Hotărârea nr. 22/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2012

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul

2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 1536 / 20.01.2012 întocmit de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 6/2005 prin care s-a înființat serviciul public de interes local, cu personalitate juridică respectiv Direcția de Asistență Comunitară Iași,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 188/1999 republicată și modificată, ale Legii nr.53/2003 republicată - Codul Muncii și ale Legii nr. 292/2011 privind sistemul național de asistență socială,

În temeiul art. 115, alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2012, conform anexelor 1, 2, 3.care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

1/2 la H.C.L. nr. 22 din 31 ianuarie 2012

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Comunitara, Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitara Iași .

(2) Aducerea la cunostiință publică a prezentei hotărari va fi efectuată de către Centrul de Informații pentru cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 22 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 22 din 31 ianuarie 2012

MUNICIPIUL IAȘI


CĂMIN DE BĂTRÂNI SF CONSTANTIN ȘI ELENA

2

55

CĂMIN DE PENSIONARI SF CUV PARASCHEVA

2

67

CANTINA DE AJUTOR SOC IAL

2

17

CENTRUL DE ZI PRICHINDEL

1

10

w—

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA PROTECȚIA MINORILOR ȘI FAMILIEI

1

17

SERVICIUL SOCIAL PRESTĂRI SERVICII GRATUITĂTI FACILITAȚI

1

23

SERVICIUL ALOCAȚII SI INDEMNIZAȚII PENTRU COPII

1

18

SERVICIUL BUGET CONTABILTATE

1

7

<—

BIROU FINANCIAR SALARIZARE

1

6

COMPARTIMENT AUDIT

1

COMPARTIMENT JURIDIC

2


ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

2012Anexa 1 la HCLnr. 22/2012


Director executiv

1

Director executiv adj

1

Directori

3

Șef centru

1

Contabil șef

3

Șefi servicii

8

Șefi birouri

3

Personal executie

481

Asistenți personali ai pers. cu handicap grav

800

Total personal

1301


Nr. posturi funcții publice

Director executiv

1

Director executiv adj

1

Șefi servicii

5

Șefi birouri

2

Personal execuție

91

Total

100


COMPARTIMENT ACHIZIȚII SI

PRELUCRAREA DATELOR

5


BIROU PROIECTE PROGRAME

1

5


SERVICIUL RESURSE UMANE

1

7

1

800

COMP. ASISTENȚI PERSONALI AI

PERSOANELOR CU

HANDICAP GRAVNr. posturi salariați contract muncă

Directori

3

Șef centru

1

Contabil șef

3

Șefi servicii

3

Șef birou

1

Personal execuție

390

Asistenți personali ai pers. cu handicap grav

800

Total

1201


MUNICIPIUL IAȘI


Anexa nr. 2 la Hcl 22/2012

STAT DE FUNCȚII

J

al Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2012

Nr. crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Grad

1

Director executiv

II

2

Director executiv adjunct

II

Serviciul Autoritate Tutelara,Protecția Minorilor și Familiei

3

Șef serviciu

II

4

Consilier

Superior

5

Consilier

Superior

6

Consilier

Superior

7

Inspector

Principal

8

Inspector

Superior

9

Inspector

Superior

10

Inspector

Superior

11

Inspector

Asistent

12

Inspector

Asistent

13

Inspector

Principal

14

Inspector

Debutant

15

Inspector

Superior

16

Inspector

Principal

17

Inspector

Superior

18

Inspector

Asistent

19

Inspector

Debutant

20

Inspector

Superior

Serviciul Alocații si Indemnizații pentru Copii

21

Șef serviciu

II

22

Consilier

Superior

23

Consilier

Asistent

24

Consilier

Superior

25

Consilier

Superior

26

Consilier

Asistent

27

Inspector

Asistent

28

Inspector

Asistent

29

Inspector

Principal

30

Inspector

Asistent

31

Inspector

Superior

32

Inspector

Superior

33

Inspector

Principal

34

Inspector

Asistent

35

Inspector

Asistent

36

Inspector

Debutant

37

Inspector

Debutant

38

Referent

Superior

39

Referent

Superior

Serviciul Social, Prestări Servicii,Gratuități, Facilități

40

Șef serviciu

II

41

Consilier

Superior

42

Consilier

Principal

43

Consilier

Superior

44

Consilier

Superior

45

Consilier

Principal

46

Inspector

Asistent

47

Inspector

Superior

48

Inspector

Superior

49

Inspector

Principal

50

Inspector

Asistent

51

Inspector

Asistent

52

Inspector

Asistent

53

Referent

Superior

54

Referent

Superior

55

Referent

Superior

56

Inspector

Asistent

57

Referent

Superior

58

Referent

Superior

59

Inspector

Asistent

60

Referent

Superior

61

Inspector

Asistent

62

Inspector

Debutant

63

Inspector

Superior

Serviciul Resurse Umane

64

Șef serviciu

II

65

Consilier

Superior

66

Consilier

Superior

67

Inspector

Superior

68

Inspector

Superior

69

Referent

Superior

70

Consilier

Principal

71

Inspector

Asistent

Compartiment juridic

72

Consilier juridic

Asistent

73

Consilier juridic

Principal

Compartiment Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav

74

Asistent persona

Debutant

75

Asistent persona

Debutant

76

Asistent persona

Debutant

77

Asistent persona

Debutant

78

Asistent persona

Debutant

79

Asistent persona

Debutant

80

Asistent persona

Debutant

81

Asistent persona

Debutant

82

Asistent persona

Debutant

83

Asistent persona

Debutant

84

Asistent persona

Debutant

85

Asistent persona

Debutant

86

Asistent persona

Debutant

87

Asistent persona

Debutant

88

Asistent persona

Debutant

89

Asistent persona

Debutant

90

Asistent persona

Debutant

91

Asistent persona

Debutant

92

Asistent persona

Debutant

93

Asistent persona

Debutant

94

Asistent persona

Debutant

95

Asistent persona

Debutant

96

Asistent persona

Debutant

97

Asistent persona

Debutant

98

Asistent persona

Debutant

99

Asistent persona

Debutant

100

Asistent persona

Debutant

101

Asistent persona

Debutant

102

Asistent persona

Debutant

103

Asistent persona

Debutant

104

Asistent persona

Debutant

105

Asistent persona

Debutant

106

Asistent persona

Debutant

107

Asistent persona

Debutant

108

Asistent persona

Debutant

109

Asistent persona

Debutant

110

Asistent persona

Debutant

111

Asistent persona

Debutant

112

Asistent persona

Debutant

113

Asistent persona

Debutant

114

Asistent persona

Debutant

115

Asistent persona

Debutant

116

Asistent persona

Debutant

117

Asistent persona

Debutant

118

Asistent persona

Debutant

119

Asistent persona

Debutant

120

Asistent persona

Debutant

121

Asistent persona

Debutant

122

Asistent persona

Debutant

123

Asistent persona

Debutant

124

Asistent persona

Debutant

125

Asistent persona

Debutant

126

Asistent persona

Debutant

127

Asistent persona

Debutant

128

Asistent persona

Debutant

129

Asistent persona

Debutant

130

Asistent persona

Debutant

131

Asistent persona

Debutant

132

Asistent persona

Debutant

133

Asistent persona

Debutant

134

Asistent persona

Debutant

135

Asistent persona

Debutant

136

Asistent persona

Debutant

137

Asistent persona

Debutant

138

Asistent persona

Debutant

139

Asistent persona

Debutant

140

Asistent persona

Debutant

141

Asistent persona

Debutant

142

Asistent persona

Debutant

143

Asistent persona

Debutant

144

Asistent persona

Debutant

145

Asistent persona

Debutant

146

Asistent persona

Debutant

147

Asistent persona

Debutant

148

Asistent persona

Debutant

149

Asistent persona

Debutant

150

Asistent persona

Debutant

151

Asistent persona

Debutant

152

Asistent persona

Debutant

153

Asistent persona

Debutant

154

Asistent persona

Debutant

155

Asistent persona

Debutant

156

Asistent persona

Debutant

157

Asistent persona

Debutant

158

Asistent persona

Debutant

159

Asistent persona

Debutant

160

Asistent persona

Debutant

161

Asistent persona

Debutant

162

Asistent persona

Debutant

163

Asistent persona

Debutant

164

Asistent persona

Debutant

165

Asistent persona

Debutant

166

Asistent persona

Debutant

167

Asistent persona

Debutant

168

Asistent persona

Debutant

169

Asistent persona

Debutant

170

Asistent persona

Debutant

171

Asistent persona

Debutant

172

Asistent persona

Debutant

173

Asistent persona

Debutant

174

Asistent persona

Debutant

175

Asistent persona

Debutant

176

Asistent persona

Debutant

177

Asistent persona

Debutant

178

Asistent persona

Debutant

179

Asistent persona

Debutant

180

Asistent persona

Debutant

181

Asistent persona

Debutant

182

Asistent persona

Debutant

183

Asistent persona

Debutant

184

Asistent persona

Debutant

185

Asistent persona

Debutant

186

Asistent persona

Debutant

187

Asistent persona

Debutant

188

Asistent persona

Debutant

189

Asistent persona

Debutant

190

Asistent persona

Debutant

191

Asistent persona

Debutant

192

Asistent persona

Debutant

193

Asistent persona

Debutant

194

Asistent persona

Debutant

195

Asistent persona

Debutant

196

Asistent persona

Debutant

197

Asistent persona

Debutant

198

Asistent persona

Debutant

199

Asistent persona

Debutant

200

Asistent persona

Debutant

201

Asistent persona

Debutant

202

Asistent persona

Debutant

203

Asistent persona

Debutant

204

Asistent persona

Debutant

205

Asistent persona

Debutant

206

Asistent persona

Debutant

207

Asistent persona

Debutant

208

Asistent persona

Debutant

209

Asistent persona

Debutant

210

Asistent persona

Debutant

211

Asistent persona

Debutant

212

Asistent persona

Debutant

213

Asistent persona

Debutant

214

Asistent persona

Debutant

215

Asistent persona

Debutant

216

Asistent persona

Debutant

217

Asistent persona

Debutant

218

Asistent persona

Debutant

219

Asistent persona

Debutant

220

Asistent persona

Debutant

221

Asistent persona

Debutant

222

Asistent persona

Debutant

223

Asistent persona

Debutant

224

Asistent persona

Debutant

225

Asistent persona

Debutant

226

Asistent persona

Debutant

227

Asistent persona

Debutant

228

Asistent persona

Debutant

229

Asistent persona

Debutant

230

Asistent persona

Debutant

231

Asistent persona

Debutant

232

Asistent persona

Debutant

233

Asistent persona

Debutant

234

Asistent persona

Debutant

235

Asistent persona

Debutant

236

Asistent persona

Debutant

237

Asistent persona

Debutant

238

Asistent persona

Debutant

239

Asistent persona

Debutant

240

Asistent persona

Debutant

241

Asistent persona

Debutant

242

Asistent persona

Debutant

243

Asistent persona

Debutant

244

Asistent persona

Debutant

245

Asistent persona

Debutant

246

Asistent persona

Debutant

247

Asistent persona

Debutant

248

Asistent persona

Debutant

249

Asistent persona

Debutant

250

Asistent persona

Debutant

251

Asistent persona

Debutant

252

Asistent persona

Debutant

253

Asistent persona

Debutant

254

Asistent persona

Debutant

255

Asistent persona

Debutant

256

Asistent persona

Debutant

257

Asistent persona

Debutant

258

Asistent persona

Debutant

259

Asistent persona

Debutant

260

Asistent persona

Debutant

261

Asistent persona

Debutant

262

Asistent persona

Debutant

263

Asistent persona

Debutant

264

Asistent persona

Debutant

265

Asistent persona

Debutant

266

Asistent persona

Debutant

267

Asistent persona

Debutant

268

Asistent persona

Debutant

269

Asistent persona

Debutant

270

Asistent persona

Debutant

271

Asistent persona

Debutant

272

Asistent persona

Debutant

273

Asistent persona

Debutant

274

Asistent persona

Debutant

275

Asistent persona

Debutant

276

Asistent persona

Debutant

277

Asistent persona

Debutant

278

