Hotărârea nr. 224/2012

HOTĂRÂRE privind înfrăţirea Municipiului Iaşi cu oraşul Cernăuţi Ucraina

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind înfrățirea Municipiului Iași cu orașul Cernăuți, Ucraina

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 81031 din 06.09.2012 întocmit de către Serviciul Relații Internaționale și Comunicare;

Având în vedere corespondența oficială cu Primăria Orașului Cernăuți;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înfrățirea/cooperarea Municipiului Iași cu orașul Cernăuți din Ucraina și derularea de schimburi și activități comune.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de cooperare cu orașul Cernăuți.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Internaționale și Comunicare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Relații Internaționale și Comunicare .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 224 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 224 din 28 septembrie 2012