Hotărârea nr. 222/2012

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Iaşi la proiectul european „Cities for you cities for Europe (CT4EU)” finanţat prin Programul ”Europa pentru cetăţeni” – Acţiunea ”Infrăţiri de oraşeprivind participarea Municipiului Iași la proiectul european „Cities for you, cities for Europe (CT4EU)” finanțat prin Programul „Europapentru cetățeni” -

Acțiunea „înfrățiri de orașe

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 73754/13.08.2012 întocmită de Serviciul Relații Internaționale și Comunicare;

Având în vedere HCL 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Iași, in calitate de partener, la implementarea proiectului „Cities for you, cities for Europe (CT4EU)” finanțat prin Programul ”Europa pentru cetățeni” - Acțiunea ”Infrățiri de orașe” in perioada septembrie 2012 - septembrie 2014.

Art.2. Se aprobă organizarea și desfășurarea activităților din proiect, asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului menționat, precum și cofinanțarea proiectului, pe durata implementării. Bugetul local al Municipiului Iași va include sumele aferente proiectului incepand cu 1 ianuarie 2013.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Relații Internaționale și Comunicare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Relații Internaționale și Comunicare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 222 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

5

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 222 din 28 septembrie 2012