Asistent persona

Debutant

279

Asistent persona

Debutant

280

Asistent persona

Debutant

281

Asistent persona

Debutant

282

Asistent persona

Debutant

283

Asistent persona

Debutant

284

Asistent persona

Debutant

285

Asistent persona

Debutant

286

Asistent persona

Debutant

287

Asistent persona

Debutant

288

Asistent persona

Debutant

289

Asistent persona

Debutant

290

Asistent persona

Debutant

291

Asistent persona

Debutant

292

Asistent persona

Debutant

293

Asistent persona

Debutant

294

Asistent persona

Debutant

295

Asistent persona

Debutant

296

Asistent persona

Debutant

297

Asistent persona

Debutant

298

Asistent persona

Debutant

299

Asistent persona

Debutant

300

Asistent persona

Debutant

301

Asistent persona

Debutant

302

Asistent persona

Debutant

303

Asistent persona

Debutant

304

Asistent persona

Debutant

305

Asistent persona

Debutant

306

Asistent persona

Debutant

307

Asistent persona

Debutant

308

Asistent persona

Debutant

309

Asistent persona

Debutant

310

Asistent persona

Debutant

311

Asistent persona

Debutant

312

Asistent persona

Debutant

313

Asistent persona

Debutant

314

Asistent persona

Debutant

315

Asistent persona

Debutant

316

Asistent persona

Debutant

317

Asistent persona

Debutant

318

Asistent persona

Debutant

319

Asistent persona

Debutant

320

Asistent persona

Debutant

321

Asistent persona

Debutant

322

Asistent persona

Debutant

323

Asistent persona

Debutant

324

Asistent persona

Debutant

325

Asistent persona

Debutant

326

Asistent persona

Debutant

327

Asistent persona

Debutant

328

Asistent persona

Debutant

329

Asistent persona

Debutant

330

Asistent persona

Debutant

331

Asistent persona

Debutant

332

Asistent persona

Debutant

333

Asistent persona

Debutant

334

Asistent persona

Debutant

335

Asistent persona

Debutant

336

Asistent persona

Debutant

337

Asistent persona

Debutant

338

Asistent persona

Debutant

339

Asistent persona

Debutant

340

Asistent persona

Debutant

341

Asistent persona

Debutant

342

Asistent persona

Debutant

343

Asistent persona

Debutant

344

Asistent persona

Debutant

345

Asistent persona

Debutant

346

Asistent persona

Debutant

347

Asistent persona

Debutant

348

Asistent persona

Debutant

349

Asistent persona

Debutant

350

Asistent persona

Debutant

351

Asistent persona

Debutant

352

Asistent persona

Debutant

353

Asistent persona

Debutant

354

Asistent persona

Debutant

355

Asistent persona

Debutant

356

Asistent persona

Debutant

357

Asistent persona

Debutant

358

Asistent persona

Debutant

359

Asistent persona

Debutant

360

Asistent persona

Debutant

361

Asistent persona

Debutant

362

Asistent persona

Debutant

363

Asistent persona

Debutant

364

Asistent persona

Debutant

365

Asistent persona

Debutant

366

Asistent persona

Debutant

367

Asistent persona

Debutant

368

Asistent persona

Debutant

369

Asistent persona

Debutant

370

Asistent persona

Debutant

371

Asistent persona

Debutant

372

Asistent persona

Debutant

373

Asistent persona

Debutant

374

Asistent persona

Debutant

375

Asistent persona

Debutant

376

Asistent persona

Debutant

377

Asistent persona

Debutant

378

Asistent persona

Debutant

379

Asistent persona

Debutant

380

Asistent persona

Debutant

381

Asistent persona

Debutant

382

Asistent persona

Debutant

383

Asistent persona

Debutant

384

Asistent persona

Debutant

385

Asistent persona

Debutant

386

Asistent persona

Debutant

387

Asistent persona

Debutant

388

Asistent persona

Debutant

389

Asistent persona

Debutant

390

Asistent persona

Debutant

391

Asistent persona

Debutant

392

Asistent persona

Debutant

393

Asistent persona

Debutant

394

Asistent persona

Debutant

395

Asistent persona

Debutant

396

Asistent persona

Debutant

397

Asistent persona

Debutant

398

Asistent persona

Debutant

399

Asistent persona

Debutant

400

Asistent persona

Debutant

401

Asistent persona

Debutant

402

Asistent persona

Debutant

403

Asistent persona

Debutant

404

Asistent persona

Debutant

405

Asistent persona

Debutant

406

Asistent persona

Debutant

407

Asistent persona

Debutant

408

Asistent persona

Debutant

409

Asistent persona

Debutant

410

Asistent persona

Debutant

411

Asistent persona

Debutant

412

Asistent persona

Debutant

413

Asistent persona

Debutant

414

Asistent persona

Debutant

415

Asistent persona

Debutant

416

Asistent persona

Debutant

417

Asistent persona

Debutant

418

Asistent persona

Debutant

419

Asistent persona

Debutant

420

Asistent persona

Debutant

421

Asistent persona

Debutant

422

Asistent persona

Debutant

423

Asistent persona

Debutant

424

Asistent persona

Debutant

425

Asistent persona

Debutant

426

Asistent persona

Debutant

427

Asistent persona

Debutant

428

Asistent persona

Debutant

429

Asistent persona

Debutant

430

Asistent persona

Debutant

431

Asistent persona

Debutant

432

Asistent persona

Debutant

433

Asistent persona

Debutant

434

Asistent persona

Debutant

435

Asistent persona

Debutant

436

Asistent persona

Debutant

437

Asistent persona

Debutant

438

Asistent persona

Debutant

439

Asistent persona

Debutant

440

Asistent persona

Debutant

441

Asistent persona

Debutant

442

Asistent persona

Debutant

443

Asistent persona

Debutant

444

Asistent persona

Debutant

445

Asistent persona

Debutant

446

Asistent persona

Debutant

447

Asistent persona

Debutant

448

Asistent persona

Debutant

449

Asistent persona

Debutant

450

Asistent persona

Debutant

451

Asistent persona

Debutant

452

Asistent persona

Debutant

453

Asistent persona

Debutant

454

Asistent persona

Debutant

455

Asistent persona

Debutant

456

Asistent persona

Debutant

457

Asistent persona

Debutant

458

Asistent persona

Debutant

459

Asistent persona

Debutant

460

Asistent persona

Debutant

461

Asistent persona

Debutant

462

Asistent persona

Debutant

463

Asistent persona

Debutant

464

Asistent persona

Debutant

465

Asistent persona

Debutant

466

Asistent persona

Debutant

467

Asistent persona

Debutant

468

Asistent persona

Debutant

469

Asistent persona

Debutant

470

Asistent persona

Debutant

471

Asistent persona

Debutant

472

Asistent persona

Debutant

473

Asistent persona

Debutant

474

Asistent persona

Debutant

475

Asistent persona

Debutant

476

Asistent persona

Debutant

477

Asistent persona

Debutant

478

Asistent persona

Debutant

479

Asistent persona

Debutant

480

Asistent persona

Debutant

481

Asistent persona

Debutant

482

Asistent persona

Debutant

483

Asistent persona

Debutant

484

Asistent persona

Debutant

485

Asistent persona

Debutant

486

Asistent persona

Debutant

487

Asistent persona

Debutant

488

Asistent persona

Debutant

489

Asistent persona

Debutant

490

Asistent persona

Debutant

491

Asistent persona

Debutant

492

Asistent persona

Debutant

493

Asistent persona

Debutant

494

Asistent persona

Debutant

495

Asistent persona

Debutant

496

Asistent persona

Debutant

497

Asistent persona

Debutant

498

Asistent persona

Debutant

501

Asistent persona

Debutant

502

Asistent persona

Debutant

503

Asistent persona

Debutant

504

Asistent persona

Debutant

505

Asistent persona

Debutant

506

Asistent persona

Debutant

507

Asistent persona

Debutant

508

Asistent persona

Debutant

509

Asistent persona

Debutant

510

Asistent persona

Debutant

511

Asistent persona

Debutant

512

Asistent persona

Debutant

513

Asistent persona

Debutant

514

Asistent persona

Debutant

515

Asistent persona

Debutant

516

Asistent persona

Debutant

517

Asistent persona

Debutant

518

Asistent persona

Debutant

519

Asistent persona

Debutant

520

Asistent persona

Debutant

521

Asistent persona

Debutant

522

Asistent persona

Debutant

523

Asistent persona

Debutant

524

Asistent persona

Debutant

525

Asistent persona

Debutant

526

Asistent persona

Debutant

527

Asistent persona

Debutant

528

Asistent persona

Debutant

529

Asistent persona

Debutant

530

Asistent persona

Debutant

531

Asistent persona

Debutant

532

Asistent persona

Debutant

533

Asistent persona

Debutant

534

Asistent persona

Debutant

535

Asistent persona

Debutant

536

Asistent persona

Debutant

537

Asistent persona

Debutant

538

Asistent persona

Debutant

539

Asistent persona

Debutant

540

Asistent persona

Debutant

541

Asistent persona

Debutant

542

Asistent persona

Debutant

543

Asistent persona

Debutant

544

Asistent persona

Debutant

545

Asistent persona

Debutant

546

Asistent persona

Debutant

547

Asistent persona

Debutant

548

Asistent persona

Debutant

549

Asistent persona

Debutant

550

Asistent persona

Debutant

551

Asistent persona

Debutant

552

Asistent persona

Debutant

553

Asistent persona

Debutant

554

Asistent persona

Debutant

555

Asistent persona

Debutant

556

Asistent persona

Debutant

557

Asistent persona

Debutant

558

Asistent persona

Debutant

559

Asistent persona

Debutant

560

Asistent persona

Debutant

561

Asistent persona

Debutant

562

Asistent persona

Debutant

563

Asistent persona

Debutant

564

Asistent persona

Debutant

565

Asistent persona

Debutant

566

Asistent persona

Debutant

567

Asistent persona

Debutant

568

Asistent persona

Debutant

569

Asistent persona

Debutant

570

Asistent persona

Debutant

571

Asistent persona

Debutant

572

Asistent persona

Debutant

573

Asistent persona

Debutant

574

Asistent persona

Debutant

575

Asistent persona

Debutant

576

Asistent persona

Debutant

577

Asistent persona

Debutant

578

Asistent persona

Debutant

579

Asistent persona

Debutant

580

Asistent persona

Debutant

581

Asistent persona

Debutant

582

Asistent persona

Debutant

583

Asistent persona

Debutant

584

Asistent persona

Debutant

585

Asistent persona

Debutant

586

Asistent persona

Debutant

587

Asistent persona

Debutant

588

Asistent persona

Debutant

589

Asistent persona

Debutant

590

Asistent persona

Debutant

591

Asistent persona

Debutant

592

Asistent persona

Debutant

593

Asistent persona

Debutant

594

Asistent persona

Debutant

595

Asistent persona

Debutant

596

Asistent persona

Debutant

597

Asistent persona

Debutant

598

Asistent persona

Debutant

599

Asistent persona

Debutant

600

Asistent persona

Debutant

601

Asistent persona

Debutant

602

Asistent persona

Debutant

603

Asistent persona

Debutant

604

Asistent persona

Debutant

605

Asistent persona

Debutant

606

Asistent persona

Debutant

607

Asistent persona

Debutant

608

Asistent persona

Debutant

609

Asistent persona

Debutant

610

Asistent persona

Debutant

611

Asistent persona

Debutant

612

Asistent persona

Debutant

613

Asistent persona

Debutant

614

Asistent persona

Debutant

615

Asistent persona

Debutant

616

Asistent persona

Debutant

617

Asistent persona

Debutant

618

Asistent persona

Debutant

619

Asistent persona

Debutant

620

Asistent persona

Debutant

621

Asistent persona

Debutant

622

Asistent persona

Debutant

623

Asistent persona

Debutant

624

Asistent persona

Debutant

625

Asistent persona

Debutant

626

Asistent persona

Debutant

627

Asistent persona

Debutant

628

Asistent persona

Debutant

629

Asistent persona

Debutant

630

Asistent persona

Debutant

631

Asistent persona

Debutant

632

