Hotărârea nr. 223/2012

HOTĂRÂRE privind trecerea unei suprafete de teren proprietatea Municipiului Iasi din administrarea Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi B-dul. Carol I nr. 50 IasiHOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren, proprietatea Municipiului Iasi, din administrarea Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi, B-dul. Carol I nr. 50 Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate nr.84051/14.09.2012, întocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa numarul 78273 din 29.08.2012 a Institutului de Boli Cardiovasculare, prin care solicita darea in folosinta a spatiului care constituie calea de acces catre Centrul imagistic ce urmeaza sa fie amenajat pentru transportarea in siguranta a pacientilor din Institutul de Boli Cardiovasculare si Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” catre Centrul Imagistic siuat intr-un alt corp de cladire.

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile Legii-cadru 195/2006, a descentralizarii;

Avand in vedere prevederile art.14, art.15, art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere prevederile HG 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniu public al municipiilor, oraselor, comunelor si in administrarea consiliilor locale;

Avand in vedere prevederile HCL 72/2011 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile HCL 38/2012 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile, in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”

Avand in vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în plenul ședinței consemnat și în procesul - verbal al ședinței, în sensul că art. 2 din prezenta hotărâre va avea urmatorul continut " Preluarea terenului se va face pe baza unui protocol, pe durata existenței imobilului, cu posibilitate de prelungire, cu acordul ambelor parti, prin care Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.George I.M.Georgescu” se obliga sa amenajeze terenul primit in administrare. In caz contrar terenul revine in administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi";

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba trecerea unui teren in suprafata de 295 mp, proprietatea Municipiului Iasi, din administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.George I.M.Georgescu” Iasi, B-dul Carol I nr.50 Iasi, teren ce constituie traseul caii de acces catre Centrul imagistic, conform anexei 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Preluarea terenului se va face pe baza unui protocol, pe durata existenței imobilului, cu posibilitate de prelungire, cu acordul ambelor parti, prin care Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.George I. M. Georgescu” se obliga sa amenajeze terenul primit in administrare. In caz contrar terenul revine in administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi.

Art.3. Aprobarea prezentului proiect de hotarare implica modificarea corespunzatoare a HCL 72/2011 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi si a HCL 38/2012 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile, in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Investitii; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.George I.M.Georgescu”; Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată

de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 223 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 223 din 28 septembrie 2012