Hotărârea nr. 229/2012

HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2012, înregistrat sub nr. 98037/24.10.2012, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere Ordinul nr. 1865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Iași la data de 30.09.2012 pe cele două secțiuni, conform Anexei 12 și Anexei 13, parte integrantă din hotărâre:

Art.2 Se aprobă execuția bugetului creditelor interne la data de 30.09.2012, conform Anexei 16 parte integrantă din hotărâre .

Art.3 Se aprobă execuția bugetului fondurilor nerambursabile externe la data de 30.09.2012, conform Anexei 17 și Anexei 18 parte integrantă din hotărâre.

Art.4 Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)la data de 30.09.2012 pe cele două secțiuni, conform Anexei 9 și Anexei 11 parte integrantă din hotărâre.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 229 din 31 octombrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 229 din 31 octombrie 2012