Hotărârea nr. 225/2012

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului academician Dan Hăulică şi domnului Alin Moldovanu Campion olimpic la tirHOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Dan Hăulică și domnului Alin Moldovanu, Campion olimpic la tir

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Nota de fundamentare nr. 80615/05.09.2012 întocmită de Serviciul Relații Internaționale;

Laudatio atașate;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în unanimitate în plenul ședinței consemnat și în procesul - verbal al ședinței în sensul că sunt nominalizați pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, domnul academician Dan Hăulică și domnul Alin Moldovanu, Campion olimpic la tir în 2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Iași, domnului academician Dan Hăulică și domnului Alin Moldovanu, Campion olimpic la tir în 2012.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Internaționale și Comunicare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Relații Internaționale și Comunicare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 225 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 225 din 28 septembrie 2012