Asistent persona

Debutant

633

Asistent persona

Debutant

634

Asistent persona

Debutant

635

Asistent persona

Debutant

636

Asistent persona

Debutant

637

Asistent persona

Debutant

638

Asistent persona

Debutant

639

Asistent persona

Debutant

640

Asistent persona

Debutant

641

Asistent persona

Debutant

642

Asistent persona

Debutant

643

Asistent persona

Debutant

644

Asistent persona

Debutant

645

Asistent persona

Debutant

646

Asistent persona

Debutant

647

Asistent persona

Debutant

648

Asistent persona

Debutant

649

Asistent persona

Debutant

650

Asistent persona

Debutant

651

Asistent persona

Debutant

652

Asistent persona

Debutant

653

Asistent persona

Debutant

654

Asistent persona

Debutant

655

Asistent persona

Debutant

656

Asistent persona

Debutant

657

Asistent persona

Debutant

658

Asistent persona

Debutant

659

Asistent persona

Debutant

660

Asistent persona

Debutant

661

Asistent persona

Debutant

662

Asistent persona

Debutant

663

Asistent persona

Debutant

664

Asistent persona

Debutant

665

Asistent persona

Debutant

666

Asistent persona

Debutant

667

Asistent persona

Debutant

668

Asistent persona

Debutant

669

Asistent persona

Debutant

670

Asistent persona

Debutant

671

Asistent persona

Debutant

672

Asistent persona

Debutant

673

Asistent persona

Debutant

674

Asistent persona

Debutant

675

Asistent persona

Debutant

676

Asistent persona

Debutant

677

Asistent persona

Debutant

678

Asistent persona

Debutant

679

Asistent persona

Debutant

680

Asistent persona

Debutant

681

Asistent persona

Debutant

682

Asistent persona

Debutant

683

Asistent persona

Debutant

684

Asistent persona

Debutant

685

Asistent persona

Debutant

686

Asistent persona

Debutant

687

Asistent persona

Debutant

688

Asistent persona

Debutant

689

Asistent persona

Debutant

690

Asistent persona

Debutant

691

Asistent persona

Debutant

692

Asistent persona

Debutant

693

Asistent persona

Debutant

694

Asistent persona

Debutant

695

Asistent persona

Debutant

696

Asistent persona

Debutant

697

Asistent persona

Debutant

698

Asistent persona

Debutant

699

Asistent persona

Debutant

700

Asistent persona

Debutant

701

Asistent persona

Debutant

702

Asistent persona

Debutant

703

Asistent persona

Debutant

704

Asistent persona

Debutant

705

Asistent persona

Debutant

706

Asistent persona

Debutant

707

Asistent persona

Debutant

708

Asistent persona

Debutant

709

Asistent persona

Debutant

710

Asistent persona

Debutant

711

Asistent persona

Debutant

712

Asistent persona

Debutant

713

Asistent persona

Debutant

714

Asistent persona

Debutant

715

Asistent persona

Debutant

716

Asistent persona

Debutant

717

Asistent persona

Debutant

718

Asistent persona

Debutant

719

Asistent persona

Debutant

720

Asistent persona

Debutant

721

Asistent persona

Debutant

722

Asistent persona

Debutant

723

Asistent persona

Debutant

724

Asistent persona

Debutant

725

Asistent persona

Debutant

726

Asistent persona

Debutant

727

Asistent persona

Debutant

728

Asistent persona

Debutant

729

Asistent persona

Debutant

730

Asistent persona

Debutant

731

Asistent persona

Debutant

732

Asistent persona

Debutant

733

Asistent persona

Debutant

734

Asistent persona

Debutant

735

Asistent persona

Debutant

736

Asistent persona

Debutant

737

Asistent persona

Debutant

738

Asistent persona

Debutant

739

Asistent persona

Debutant

740

Asistent persona

Debutant

741

Asistent persona

Debutant

742

Asistent persona

Debutant

743

Asistent persona

Debutant

744

Asistent persona

Debutant

745

Asistent persona

Debutant

746

Asistent persona

Debutant

747

Asistent persona

Debutant

748

Asistent persona

Debutant

749

Asistent persona

Debutant

750

Asistent persona

Debutant

751

Asistent persona

Debutant

752

Asistent persona

Debutant

753

Asistent persona

Debutant

754

Asistent persona

Debutant

755

Asistent persona

Debutant

756

Asistent persona

Debutant

757

Asistent persona

Debutant

758

Asistent persona

Debutant

759

Asistent persona

Debutant

760

Asistent persona

Debutant

761

Asistent persona

Debutant

762

Asistent persona

Debutant

763

Asistent persona

Debutant

764

Asistent persona

Debutant

765

Asistent persona

Debutant

766

Asistent persona

Debutant

767

Asistent persona

Debutant

768

Asistent persona

Debutant

769

Asistent persona

Debutant

770

Asistent persona

Debutant

771

Asistent persona

Debutant

772

Asistent persona

Debutant

773

Asistent persona

Debutant

774

Asistent persona

Debutant

775

Asistent persona

Debutant

776

Asistent persona

Debutant

777

Asistent persona

Debutant

778

Asistent persona

Debutant

779

Asistent persona

Debutant

780

Asistent persona

Debutant

781

Asistent persona

Debutant

782

Asistent persona

Debutant

783

Asistent persona

Debutant

784

Asistent persona

Debutant

785

Asistent persona

Debutant

786

Asistent persona

Debutant

787

Asistent persona

Debutant

788

Asistent persona

Debutant

789

Asistent persona

Debutant

790

Asistent persona

Debutant

791

Asistent persona

Debutant

792

Asistent persona

Debutant

793

Asistent persona

Debutant

794

Asistent persona

Debutant

795

Asistent persona

Debutant

796

Asistent persona

Debutant

797

Asistent persona

Debutant

798

Asistent persona

Debutant

799

Asistent persona

Debutant

800

Asistent persona

Debutant

801

Asistent persona

Debutant

802

Asistent persona

Debutant

803

Asistent persona

Debutant

804

Asistent persona

Debutant

805

Asistent persona

Debutant

806

Asistent persona

Debutant

807

Asistent persona

Debutant

808

Asistent persona

Debutant

809

Asistent persona

Debutant

810

Asistent persona

Debutant

811

Asistent persona

Debutant

812

Asistent persona

Debutant

813

Asistent persona

Debutant

814

Asistent persona

Debutant

815

Asistent persona

Debutant

816

Asistent persona

Debutant

817

Asistent persona

Debutant

818

Asistent persona

Debutant

819

Asistent persona

Debutant

820

Asistent persona

Debutant

821

Asistent persona

Debutant

822

Asistent persona

Debutant

823

Asistent persona

Debutant

824

Asistent persona

Debutant

825

Asistent persona

Debutant

826

Asistent persona

Debutant

827

Asistent persona

Debutant

828

Asistent persona

Debutant

829

Asistent persona

Debutant

830

Asistent persona

Debutant

831

Asistent persona

Debutant

832

Asistent persona

Debutant

833

Asistent persona

Debutant

834

Asistent persona

Debutant

835

Asistent persona

Debutant

836

Asistent persona

Debutant

837

Asistent persona

Debutant

838

Asistent persona

Debutant

839

Asistent persona

Debutant

840

Asistent persona

Debutant

841

Asistent persona

Debutant

842

Asistent persona

Debutant

843

Asistent persona

Debutant

844

Asistent persona

Debutant

845

Asistent persona

Debutant

846

Asistent persona

Debutant

847

Asistent persona

Debutant

848

Asistent persona

Debutant

849

Asistent persona

Debutant

850

Asistent persona

Debutant

851

Asistent persona

Debutant

852

Asistent persona

Debutant

853

Asistent persona

Debutant

854

Asistent persona

Debutant

855

Asistent persona

Debutant

856

Asistent persona

Debutant

857

Asistent persona

Debutant

858

Asistent persona

Debutant

859

Asistent persona

Debutant

860

Asistent personal

Debutant

861

Asistent personal

Debutant

862

Asistent personal

Debutant

863

Asistent personal

Debutant

864

Asistent personal

Debutant

865

Asistent personal

Debutant

866

Asistent personal

Debutant

867

Asistent personal

Debutant

868

Asistent personal

Debutant

869

Asistent personal

Debutant

870

Asistent personal

Debutant

871

Asistent personal

Debutant

872

Asistent personal

Debutant

873

Asistent personal

Debutant

Birou Proiecte Programe

874

Șef birou

II

875

Inspector

Asistent

876

Inspector

Asistent

877

Consilier

Superior

878

Inspector

Asistent

879

Consilier

Superior

Birou Financiar Salarizare

880

Șef birou

II

881

Consilier

Asistent

882

Referent de specialitate

Principal

883

Consilier

Superior

884

Consilier

Principal

885

Inspector

Asistent

886

Inspector

Superior

Serviciu Buget Contabilitate

887

Șef serviciu

II

888

Consilier

Superior

889

Consilier

Principal

890

Consilier

Asistent

891

Consilier

Superior

892

Inspector

Asistent

893

Inspector

Superior

894

Referent

Superior

Compartiment Audit

895

Auditor

|Superior

Compartiment Informatic

896

Consilier

Principal

897

Referent

Superior

Serviciul Administrativ Aprovizionare

898

Șef serviciu

II

899

Insp.specialitate

Ia

900

Insp.specialitate

II

901

Referent

Ia

902

Referent

I

903

Referent

I

904

Insp.specialitate

I

905

Functionar

906

Arhitect

Ia

907

Șofer

I

908

Șofer

I

909

Șofer

I

910

Șofer

I

911

Muncitor calificat

I

912

Muncitor necalificat

I

913

Muncitor necalificat

I

914

Magaziner

Compartiment Achiziții și Prelucrarea Datelor

915

Inspector

Superior

916

Referent

Superior

917

Inspector de specialitate

II

918

Programator

II

919

Inspector

Superior

Adăpost de Noapte M 2

920

Asistent medical

921

Asistent social

Practicant

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare C.A.Rosetti

922

Medic

923

Asistent social

Practicant

924

Asistent social

Practicant

925

Psiholog

Practicant

926

Administrator

I

927

Asistent medical

928

Muncitor calificat

III

929

Muncitor necalificat

II

Centrul de Zi Prichindel

930

Șef centru

II

931

Asistent medical

932

Psiholog

Practicant

933

Instructor de educație

Principal

934

Instructor de educație

Principal

935

Instructor de educație

Principal

936

Instructor de educație

Principal

937

Muncitor calificat

I

938

Muncitor calificat

II

939

Muncitor calificat

II

940

Șofer

I

Birou Centre de zi pentru persoane vârstnice

941

Sef birou

II

942

Asistent social

Practicant

943

Asistent social

Practicant

944

Asistent medical

945

Administrator

I

946

Instructor de educație

Principal

947

Instructor de educație

Principal

Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena

948

Director

II

949

Contabil sef

II

950

Inspector de specialitate

1A

951

Inspector de specialitate

II

952

Inspector de specialitate

II

953

Administrator

I

954

Casier

955

Muncitor calif.(bucatar)

I

956

Muncitor calif.(bucatar)

I

957

Muncitor calif.(ospatar)

II

958

Muncitor calif.(ospatar)

II

959

Muncitor calif.(fochist)

I

960

Muncitor calif.

III

961

Muncitor calif.

I

962

Muncitor necalif.

I

963

Muncitor necalif.

I

964

Șofer

I

965

Paznic

966

Paznic

967

Paznic

968

Paznic

969

Spălătoreasă

970

Spălătoreasă

971

Medic

972

Psiholog

Specialist

973

kinetoterapeut

974

Asistent social

Specialist

975

Maseur

976

Asistent medical

977

Asistent medical

978

Asistent medical

979

Asistent medical

980

Asistent medical

981

Psihopedagog

982

Infirmier

983

Infirmier

984

Infirmier

985

Infirmier

986

Infirmier

987

Infirmier

988

Infirmier

989

Infirmier

990

Infirmier

991

Infirmier

992

Infirmier

993

Infirmier

994

Infirmier

995

Îngrijitor

996

Îngrijitor

997

Îngrijitor

998

Îngrijitor

999

Îngrijitor

1000

Îngrijitor

1001

Îngrijitor

1002

Îngrijitor

1003

Îngrijitor

1004

Infirmier

Cămin de Pensionari " Sf. Cuvioasa Parascheva"

