Hotărârea nr. 227/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 29.08.2012

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

Privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996 în ședința din 29.08.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.81.492/07.09.2012 întocmită de

D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, modificată prin Legea nr. 71/2011;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal nr. 77938/29.08.2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 77938/29.08.2012, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 227 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

5

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 227 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996 in cadrul sedintei din data de 29.08.2012

Se aprobă atribuirea locuinței din str. Păcurari 49, catre familia Amuntenci Gheorghiță și Ionela care figurează la poziția 1 în lista care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în 2012. Atribuirea spațiului de locuit se va efectua condiționat de respingerea contestației la evacuare formulată de foștii chiriași în instanță și de achitarea debitelor restante la chirie.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din Str Bularga, nr. 14A, ap. 29 catre familia Cîșlaru Constantin, care ocupă poziția 12 în lista care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în 2012.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din Str. Decebal, nr. 1, bl, Decebal Cantemir, et. 3, ap. 76 catre familia Haraba Vasile, ce ocupă poziția 14 în lista de prioritate cuprinzând solicitanții de locuințe în anul 2012

•    Se aprobă atribuirea locuinței din Str. Decebal, nr. 1, bl, Decebal Cantemir, et. 1, ap. 26 catre familia Marin Ionuț, ce ocupă poziția 18 în lista de prioritate cuprinzând solicitanții de locuințe în anul 2012.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din Stradela Copou, nr. 33, catre familia Andries Nicoleta Mariana care figurează la poziția 28 în lista care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în 2012.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din Str Bularga, nr. 14A, ap. 29 catre familia Balan Iosif Celestin care figurează la poziția 40 în lista care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor sociale în 2012.

•    Se aprobă revocarea atribuirii la schimb a locuinței din Str. Lascar Catargi nr. 48, corp C, beneficiar Savin Liliana (fostă Cuțitaru).

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din B-dul Chimiei 103, bl. 11, sc. A, et. 1, ap. 8, beneficiar Chiriac Gabriel si Iolanda Petronela.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din Str. Lascar Catargi nr. 48, corp C catre familia Ostafie Petru, chiriașă într-un imobil retrocedat ( Lascar Catargi corp A) .

•    Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului din str. Cuza Voda nr. 2, et. 2, compus din 2 camere — 24.65 mp, 2 dependinte - 13.77 mp

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din Str Bularga, nr. 14A, ap. 29, beneficiar Costea Remus.

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din Str Bularga, nr. 14A, ap. 23, beneficiar Ciubotariu Oana, Ciubotariu Ana Maria și Ciubotariu Mihai.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din str. Tabacului, nr. 7, et. 2, ap. 24 catre familia Graur Cristinel, care ocupă poziția 18 în lista care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor convenabile în 2012

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din str. Canta 60B, ap. 45, beneficiar Alexiu Daniela.

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din str. Canta 60B, ap. 44, beneficiar Raileanu

Petru.

•    Se aprobă atribuirea locuinței din str. Canta 60B, ap. 44, beneficiar Bădeanu Vasile

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din Str. M. Kogălniceanu, nr. 32, beneficiar dl. Crețu

Petru.

•    Se aprobă revocarea atribuirii locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 2 ap. 60, beneficiar doamna Roman Maria

•    Se aprobă atribuirea spațiului din str. M. Kogălniceanu, nr. 32 domnului Nechita Cristian Mihail, condiționat de executarea de către acesta a lucrărilor de consolidare și reabilitare, racord la utilități

•    Se respinge solicitarea domnului Ciorțanu Liviu privind extinderea pe spațiul de locuit liber din imobilul situat în str. Cuza Vodă 39

•    Se aproba atribuirea spațiul de locuit liber din imobilul situat în str. Cuza Vodă 39 către dna Goldan Dumitra, chiriașă în imobilul din Str. Col Langa nr. 11, retrocedat

•    Se respinge solicitarea numiților Huțanu Maricica și Norocel, privind întocmirea unui contract de închiriere pe spațiul liber din imobilul situat în str Golia nr. 12, et. 1

•    Se aproba solicitarea d-lui Ursu Dan Marian, privind preluarea contractului de închiriere pentru locuința situată în str. Vîntu, nr.12, condiționat de respectarea angajamentului privind reabilitarea locuinței

Se aproba solicitarea numitului Lungu Vasile privind preluarea contractului de închiriere

pentru locuința din str. Căpșunilor, nr.13, în care va figura și soția sa.

Se aproba solicitarea doamnei Șelțer-Cezar Verona privind preluarea, în calitate de titular, a

contractului de închiriere pentru locuința din str. Lascăr Catargi nr. 20; în contract vor figura și fii.

