Hotărârea nr. 23/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea unei localizări de arteră prelungirea unei artere precum şi atribuirea unor noi denumiri de artere şi de esplanade

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind rectificarea unei localizări de arteră, prelungirea unei artere precum

și atribuirea unor noi denumiri de artere și de esplanade

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.36046/2011 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere adresa nr.111497/17-12-2010 a proprietarilor imobilelor din zona străzii Bucovina, care solicită denumirea arterei de acces Strada Nicolae Oblu și adresa nr.22394/14-03-2011 a proprietarilor imobilelor din zona Bucium care solicită denumirea arterei de acces Strada Gheorghe Zane,

Având în vedere prevederile art.7, alin(1) din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de atribuire de denumiri județene și a municipiului București,

Având în vedere Ordonanța nr.63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare,

În temeiul art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificarea localizării arterei, conform planșei anexate care face parte integrată din prezenta hotărâre, pentru:

- Strada Vladimir Buțureanu, din șoseaua Bârnova până în strada

Mihai Carp.

Art.2. Se aprobă prelungirea arterei, conform planșei anexate care face parte integrată din prezenta hotărâre, pentru:

- Strada Iancu Flondor, din aleea Cimitirului Evreiesc până la limita Planului Urbanistic Zonal.

Art.3. Se aprobă următoarele denumiri de artere și esplanade, conform planșelor anexate care fac parte integrată din prezenta hotărâre:

1.    Strada Gheorghe Zane din strada Vladimir Buțureanu până la limita de proprietate.

2.    Strada Nicolae Oblu din strada Ion Nistor până la limita de proprietate.

3.    Pasaj Alexandru cel Bun din șoseaua Națională (rond Podu de

Piatră) până în strada Jijia.

4.    Șoseaua Iași-Hlincea din bulevardul Poitiers până la limita administrativă.

5.    Esplanada Costache Negri din piața Prieteniei Româno-Elene până în strada Elena Doamna.

6.    Esplanada Oancea din strada Vasile Lupu în strada Oancea.

Art.4. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr.62/2007 își încetează aplicabilitatea în ce privește Strada Vladimir Buțureanu.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef Serviciul GIS Cadastru, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Instituția Arhitectului Șef Serviciul GIS Cadastru;

(2) Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 23 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 23 din 31 ianuarie 2012