1005

Director

II

1006

Contabil sef

II

1007

Administrator

I

1008

Contabil

IA

1009

Referent

IA

1010

Referent

I

1011

Funcționar

1012

Magaziner

1013

Paznic

1014

Paznic

1015

Paznic

1016

Paznic

1017

Spălătoreasă

1018

Spălătoreasă

1019

Spălătoreasă

1020

Șofer

I

1021

Muncitor calificat

I

1022

Muncitor calificat

I

1023

Muncitor calificat

I

1024

Muncitor calificat

III

1025

Muncitor calificat

III

1026

Muncitor calificat

I

1027

Muncitor calificat fochist

I

1028

Muncitor calificat fochist

I

1029

Muncitor calificat fochist

III

1030

Muncitor calificat fochist

III

1031

Muncitor calificat fochist

I

1032

Muncitor calificat fochist

I

1033

Muncitor calificat fochist

I

1034

Medic primar

1035

Psiholog

Specialist

1036

Asistent social

Practicant

1037

Asistent social

Practicant

1038

Profesor CFM

1039

Preot

1040

Insructor de educație

1041

Instructor de ergoterapie

1042

Instructor de ergoterapie

1043

Masor

1044

Asistent medical

pr

1045

Asistent medical

pr

1046

Asistent medical

pr

1047

Asistent medical

1048

Asistent medical

1049

Infirmier

1050

Infirmier

1051

Infirmier

1052

Infirmier

1053

Infirmier

1054

Infirmier

1055

Infirmier

1056

Infirmier

1057

Infirmier

1058

Infirmier

1059

Infirmier

1060

Infirmier

1061

Infirmier

1062

Infirmier

1063

Infirmier

1064

Infirmier

1065

Îngrijitor

1066

Îngrijitor

1067

Îngrijitor

1068

Îngrijitor

1069

Îngrijitor

1070

Îngrijitor

1071

Îngrijitor

1072

Îngrijitor

1073

Îngrijitor

Cantina de Ajutor Social

1074

Director

II

1075

Contabil șef

II

1076

Asistent social

Practicant

1077

Psiholog

Practicant

1078

Referent

II

1079

Referent

II

1080

Inspector de specialitate

II

1081

Muncitor calificat-bucătar

III

1082

Șofer

I

1083

Îngrijitor

1084

Paznic

1085

Paznic

1086

Paznic

1087

Muncitor necalificat

I

1088

Muncitor necalificat

I

1089

Muncitor necalificat

I

1090

Muncitor calif. patiser

IV

1091

Asistent social

Practicant

1092

Muncitor calificat mecanic-instalator

IV

Serviciul Cabinete Medicale Școlare si Universitare

1093

Șef serviciu

1094

Medic Primar

1095

Medic

1096

Medic

1097

Medic Primar

1098

Medic Primar

1099

Medic Specialist

1100

Medic Primar

1101

Medic Specialist

1102

Medic Specialist

1103

Medic Primar

1104

Medic Specialist

1105

Medic Primar

1106

Medic Primar

1107

Medic

1108

Medic Specialist

1109

Medic Primar

1110

Medic Primar

1111

Medic Primar

1112

Medic

1113

Medic Primar

1114

Medic

1115

Medic

1116

Medic

1117

Medic Specialist

1118

Medic Primar

1119

Medic Specialist

1120

Medic Specialist

1121

Medic primar

1122

Medic primar

1123

Medic Specialist

1124

Medic primar

1125

Medic primar

1126

Medic

1127

Medic primar

1128

Medic

1129

Medic

1130

Medic Primar

1131

Asistenta Medicala PL

1132

Asistenta Medicala Princ. PL

1133

Asistenta Medicala Princ. PL

1134

Asistenta Medicala Princ. PL

1135

Asistenta Medicala Princ. PL

1136

Asistenta Medicala Princ. PL

1137

Asistenta Medicala Princ. PL

1138

Asistenta Medicala Princ. PL

1139

Asistenta Medicala Princ. S

1140

Asistenta Medicala Princ. PL

1141

Asistenta Medicala Princ. PL

1142

Asistenta Medicala Princ. PL

1143

Asistenta Medicala Princ. PL

1144

Asistenta Medicala Princ. PL

1145

Asistenta Medicala Princ. PL

1146

Asistenta Medicala Princ. PL

1147

Asistenta Medicala Princ. PL

1148

Asistenta Medicala Princ. PL

1149

Asistenta Medicala Princ. PL

1150

Asistenta Medicala Princ. PL

1151

Asistenta Medicala Princ. PL

1152

Asistenta Medicala Princ. PL

1153

Asistenta Medicala Princ. S

1154

Asistenta Medicala Princ. S

1155

Asistenta Medicala PL

1156

Asistenta Medicala Princ. PL

1157

Asistenta Medicala Princ. PL

1158

Asistenta Medicala Princ. PL

1159

Asistenta Medicala PL

1160

Asistenta Medicala PL

1161

Asistenta Medicala Princ. PL

1162

Asistenta Medicala Princ. PL

1163

Asistenta Medicala Princ. PL

1164

Asistenta Medicala Princ. PL

1165

Asistenta Medicala Princ. PL

1166

Asistenta Medicala Princ. PL

1167

Asistenta Medicala PL

1168

Asistenta Medicala Princ. S

1169

Asistenta Medicala PL

1170

Asistenta Medicala Princ. PL

1171

Asistenta Medicala Princ. PL

1172

Asistenta Medicala Princ. PL

1173

Asistenta Medicala Princ. PL

1174

Asistenta Medicala Princ. PL

1175

Asistenta Medicala Princ. PL

1176

Asistenta Medicala Princ. PL

1177

Asistenta Medicala Princ. PL

1178

Asistenta Medicala Princ. PL

1179

Asistenta Medicala PL

1180

Asistenta Medicala Princ. PL

1181

Asistenta Medicala Princ. PL

1182

Asistenta Medicala PL

1183

Asistenta Medicala Princ. PL

1184

Asistenta Medicala Princ. PL

1185

Asistenta Medicala Princ. PL

1186

Asistenta Medicala Princ. PL

1187

Asistenta Medicala Princ. PL

1188

Asistenta Medicala Princ. PL

1189

Asistenta Medicala PL

1190

Asistenta Medicala Princ. PL

1191

Asistenta Medicala Princ. PL

1192

Asistenta Medicala Princ. PL

1193

Asistenta Medicala Princ. PL

1194

Asistenta Medicala Princ. PL

1195

Asistenta Medicala Princ. PL

1196

Asistenta Medicala Princ. PL

1197

Asistenta Medicala PL

1198

Asistenta Medicala Princ. PL

1199

Asistenta Medicala Princ. PL

1200

Asistenta Medicala Princ. PL

1201

Asistenta Medicala Princ. PL

1202

Asistenta Medicala Princ. PL

1203

Asistenta Medicala Princ. PL

1204

Asistenta Medicala Princ. S

1205

Asistenta Medicala Princ. PL

1206

Asistenta Medicala Princ. PL

1207

Asistenta Medicala Princ. PL

1208

Asistenta Medicala Princ. PL

1209

Asistenta Medicala Princ. PL

1210

Asistenta Medicala Princ. PL

1211

Asistenta Medicala PL

1212

Asistenta Medicala Princ. PL

1213

Asistenta Medicala Princ. PL

1214

Asistenta Medicala PL

1215

Asistenta Medicala Princ. PL

1216

Asistenta Medicala Princ. PL

1217

Asistenta Medicala Princ. PL

1218

Asistenta Medicala Princ. PL

1219

Asistenta Medicala Princ. PL

1220

Asistenta Medicala Princ. PL

1221

Asistenta Medicala Princ. PL

1222

Asistenta Medicala PL

1223

Asistenta Medicala Princ. PL

1224

Asistenta Medicala Princ. PL

1225

Asistenta Medicala PL

1226

Asistenta Medicala Princ. PL

1227

Asistenta Medicala Princ. PL

1228

Asistenta Medicala Princ. PL

1229

Asistenta Medicala Princ. PL

1230

Asistenta Medicala Princ. PL

1231

Asistenta Medicala Princ. PL

1232

Asistenta Medicala Princ. PL

1233

Asistenta Medicala Princ. PL

1234

Asistenta Medicala Princ. PL

1235

Asistenta Medicala Princ. PL

1236

Sora medicala Principala

1237

Sora medicala

1238

Sora medicala

1239

Sora medicala Principala

1240

Asistenta Medicala Princ. PL

1241

Asistenta Medicala Princ. PL

1242

Îngrijitor

1243

Îngrijitor

1244

Îngrijitor

Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare si Universitare

1245

Șef serviciu

1246

Medic

1247

Medic primar

1248

Medic

1249

Medic

1250

Medic

1251

Medic

1252

Medic

1253

Medic

1254

Medic Primar

1255

Medic

1256

Medic

1257

Medic Primar

1258

Medic

1259

Medic

1260

Medic

1261

Medic primar

1262

Medic

1263

Medic

1264

Medic primar

1265

Medic Primar

1266

Medic

1267

Medic Primar

1268

Medic Primar

1269

Medic Primar

1270

Medic Primar

1271

Medic

1272

Medic

1273

Medic Primar

1274

Medic / Medic primar

1275

Medic

1276

Medic

1277

Medic Primar

1278

Asistenta Medicala Princ. PL

1279

Asistenta Medicala Princ. SSD

1280

Asistenta Medicala Princ. SSD

1281

Asistenta Medicala Princ. PL

1282

Asistenta Medicala Princ. SSD

1283

Asistenta Medicala PL

1284

Asistenta Medicala Princ. SSD

1285

Asistenta Medicala Princ. SSD

1286

Asistenta Medicala Princ. PL

1287

Asistenta Medicala Princ. PL

1288

Asistenta Medicala Princ. PL

1289

Asistenta Medicala Princ. PL

1290

Asistenta Medicala Princ. M

1291

Asistenta Medicala SSD

1292

Asistenta Medicala Princ. PL

1293

Asistenta Medicala Princ.SSD

1294

Asistenta Medicala Princ. PL

1295

Asistenta Medicala Princ. PL

1296

Asistenta Medicala Princ. PL

1297

Sora medicala Principala

Compartiment de Asistență Comunitară

1298

Mediator sanitar

1299

Mediator sanitar

1300

Mediator sanitar

1301

Statistician

Anexa nr. 3 la HCL 22/2012

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS

I.    Dispoziții generale

II.    Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Comunitară Iași

III.    Managementul și organizarea Direcției de Asistență Comunitară Iași

A.    Serviciile Direcției de Asistență Comunitară Iași

1.    Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei

2.    Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

3.    Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități

4.    Serviciul Resurse Umane

5.    Serviciul Buget Contabilitate

6.    Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

7.    Serviciul Cabinete Medicale Stomatologice Școlare și Universitare

8.    Serviciul Administrativ Aprovizionare

B.    Birourile Direcției de Asistență Comunitară Iași

1.    Biroul Financiar Salarizare

2.    Biroul Proiecte Programe

3.    Birou Centre de Zi pentru Persoane Vârstnice

C.    Compartimentele Direcției de Asistență Comunitară Iași

1.    Compartimentul de Asistență a Persoanelor cu Handicap

2.    Compartimentul Achiziții și Prelucrarea Datelor

3.    Compartimentul Informatic

4.    Compartimentul Juridic