•    Se aproba solicitarea doamnei Costaș Stela Mariana privind preluarea, în calitate de titular, contractului de închiriere pentru locuința din Str. Mr. Eremia Popescu nr. 18 ; în contract va figura și Danilă Cătălin Constantin

•    Se aproba solicitarea doamnei Zavache Anișoara privind preluarea în calitate de titular a contractului de închiriere pentru locuința din str. Sf. Andrei nr. 6A, condiționat de prezentarea declarațiilor notariale a persoanelor majore că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate.

•    Se aproba solicitarea doamnei Radeanu Mariana privind preluarea în calitate de titular a contractului de închiriere pentru locuința din Șos.Rediu, nr. 8A, bl. 482D, tr. II, et. 7, ap. 37 și excluderea din contract a fostului soț, Radeanu Florin

•    Se aproba solicitarea doamnei Bîzgă Veronica privind preluarea contractului de închirere pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 1

•    Se respinge solicitarea domnului Vascal Petru chiriaș în imobilul din str. Păcurari nr. 29 privind defalcarea contractului de închiriere.

•    Se respinge solicitarea numiților, Drăgan Robert și Drăgan Maldini, chiriași în imobilul din str. Păcurari nr. 86 privind defalcarea contractului de închiriere și includerea dnelor Zarafan Veneția și Ferariu Mihaela. Se aprobă excluderea din contractul de închiriere a lui Drăgan Vasile

•    Se aprobă solicitarea numiților, Russo Georgeta și Marian, chiriași în imobilul din str. Păcurari nr. 66 privind:

-    încheierea unui contract de închiriere separat cu d-na Russo Georgeta pentru spațiul de locuit situat în str. Păcurari nr. 66, compus din: 2 camere în suprafață totală de 36,00 mp, 5 dependințe principale în suprafață totală de 24,80 mp și o dependință secundară de 21,50 mp

-    încheierea unui contract de închiriere cu d-l Russo Marian pentru spațiul de locuit situat în str. Păcurari nr. 66, compus din: 3 camere în suprafață totală de 44,58 mp, 2 dependințe principale în suprafață totală de 12,83 mp

•    Se aprobă solicitarea domnului Agapi Ioan Matei privind includerea fiicei, Agapi Nora Catrinel, în contractul de închirere pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 2.

•    Se aprobă solicitarea doamnei Bogdan Elena privind includerea nepotului, Cuțitariu Costel, în contractul de închirere pentru locuința situată în str. Călărași nr. 19.

•    Se aproba solicitarea domnului Borșieru Spiridon privind includerea fiicei, Borșieru Ionela, și a nepoților, Borșieru Vasile Sebastian și Pricop Costel Ionuț, în contractul de închirere pentru locuința situată în Str. CuzaVodă nr. 42.

•    Se aproba solicitarea domnului Potârlă Petru privind includerea soției, Potârlă Zina, și a copiilor acesteia, Hasan Maricica, Trandafir Raj și Corodeanu Ionuț în contractul de închirere pentru locuința situată în str. Păcurari 108.

•    Se aproba solicitarea doamnei Ciobotaru Emilia, chiriaș în str. Albineț nr. 4, privind excluderea din contractul de închirere a nepoatelor, Ciobotaru Ivona, Ciobotaru Bianca, Ciobotaru Adelina și a nepotului Ciobotaru Gheorghe

•    Se aproba solicitarea doamnei Chiriac Maria privind includerea fiicei, Ciubotariu Rodica, în contractul de închirere pentru locuința situată în B-dul Chimiei, nr. 93, bl. 12, et.1, ap. 8.

•    Se aproba ca locuința situată în str. Romană nr. 37A, bl. M1, et. 4, ap. 3 sa aiba destinație de locuință de necesitate; se atribuie locuința de necesitate din str. Romană nr. 37A, bl. M1, et. 4, ap. 3 către familia Curelariu Adrian și Maria Petronela, condiționat de achitarea debitelor existente la cheltuielile de întreținere, pentru o perioadă de 1 an

•    Se aproba solicitarea familiei Lenca Traian Vicentiu si Anca privind atribuirea la schimb a locuinței situate în B-dul Chimiei, nr. 103, bl. 11, sc. A, ap.8; schimbul se va efectua condiționat de achitarea debitelor existente la plata chiriei și a utilităților.

Se aprobă solicitarea doamnei Savin (fosta Cutitaru) Liliana privind atribuirea la schimb a

locuinței situate în B-dul Chimiei nr. 103, bl. 11, sc. A, ap. 3.

•    Se aproba solicitările d-nei Mihai Mihaela, d-nei Czech Mariana, dlui Nica Valentin, dlui Livanu Ionuț privind atribuirea cu prioritate a unei locuințe, în conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba încetarea dreptului locativ pentru Harip Ion Și Harip Marlena, căsătorită Dascălu; se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului deținut de familia Harip

După aprobarea repartitiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare:

   vor prezenta declarații de venit (soț/soție membri ai familiei majori), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și membrii familiei majori; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    vor prezenta declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială

5 / 5 la H.C.L. nr. 227 din 28 septembrie 2012