Hotărârea nr. 231/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 144 / 26.07.2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 144 / 26.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 96980/22.10.2012, elaborată de către Directia de Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul Management Proiecte, privind modificarea HCL 144/26.07.2012;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 144/26.07.2012;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 privind modificarea și completarea HCL 211/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 -Amendament la Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 211/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2010 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, prin emisiune de obligații

municipale prefinanțată prin credit bancar, în valoare de maxim 50 milioane euro, în scopul asigurării finanțării unor obiective de interes local;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă inlocuirea Anexei 1 la HCL 144/26.07.2012 cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/26.07.2012 rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale - Primăria Municipiului Iași; Direcției de Dezvoltare și Proiecte Europene - Primăria Municipiului Iași; Institutiei Prefectului Judetului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 231 din 31 octombrie 2012

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/2012

Nr.

crt.

Denumire proiect

Valoare finantata -euro

1

Centrul Tehnologic Regional

1.216.679,07

2

Dezvoltare rețea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a

Municipiului Iași

7.050.255,12

3

Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj “Octav Bancila

2.550.678,09

4

Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in Municipiul Iași

5.697.993,60

5

Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud - Municipiul Iași

2.064.705,88

6

Zona de agrement Ciric

6.135.895,35

7

Creșterea accesibilității spre zona centrală, economică și comercială a

Polului de Creștere Iași

464.700

8

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iasi, în vederea

conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si

pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura urbana

3.000.000,00

9

ORGANZA

43.255,81

10

ERMIS

28.879,45

11

MMS

28.278,36

12

RETINA

79.515,90

13

GSR

98.837,21

14

E-GOS

10.491,28

15

ARCHIMEDES

1.162.790,70

16

PLUS

46.511,63

17

Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

145.546,97

18

Reabilitarea, modernizarea si extinderea caminului de pensionari „Sf

Cuvioasa Parascheva” din Iasi

109.420

19

Re-block

8.240

TOTAL

29.942.674,42

3/3 la H.C.L. nr. 231 din 31 octombrie 2012