5.    Compartimentul Audit

6.    Compartiment Asistență Comunitară

D.    Centrele Sociale din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași

1.    Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare C.A.Rosetti

2.    Centrul de Zi Prichindel

3.    Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”

4.    Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și de vorbire “Sf. Prooroc Zaharia”

5.    Adăpostul de Noapte M2

E.    Instituțiile subordonate Direcției de Asistență Comunitară Iași

1.    Cantina de Ajutor Social

2.    Căminul de Pensionari “Sf. Parascheva”

3.    Căminul de Bătrâni “Sfinții Împărați Constantin și Elena”

I. Dispoziții generale

Art.1. Direcția de Asistență Comunitară Iași este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea municipiului Iași, înființat prin Hotărârea nr. 6 / 17.01.2005 a Consiliului local al municipiului Iași.

Directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași, (conform organigramei) conduce și controlează serviciul public de interes local, respectiv Direcția de Asistență Comunitară Iași, care este subordonată direct Primarului municipiului Iași și pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași.

Art.2. Prin serviciul public de interes local în înțelesul prezentului Regulament se înțelege direcția de specialitate cu personalitate juridică, subordonată și structurată pe competențe potrivit organigramei.

Art.3. Direcția de Asistență Comunitară realizează la nivel local măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art.4. Direcția de Asistență Comunitară este un serviciu public care elaborează politici și strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară în vederea prevenirii stării de nevoie a unor grupuri precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art.5. Sediul administrativ al Direcției de Asistență Comunitară este în Iași, Str. Mitropolit Varlaam nr.54.

Art.6. Pe actele emise de Direcția de Asistență Comunitară se va menționa Municipiului Iași - Direcția de Asistență Comunitară ca serviciu public de interes local.

Art.7. Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciilor din structura Direcției de Asistență Comunitară.

Art.8.    Durata de funcționare a serviciului public de interes local, respectiv al Direcției de Asistență Comunitară

Iași este nelimitată.

Art.9. Direcția de Asistență Comunitară iși desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioară și a prevederilor legale în vigoare.

Art.10. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de compartimente, având un număr minim de persoane, astfel:

a)    oficiu / compartiment - 1 persoană

b)    birou - min. 5 posturi de execuție +1 conducere

c)    serviciu - 6 respectiv 8 persoane în cazul funcționarilor publici( min.7 posturi de execuție) +1 post de conducere

d)    direcție - 15 persoane (15 posturi de execuție)

e)    direcție generală - 25 persoane (25 de posturi de execuție)

Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu, pentru fiecare 6 persoane existente peste numărul minim necesar constituirii serviciului, dacă există activități care necesită o delimitare distinctă.

Art.11. Direcția de Asistență Comunitară dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu.

Art.12. Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Comunitară îl constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață, de asemenea dezvoltarea comunitară, prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale.

Art.13. Conducătorul serviciului public de interes local acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin din legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziții și a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul Regulament.

Art.14. În problemele de specialitate, serviciul public de interes local întocmește proiecte de hotărâri și decizii însoțite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.15. Angajarea salariaților se face în condițiile legii de către conducătorul serviciului public de interes local în limita posturilor din organigrama aprobată de Consiliul local.

Art.16. Numărul și structura de personal vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului local Iași.

Art.17. Serviciul public de interes local poate fi inființat, restructurat, desființat prin Hotărârea Consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

II. Patrimoniul și Finanțele Direcției De Asistență Comunitară

Art.1. Patrimoniul Direcției de Asistență Comunitară este format din bunurile mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Iași și din donațiile acceptate de la terți, în vederea desfășurării în bune condiții a activității, precum și din imobilele pe care le pune la dispoziție Consiliul local municipal.

Art.2. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Comunitară se asigură atât din bugetul local cât și din bugetul de stat. Bugetul Direcției de Asistență Comunitară se aprobă anual de Consiliul local municipal.

Art.3. Directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară are calitatea de ordonator de credite secundar. Ordonatorul secundar de credite întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Direcției de Asistență Comunitară.

Art.4. Trimestrial, ordonatorul secundar de credite întocmește dare de seamă contabilă asupra execuției bugetare care se depune la departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.5. Direcția de Asistență Comunitară iși va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare.

Art.6. Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Comunitară se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către aceasta, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.7. Execuția de casă a bugetului Direcției de Asistență Comunitară se ține de către Serviciul Buget Contabilitate din cadrul ordonatorului secundar de credite, pentru serviciile funcționale, iar execuția bugetară a ordonatorilor terțiari de credite Cantina Ajutor Social, Căminul de Pensionari "Sf. Parascheva", Căminul de Bătrâni "Sf. Împărați Constantin și Elena" se ține de către aceștia, urmând a se centraliza de către ordonatorul secundar de credite prin compartimentul de specialitate.

Art.8. Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul secundar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

În situația refuzului de viză de control financiar preventiv intern, ordonatorul secundar de credite poate dispune pe propria răspundere angajarea și efectuarea cheltuielilor respective, respectând prevederile legale în vigoare.

Art.9. În bugetul Direcției de Asistență Comunitară sunt prevăzute distinct bugetele Cantinei Ajutor Social, Căminului de Pensionari "Sf. Parascheva", Căminului de Batrini "Sf. Împărați Ctin și Elena" .

Art.10. Directorul Cantinei Ajutor Social, directorul Căminului de Pensionari "Sf. Parascheva" și directorul Căminului de Bătrâni "Sf. Împărați Constantin și Elena" sunt ordonatori terțiari de credite, aprobând efectuarea plăților în limita creditelor bugetare primite și în baza vizei de control financiar intern, conform legislației în vigoare.

Bugetele instituțiilor menționate la al.1 se supun aprobării directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară și vor face parte integrantă din bugetul direcției.

III. Managementul și Organizarea Direcției De Asistență Comunitară

Art.1. Directorul executiv conduce și controlează serviciul public de interes local - Direcția de Asistență Comunitară.

Art.2. 1) Conducerea curentă a Direcției de Asistență Comunitară este asigurată de directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară, care este subordonat direct Primarului municipiului Iași și pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași.

2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară emite decizii și are în principal, următoarele atribuții :

a)    propune autorității administrației publice locale, care asigură administrarea și finanțarea instituției, aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

b)    elaborează rapoarte generale privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă autorității administrației publice locale care asigură administrarea și finanțarea;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    întocmește anual raportul de activitate.

Art.3. Directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară asigură conducerea, îndrumarea și controlul tuturor serviciilor din structura instituției. Acesta verifică întocmirea dărilor de seamă, urmărește aplicarea și respectarea legislației în activitatea financiar contabilă.

Art.4. Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară coordonează activitatea Serviciului Administrativ Aprovizionare, Compartimentului informatic, Biroului Centre de Zi pentru Persoane Vărstnice, Centrului Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare C.A.Rosetti, Adăpostului de noapte M2, Serviciului cabinete medicale școlare și universitare, Serviciului cabinete stomatologice școlare și universitare, Compartimentului asistență comunitară .

Art.5. Directorul executiv și directorul executiv adjunct contribuie la îmbunătățirea activității Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Art.6. Direcția de Asistență Comunitară este organizată și structurată astfel:

-    Servicii

-    Birouri

-    Compartimente

-    Instituții subordonate, conform organigramei aprobate de Consiliul local Iași.

