Hotărârea nr. 230/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 98584/25.10.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011 - privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere Ordinul nr. 232/2012 al Ministerului Administrației și Internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură și confort”.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli), nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) , nr. 1.3.1 (Programul obiectivelor de investiții din bugetul local), nr. 1.3.2 (Lista obiectivelor de investiții - învățământ), nr. 1.3.3 (Lista obiectivelor de investiții - Spitale 2012) și nr. 1.3.4 (Bugetul local actualizat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2012), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de 550,00 mii lei astfel:

la venituri:

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

- 17,71 mii lei + 17,71 mii lei


+ 150,00 mii lei + 400,00 mii lei


finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând

domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-

teritoriale

42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

la cheltuieli:

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației + 150,00 mii lei

publice

- 17,71 mii lei + 17,71 mii lei

+ 400,00 mii


67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli 67.02.55 Cultură, recreere și religie - alte transferuri 81.02.71 Combustibili și energie - cheltuieli de capital

lei

1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

68.02.71 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de capital 84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

-    500,00 mii lei + 500,00 mii lei

-    802,14 mii lei + 802,14 mii lei

-    3,50 mii lei

+ 3,50 mii lei

-    316,00 mii lei + 316,00 mii lei


74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii 51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

1.3. Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”:

Diminuarea sumelor de la titlul 85    - 80,00 mii lei

68.02.85 Asigurări și asistența socială    - 80,00 mii lei

Distribuirea sumelor de pe titlul 85    +

80,00 mii lei

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din + 80,00 mii lei fonduri externe nerambursabile

1.4.    Se suplimentează fondul de rezervă al Municipiului Iași cu suma de 70,00 mii lei:

65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital    -70,00 mii lei

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția +70,00 mii lei

autorităților locale

1.5.    Se repartizează suma de 444,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale - 444,00 mii lei 65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital    + 70,00 mii lei

84.02.81 Transporturi - rambursări de credite    + 374,00 mii lei

Art 2 Se aprobă suplimentarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2012 (fond 10), conform anexelor nr. 4 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), nr. 4.1 (Secțiunea de funcționare) și nr. 4.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 88,45 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 88,45 mii lei

Art.3 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 5 privind Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, Anexei nr. 6 privind Sinteza finanțării programelor și Anexei nr. 6.2 privind Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare pe anul 2012.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 230 din 31 octombrie 2012

4/4 la H.C.L. nr. 230 din 31 octombrie 2012