SERVICIILE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI

1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor actelor normative ce reglementează materia, prin:

a)    Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare.

b)    Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare.

c)    Legea asistenței sociale nr.292/2011.

d)    Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

e)    Legea 448/2006 privind protecția socială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, republicată în 2008 cu modificările și completările ulterioare.

f)    Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007 cu modificările și completările ulterioare.

g)    Ordinul nr. 288/2006 al Secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda managementului de caz în domeniul protecției copilului.

h)    Ordinul nr. 286/2006 privind întocmirea planului de servicii.

i)    Ordinul 219/2006 privind identificarea și monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate.

j)    Codul civil.

Pentru îndeplinirea sarcinilor Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei, va colabora cu serviciile care oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-urile, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, va colabora permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și cu toate celelalte organisme și instituții care au competențe și atribuții în ocrotirea minorului și familiei aflate în dificultate.

Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei, oferă servicii următoarelor categorii:

1.    Familiilor aflate în divorț, în vederea medierii conflictelor și încredințării copiilor rezultați în timpul căsătoriei;

2.    Persoanelor vârstnice care încheie acte notariale în scopul întreținerii și care, conform legii, necesită asistare la încheierea acestor documente;

3.    Persoanelor care execută pedepse private de libertate cât și familiilor acestora;

4.    Minorului care se află în conflicte de interese cu reprezentanții săi legali sau cel în numele căruia urmează a se încheia un act notarial prin efectuarea anchetelor sociale necesare instanței de tutelă;

5.    Persoanelor care urmează să fie, sau sunt declarate interzise, în vederea ocrotirii și protejării intereselor lor prin efectuarea anchetelor sociale necesare instanței de tutelă;

6.    Persoanelor cu dizabilități - copii, adulți;

7.    Diverse alte situații de criză (violență domestică, abuz, adicție, etc.) pentru care Codul Civil sau altă legislație de specialitate impune luarea unor măsuri;

8.    Copiilor singuri acasă, sau a celor cu risc de separare de familia lor de origine sau care au fost integrați în familiile după ce au beneficiat de o măsură de protecție specială;

9. Familiilor cu copii în dificultate sau cele în care există copii cu devianță de comportament.

De asemenea, Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei are următoarele atribuții:

1.    Evaluează situații de criză declanșate de:

-    divorț;

-    existența unui membru al familiei care execută o pedeapsă privată de libertate;

-    existența unui membru al familiei care prezintă dizabilități fizice sau/și psihice;

-    existența în familie a unui minor care manifestă un comportament deviant;

-    apariția unor diverse conflicte de interes între membrii aceleiași familii;

-    existența în familie a unui membru consumator de alcool;

-    diverse alte situații.

În aceste situații se elaborează un referat de anchetă socială care va cuprinde și planul de servicii.

2.    Monitorizează posibilitatea de reintegrare în familie a copiilor instituționalizați sau pentru care există o măsură de protecție alternativă instituționalizării, specifice fiecărei situații în parte.

3.    Desfășoară activități de:

-    prevenire a abandonului familial și/sau a celui școlar după înființarea și monitorizarea centrelor de zi;

-    prevenirea și combaterea consumului de droguri, absenteismul școlar;

-    consiliere și stabilire a planului de servicii pentru copii aflați în situație de abuz sau traficați;

-    consiliere privind problemele familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar și juridic, etc. și informare privind problematica socială (drepturi și obligații, servicii disponibile pe plan local și modalitățile de accesare a acestora, etc.);

-    realizare de parteneriate și colaborare cu ONG-uri și reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;

-    relaționare cu diverse instituții publice sau ONG-uri care oferă servicii specializate pentru toate categoriile de persoane defavorizate care au probleme ce pot fi soluționate prin intermediul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei;

-    de sprijinire a accesului în instituții de asistență socială destinate persoanelor aflate în dificultate;

-    realizare a activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare și monitorizare a modalității de aplicare a acestor măsuri, inclusiv respectarea drepturilor acestora;

-    de verificare a activității desfășurate de asistenții personali, conform fișei postului sau planului individualizat, anexă la certificatul de încadrare în grad grav de handicap;

-    de întocmire și aducere la cunoștința Consiliului Local Iași a raportului semestrial cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali;

-    de evaluare a situației socio-economică a potențialilor asistenți personali, în vederea angajării acestora;

-    de evaluare socio-economică a potențialilor îngrijitori la domiciliu, în vederea obținerii atestatului corespunzător;

-    de monitorizare a activității asistenților personali angajați pentru persoanele cu handicap;

-    de monitorizare a situației copiilor identificați cu părinți plecați în străinătate;

-    de monitorizare a situației copiilor cu risc de separare de părinții lor;

-    de monitorizare a evoluției conduitei copiilor delicvenți;

-    de identificare a copiilor exploatați, abuzați și de a anunța D.G.A.S.P. Iași.

2. Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor pentru următoarele acte ce reglementează materia prin:

a)    Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în 2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv H.G. nr. 577/2008 și H.G. nr. 1360/2002 republicată în 2009;

b)    O.U.G. nr. 97/2007, pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993, O.U.G. nr. 148/2005;

c)    O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului;

d)    H.G. nr.1825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005;

e)    Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 148/2005;

f)    O.U.G nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

g)    H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010;

h)    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată în 2008 cu modificările și completările ulterioare;

i)    O.U.G. nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006, secțiunea referitoare la creșterea copilului în vârstă de 0-7 ani;

j)    Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

k)    H.G. nr. 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010;

l)    O.U.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010.

Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii are ca scop îmbunătățirea echilibrului social și al familiei, prin susținerea acesteia în vederea creșterii copilului, urmărindu-se stimularea creșterii natalității și are următoarele atribuții:

-    asigură primirea, înregistrarea și verificarea dosarelor/cererilor însoțite de documentele justificative, pe parcursul programului cu publicul;

-    oferă informații referitoare la prestațiile sociale acordate (alocații și indemnizații), telefonic sau la ghișeu, conform programului afișat;

-    întocmește, după caz, dispoziții de acordare, respingere, modificare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite, conform legislației în vigoare;

-    întocmește statul de plată, dacă este cazul, pentru plata drepturilor aprobate conform legii;

-    întocmește centralizatoarele și/sau borderourile prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia pentru procesarea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite;

-    asigură transmiterea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite către A.J.P.S. Iași, în original sau copie, după caz, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia;

-    efectuează anchete sociale, dacă este cazul, la depunerea dosarelor, la intervale de 12 luni, pentru verificarea pe teren a condițiilor prevăzute de legislație pentru acordarea prestațiilor sociale solicitate (alocația pentru susținerea familiei), precum și în cazul apariției unor modificări, care pot determina încetarea acordării prestației sociale sau modificarea cuantumului acesteia;

-    realizează corespondența, după caz, cu persoanele fizice și juridice interesate, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor referitoare la procesarea documentelor, conform legislației din domeniul propriu de activitate;

-    asigură introducerea informațiilor în baza electronică de date, arhivarea dosarelor, anchetelor sociale și actualizarea acestora, dacă este cazul, conform legislației în domeniu;

-    oferă consultanță și consiliere persoanelor care se adresează pentru primirea de prestații sociale, având, de multe ori, domiciliul în localități din județul Iași, sau chiar în alte județe, cu privire nu numai la prestațiile oferite prin serviciul alocații și indemnizații sau prin Direcția de Asistență Comunitară Iași, ci și prin alte organizații guvernamentale sau neguvernamentale cu activități în domeniul asistenței sociale, în special, activități și servicii destinate copiilor sau familiilor cu copii.

3. Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative ce reglementează materia prin:

a)    Legea asistenței sociale nr.292/2011;

b)    Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin Legea nr. 115/2006 și Legea nr.276/2010, H.G. nr.50/2011, precum și Hotărârile Consiliului Local Iași, privitoare la această lege (H.C.L. nr.240/2011, H.C.L. nr.241/2011, H.CL.nr. 90/2011);

c)    Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, coroborate cu prevederile H.G.nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

d)    H.C.L. nr.201/2004 privind organizarea acordării de gratuități și facilități privind transportul în comun, modificată și completată prin H.C.L. nr.159/2008; Legea nr. 341/2004 privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989; Legea nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; Decretul Legii nr.118/1990, a Legii nr.189/2000 privind deținuții politici;

e)    H.C.L. nr.259/30.05.2003 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.94/1999 privind înhumarea cadavrelor neidentificate;

f)    Legea nr.321/2001 privind acordarea gratuită a laptelui praf pentru copii cu vârste între 0 -12 luni, modificată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr.380/2011;

g)    Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și H.G. 829/2002 privind aprobarea Planului Național anti-sărăcie și promovarea incluziunii sociale;

h)    H.C.L. nr. 27/03.02.2003 și H.C.L. nr. 172/11.04.2005 privind încredințarea activității de salubritate, respectiv plata diferenței din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele de război, deținuții politici și persoanele nevăzătoare, precum și hotărârile de consiliu local privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;

i)    H.G. nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european, cu modificările și completările ulterioare;

În îndeplinirea sarcinilor Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități va colabora cu serviciile care oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, va colabora permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași și cu toate celelalte organisme și instituții care au competențe și atribuții în asistarea familiilor paupere.

Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități oferă servicii următoarelor categorii:

1.    Familiilor/persoanelor paupere;

2.    Familiilor/persoanelor fără adăpost sau cu risc de a rămâne fără locuință;

3.    Familiilor/persoanelor care prezintă risc de marginalizare/excludere socială (inclusiv tinerilor proveniți din centrele de plasament, alte instituții de ocrotire sau beneficiarilor altor măsuri de ocrotire alternativă;

4.    Tuturor categoriilor de familii/persoane aflate în situații de criză declanșate de calamități sau alte dezastre naturale;

5.    Persoanelor cu handicap grav/reprezentanților legali ai acestora;

6.    Altor categorii de beneficiari.

De asemenea, Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități are următoarele atribuții:

1.    Asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excudere socială, precum și a altor activități în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

2.    Întocmește anual planul local antisărăcie și incluziune socială, în conformitate cu cerințele planului național și asigură implementarea și monitorizarea strategiilor propuse;

3.    Asigură acordarea facilităților pentru mijloacele de transport în comun locale, precum și toate celelate gratuități/facilități prevăzute de legislația în vigoare;

4.    Instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea venitului minim garantat;

5.    Asigură distribuirea laptelui praf acordat în regim de gratuitate conform legii și întocmește adrese lunare privind consumul de lapte praf către D.S.P. Iași;

6.    Evaluează situațiile de criză a familiilor paupere, în vederea unui ajutor financiar în regim de urgență;

7.    Evaluează situațiile socio-materiale familiilor afectate de dezastre naturale și întocmește planul de servicii corespunzător;

8.    Realizează demersurile necesare în vederea înhumării cadavrelor neidentificate și a celor fără susținători legali, ori beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

9.    Realizează parteneriate și colaborează cu ONG-uri/reprezentanți ai societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție pentru toate categoriile de beneficiari ai acestui serviciu;

10.    Evaluează situația socio-economică a persoanelor fără adăpost și identifică nevoile și resursele acestora;

11.    Efectuează anchetele necesare pentru completarea dosarelor în vederea obținerii unor locuințe sociale;

12.    Identifică și analizează situația familiilor cu risc de a fi evacuate din locuințele pe care le dețin, în vederea întocmirii unui plan de intervenție;

13.    Asigură relaționarea cu diverse instituții publice sau ONG-uri care oferă servicii specializate pentru toate categoriile de beneficiari ce intră în atenția acestui serviciu;

14.    Asigură și dezvoltă servicii de specialitate pentru asistații din adăposturile administrației publice locale;

15.    Distribuie ajutoare umanitare primite de la populație, ONG-uri din țară și din străinătate, persoanelor și familiilor paupere;

16.    Oferă servicii de consiliere și asistență pentru tinerii proveniți din centrele de plasament, alte instituții de ocrotire sau beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă în vederea integrării sociale ale acestora;

17.    Elaborează proiecte și strategii de dezvoltare a unor servicii adresate tinerilor proveniți din centre de plasament, alte instituții de ocrotire, beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă sau proveniți din familii aflate în situație de risc social în vederea integrării sociale a acestora;

18.    Prezintă rapoarte lunare privind numărul persoanelor beneficiare de gratuități, facilități, etc.;

19.    Identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

20.    Previne, diagnostică și intervine în fenomenele de marginalizare/excluziune socială;

21.    Întocmește documentația necesară pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece al anului în curs și transmite situația centralizatoare A.J.P.S. Iași;

22.    Evaluează situația socio-economică a persoanelor singure/familiilor cu venituri reduse pentru acordarea de servicii sociale, respectiv hrana zilnică, prin Cantina de Ajutor Social.

Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuități, Facilități desfășoară activități de:

-    prevenire, diagnosticare și intervenție în fenomenele de marginalizare/excluziune socială;

-    asigură consiliere privind problemele familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar și juridic, etc. și informare privind problematica socială (drepturi și obligații, servicii disponibile pe plan local și modalități de accesare a acestora, etc.) în conformitate cu prevederile legale;

- evaluează și monitorizează modul de aplicare a măsurilor de asistență socială de care beneficiază grupurile țintă ale acestui serviciu, precum și respectarea drepturilor acestora.

4. Serviciul Resurse Umane

Serviciul Resurse Umane este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative:

a)    Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public republicată și modificată ;

b)    Legea nr.53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2011;

c)    Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

d)    Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă modificată și completată ;

e)    Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;

f)    Legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată și modificată;

g)    Aplică dispozițiile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

h)    Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

i)    Ordinul nr. 42,77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

j)    Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G.nr. 80/2010 pentru completarea articolului 11 din O.U.G.nr. 37/2008 privind reglementarea unor m[suri financiare ]n domeniul bugetar;

k)    Legislația privind medicina școlară - O.U.G. nr. 162/2008 privind preluarea ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, H.G.nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 162/2008, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 502/2009 modificat prin O.M.S.nr. 820/2009 privind aprobarea și modificarea modelului de protocol între Direcțiile de Sănătate Publice Județene și Autoritățile Administrației Publice Locale în vederea transferului asistenței medicale comunitare și asistenței medicale desfășurate în unitățile de învățământ, O.U.G. nr.115/2004 modificată completată, Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătății modificată, O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical modificată precum și orice alte acte normative care stabilesc drepturi care pot fi acordate conform legii, angajaților D.A.C. Iași.

Serviciul Resurse Umane are ca principale atribuții și competențe următoarele:

-    colaborează cu serviciile din cadrul Direcției de Asistență Comunitară în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri privind organigrama, statul de funcții și prezentul regulament;

-    creează și administrează baza sa de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a celorlalte categorii de angajați;

-    colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;

-    monitorizează posturile vacante și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor

posturi;

-    stabilește prin decizii semnate de ordonatorul de credite salariile fiecărui angajat, calculează sporurile de care aceștia beneficiază și le comunică ulterior Biroului Financiar Salarizare pentru a se putea efectua plata;

-    ține evidența personalului în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;

-    întocmește documentele necesare și încadrarea în muncă pentru personalul nou angajat;

-    întocmește și ține evidența deciziilor de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a salariului, de promovare, de transfer, etc.;

-    întocmește statistici, sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența serviciului resurse umane;

-    ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor medicale, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani;

-    întocmește și ține evidența legitimațiilor angajaților Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    întocmește actele necesare în vederea pensionării anticipate, pentru limită de vârstă și invaliditate;

-    întocmește și eliberează adeverințe cu vechimea în muncă și în vederea completării vechimii în muncă, pentru întocmirea dosarelor de pensionare și pentru orice alte necesități;

-    întocmește și ține evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajaților instituției;

-    ține evidența și efectuează modificările ori de câte ori situația o impune în baza de date format electronic a asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

-    asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;

-    rezolvă corespondența primită în cadrul serviciului;

-    întocmește fișa postului asistentului personal, individualizată pentru fiecare situație/bolnav, ținându-se cont de recomandările unui medic de specialitate (medic de familie, medic din cadrul comisiei de evaluare și stabilire a gradului de handicap, medic medicina muncii din aparatul propriu al Primăriei, etc.).

5. Serviciul Buget Contabilitate

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași iar activitatea acestui serviciu este reglementată de următoarele legi:

a) Legile bugetare anuale;

b)    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

c)    Legea 82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

d)    Legea 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

e)    Legea 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f)    Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea nomelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;

g)    O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

h)    Normele metodologice de închiderea exercițiului financiar;

i)    Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;

j)    Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice ;

k)    Ordinul nr. 42/77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

l)    H.G.R. 23/2010 - privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

m)    O.M.F.P. nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierei elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;

n)    Ordinul nr. 946/2005 privind controlul financiar preventiv intern cu completările și modificările ulterioare;

o)    Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public republicată și modificată ;

p)    Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

r)    Legea nr. 95/2006 - Legea sănătății cu modificările și completările ulterioare;

s)    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

ș) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată;

t)    Hotărâri ale Consiliului Local Iași;

ț) Alte norme sau instrucțiuni care privesc activitatea economică a instituțiilor publice.

Serviciul Buget Contabilitate are următoarele atribuții:

-    întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al direcției cât și a unităților subordonate;

-    urmărește execuția bugetară a D.A.C. cât și a unităților din subordine;

-    ordonanțează cheltuielile privind achizițiile publice de produse, servicii sau lucrări;

-    întocmește rapoartele statistice referitoare la execuția bugetului aprobat;

-    întocmește bilanțul contabil trimestrial și cel anual;

-    organizează inventarierea bunurilor patrimoniale;

-    urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare;

-    verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare în timpul anului a bugetului instituției;

-    analizează și decide împreună cu șeful ierarhic plățile de efectuat;

-    analizează și decide împreună cu ordonatorul de credite asupra creditelor ce urmează a se deschide ordonatorilor terțiari precum și pentru fundații/ONG-uri;

-    colaborează la ținerea corectă și la zi a evidenței bugetare și contabile;

-    înregistrează documentele privind fondurile cu finanțare nerambursabila;

-    verifică și înregistrează statele de plată a salariaților din cadrul direcției;

-    asigură controlul intern al operațiunilor economice ce se derulează în cadrul direcției prin acordarea vizei de control financiar preventiv;

-    întocmește situațiile solicitate de către ordonatorul principal de credite privind patrimoniul instituției;

-    duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică.

6.    Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

7.    Serviciul Cabinetele Stomatologice Școlare și Universitare

Serviciul cabinete medicale școlare și universitare și Serviciul cabinete stomatologice școlare și universitare sunt servicii noi create în cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, în urma preluării cabinetelor medicale școlare și universitare și a cabinetelor stomatologice școlare, conform H.G. nr. 162/2008 și sunt subordonate directorului executiv adjunct.

Misiunea și scopul serviciilor medicale este de acordarea asistenței medicale și de medicină dentară preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se afla în unitățile de învațământ (grădinițe și școli) cât și a asistenței medicale pentru studenți.

Cele doua servicii își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul local al municipiului Iași.

Atribuții - În conformitate cu dispozițiile (Ordinului M.S.F. nr. 653/25.09.2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților)

1.    Organizează activitatea de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de invațământ din municipiul Iasi, sens în care:

a)    asistența medicală și stomatologică a preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în cabinetele medicale și stomatologice din grădinițe, școli și universități, integrate în structura Direcției de Asistență Comunitară Iași.

b)    asigură asistență medicală curativă a elevilor și studenților care învață în unități de învățământ din municipiul Iași, dar care nu au domiciliul în municipiul Iași.

2.    Atribuțiile medicilor din cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învațământ superior privind asistența medicală preventivă și cele referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților sunt cele prevazute în anexa 1 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

3.    Atribuțiile medicilor din cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învațământ superior privind asistența medicală curativă, sunt prevazute în anexa 2 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

4.    Atribuțiile medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din școli și unități din învățământul superior, privind asistența stomatologică preventivă și curativă sunt prevăzute în anexa 3 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

5.    Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădinițe privind asistența medicală preventivă și curativă sunt prevăzute în anexa 4 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

6.    Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale școlare și studențești, privind asistența medicală preventivă, asistența medicală curativă, activități de perfecționare a pregătirii profesionale și activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești sunt prevăzute în anexa 5 la Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

7.    Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din școli și unități de învățământ superior privind asistența stomatologică, preventivă și curativă sunt prevăzute în anexa 6 din Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicala a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

8.    Examinările medicale periodice de bilanț a stării de sănătate pentru preșcolari, elevi și studenți se realizează conform metodologiei prevazută în anexa 8 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

9.    Activitățile lunare în cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior de-a lungul unui an de învățământ sunt cele prevăzute în Desfășurătorul din anexa 9 la Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

Nota: Atribuțiile ce revin medicilor și cadrelor medii sanitare, așa cum sunt prevazute în anexele 1-9 din Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei, vor fi înscrise în fișa postului.

Responsabilități:

1.    Asigură toate condițiile necesare desfășurării activității de asistență medicală și de medicină dentară pentru preșcolari, elevi și studenți din municipiul Iași, conform legii.

2.    Dotarea cabinetelor medicale din grădinițe, conform baremului prevăzut în anexa 10 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

3.    Dotarea cabinetelor medicale școlare, studențești, conform baremului prevăzut în anexa 11 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

4.    Dotarea cabinetelor stomatologice școlare, studențești, conform baremului prevăzut în anexa 12 la Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei.

Competențe:

Angajarea persoanelor în cadrul Serviciului cabinete medicale școlare, universitare și a Serviciului cabinete medicale stomatologice școlare, se face în condițiile legii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții aprobat de Consiliul local al municipiului Iași.

Salarizarea personalului se face conform Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și Ordinul 42,77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Finanțarea activității Serviciului cabinete medicale școlare și universitare și a Serviciului cabinete stomatologice școlare.

Finanțarea cheltuielilor Serviciului cabinete medicale școlare, universitare și a Serviciului cabinete stomatologice școlare se asigură din bugetul Direcției de Asistență Comunitară Iași, cu respectarea prevederilor art. 2-3 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și ale art. 11 din H.G. nr. 56/29.01.2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Angajarea și efectuarea cheltuielilor pentru Serviciul cabinete medicale școlare și universitare, și Serviciul cabinete stomatologice școlare se aprobă de Directorul Direcției de Asistență Comunitară Iași, numai cu viza prealabilă de control financiar-preventiv, conform legii.

Sistemul de relații pentru serviciilor medicale din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași:

Serviciul cabinete medicale școlare și universitare, Serviciul cabinete stomatologice școlare și Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară sunt subordonate directorului adjunct al Direcției de Asistență Comunitară Iași și colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul D.A.C.Iași.

Personalul de specialitate (medici, cadre medicale sanitare) colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu Colegiul Medicilor și Colegiul Asistenților Medicali.

8. Serviciul Administrativ, Aprovizionare

Este subordonat directorului executiv adjunct, activitatea acestui serviciu fiind reglementată de:

a)    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor cu modificările și completările ulterioare;

b)    H.G. nr. 2230/1969 ulterioare privind gestionarea bunurilor materiale cu modificările și completările ulterioare;

c)    OMF 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind efectuarea și organizarea inventarierii elentelor de activ și pasiv;

d)    O.U.G. nr.34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

e)    H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

f)    Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală.

Serviciul Administrativ, Aprovizionare are ca obiectiv principal asigurarea necesarului de resurse materiale precum și asigurarea prestărilor de servicii pentru buna funcționare a structurilor Direcției de Asistență Comunitară.

De asemenea Serviciul Administrativ, Aprovizionare are ca principale atribuții și competențe următoarele:

-    asigură necesarul de materiale, echipamente, birotică, etc., pentru o bună funcționare a direcției;

-    organizează licitațiile în vederea achiziționării de produse, servicii și lucrări;

-    centralizează necesarele de produse, servicii și lucrări ale structurilor direcției în vederea centralizării acestora;

-    întocmește și prezintă spre aprobare conducerii necesarul centralizat de produse, servicii și lucrări;

-    întocmește pe parcursul anului referate de necesitate pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei funcționări a Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizare, etc., precum și toate lucrările de orice natură ce se efectuează de terți;

-    depistează și remediază orice defecțiuni sau disfuncțiuni care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    se preocupă de încheierea contractelor de prestări servicii pentru asigurarea încălzirii spațiilor, a iluminatului, a apei, întreținerea spațiilor, a salubrizării etc.;

-    se preocupă de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia din incinta sediului Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    asigură respectarea normelor de pază, de securitate, de prevenire a incediilor;

-    comunică orice nereguli constatate;

-    îndeplinește orice alte atribuții necesare bunului mers al activității;

-    întocmește recepția mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor de inventar și documentelor de mișcare a acestora;

-    urmărește zilnic activitatea de transport efectuată cu parcul auto propriu din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, pentru încadrarea în limitele de carburanți;

-    primește și eliberează bunuri materiale valorice, conduce evidența fișelor cu regim special;

-    întocmește situații statistice cu privire la bunuri;

-    primește, păstrează și eliberează bunuri în conformitate cu legislația în vigoare;

-    eliberează bonuri de consum;

-    întocmește note de intrare - ieșire a materialelor și obiectelor de inventar, precum și fișele de magazie ale acestora;

-    răspunde de integritatea mărfurilor din gestiune și verifică respectarea încadrării în termene de valabilitate ale acestora;

-    răspunde de curățenia, deratizarea, dezinsecția și reparația imobilelor instituției și a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar;

-    întocmește note de fundamentare și referatele privind cheltuielile cu întreținerea și gospodărirea;

-    verifică consumul de energie electrică, apă, gaz etc.;

-    se ocupă de prelungirea contractelor cu furnizorii și eventuala plată prin numerar a acestora, prin intermediul casieriei;

-    remediază mici defecțiuni și avizează devizele unităților de service;

-    contribuie la aprovizionarea unității.

BIROURILE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI

1. Biroul Financiar Salarizare

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și răspunde de aplicarea următoarelor prevederi legale:

a)    Legea nr.53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare republicat;

b)    Legea 82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

c)    O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

d)    Ordinul 3512/2008, privind documentele financiar contabile;

e)    Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii;

f)    Aplică dispozițiile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

g)    Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și Legea nr. 283/2011privind aprobarea O.U.G.nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G.nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiareîn domeniul bugetar;

h)    Ordinul 42,77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

i)    Legea nr. 448/2006 privind preotecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

j)    H.G.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului instituțiilor publice pe perioada delegării - detașării în altă localitate;

k)    Legea nr.22/1969 actualizată privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții;

l)    H.C.L. nr.172/2005 privind scutirea cu 50% din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele veteranilor de război, deținuți politici;

m)    H.C.L. nr.434/2008 privind încălzirea locuinței cu lemne;

n)    Legea 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o)    O.M.F.P. 1235/2003 privind formarea și ulilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

p)    O.M.F. 1792/2002 modificat și completat prin O.3421//2008, O.547/2009;

r)    O.M.F. nr. 522/2003 modificat și completat prin O912/2004,O.3291/2009;

s)    Legea 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ș) H.G.R. nr. 264/2003 republicată în 2004 modificată și completată prin H.G.693/2008;

t)    Decretul 209/1976 regulamentul operațiunilor de casă;

ț) Legea 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare;

u)    O.U.G. nr. 5/2003 cu modificările și completările ulterioare;

v)    Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

x) Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; z) H.G.R. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice cu modificările ulterioare;

Biroul Financiar Salarizare are următoarele atribuții:

1.    Întocmește statele de plată pentru toate categoriile de persoane spre care se fac plăți.

2.    Realizează plățile prin casierie:

-    plăți curente pentru întreținerea direcției;

-    plăți la ajutorul social;

-    plăți la ajutoare de înmormântare;

-    plăți legate de înmormântări gratuite ale persoanelor fără aparținători;

-    salarii ale angajaților.

3.    Realizează operațiunile prin bancă aferente Direcției de Asistență Comunitară Iași.

4.    Întocmește declarația lunară112.

2. Biroul Proiecte Programe

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și răspunde de aplicarea următoarelor prevederi legale:

a)    Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

b)    H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

c)    Legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată și modificată;

d)    Legea asistenței sociale nr.292 /2011;

e)    H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială;

f)    O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

g)    H.G. nr. 829/2002 privind aprobarea Planului Național anti-sărăcie și promovarea incluziunii sociale;

h)    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Biroul Programe Proiecte are următoarele atribuții și obiective:

-    realizează parteneriate și colaborează cu ONG-uri și cu reprezentații societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a persoanelor defavorizate;

-    identifică și cuantifică problemele sociale comunitare;

-    consultă serviciile de specialitate și creează strategii de intervenție corespunzătoare (proiecte);

-    promovează imaginea serviciilor de specialitate;

-    monitorizează desfășurarea programelor/parteneriatelor și a proiectelor aflate în implementare;

-    identifică și menține relații de colaborare în domeniul social cu potențiali parteneri;

-    identifică și atrage resurse financiare externe și interne extrabugetare nerambursabile;

-    identifică și accesează fonduri nerambursabile pentru proiectele sociale;

-    răspunde tuturor sarcinilor trasate de director, cu privire la buna desfășurare a activităților din întreaga

direcție;

-    facilitează participarea ONG-urilor la realizarea planului de intervenție comunitară în domeniul social;

-    organizează work-shop-uri, întâlniri, conferințe, cursuri și seminarii pe diferite tematici;

-    întocmește, monitorizează și implementează proiecte cu finanțare europeană;

-    realizează materiale de prezentare, broșuri, pliante pentru proiectele în derulare.

3. Birou Centre de zi pentru persoane vârstnice

Biroul Centre de zi pentru persoane vârstnice este subordonat directorului executiv adjunct, s-a înființat la data de 01.02.2009 și va funcționa cu un numar de 7 angajați care vor deservi, atât sub aspect medical cât și social, cele trei sedii, aflate în diferite zone ale orașului, în care își vor petrece timpul liber pensionarii de pe raza municipiului Iași.

COMPARTIMENTELE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI

1. Compartimentul de Asistență a Persoanelor cu Handicap Grav

Având în vedere atribuțiile funcționarilor publici stabilite prin fișa postului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Compartimentul de Asistență a Persoanelor cu Handicap este direct subordonat Serviciului Resurse Umane și acesta este format din asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

Atribuțiile acestui compartiment sunt cele stabilite de Legea nr. 53/2003 modificată, completată, republicată și de Legea nr. 448/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare.

2. Compartimentul Achiziții și Prelucrarea Datelor

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și răspunde de aplicarea următoarelor acte normative:

a)    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006 cu modificările și completările ulterioare;

b)    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006 cu modificările și completările ulterioare;

Compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică, organizat conform prevederilor II. 2.3. din Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achizițiilor publice din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului

achizițiilor publice precum și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, are următoarele atribuții principale, conform inițiativei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care a impus transformarea a 3 posturi contractuale cu atribuții specifice în materie de achiziții publice în funcții publice de execuție conform statului de funcții aferent anului 2009, respectiv:

-    elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

-    elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

-    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr.625/2006;

-    aplică și finalizează procedurile de atribuire;

-    constituie, păstrează și arhivează dosarul de achiziție publică;

-    creează baza de date și programe PC necesare bunei desfășurări a tuturor serviciilor direcției.

Celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului

de achiziții publice, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă, are totodată dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, conform prevederilor ordonanței de urgență, în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de atribuire.

3. Compartimentul Informatic

Este subordonat directorului executiv adjunct iar în aplicarea actelor normative specifice acestui domeniu, compartimentul are următoarele atribuții:

-    se ocupă de partea hard a computerelor din dotare cât și softul aferent acestora;

-    solicită intervenția firmei de întreținere tehnică de calcul, avizând notele de constatare întocmite de aceasta;

-    întreține softul existent și elaborează noi programe.

4. Compartimentul Juridic

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale privind activitatea instituției.

Compartimentul Juridic are următoarele atribuții:

-    verifică și semnează pentru legalitate acte emise de Direcția de Asistență Comunitară Iași;

-    asigură, potrivit legii, reprezentarea Direcției de Asistență Comunitară Iași în fața organelor judecătorești, precum și în raporturile cu persoanele juridice și fizice;

-    ține evidența tuturor cauzelor aflate în curs de judecată;

-    ia măsurile necesare pentru realizarea cerințelor, obținerea titlurilor executorii și sprijină executarea acestora;

-    organizează informarea și documentare juridică;

-    întocmește acțiuni civile în vederea sesizării instanțelor judecătorești;

-    avizează asupra legalității toate contractele emise de Direcția de Asistență Comunitară Iași, respectiv contractele economice, contractele de închiriere, de concesiune, de asociere și Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local propuse de către Direcția de Asistență Comunitară Iași precum și alte acte care angajează răspunderea patrimonială a organelor respective;

-    acordă consultanță în toate spețele în care este solicitat;

-    răspunde la toate petițiile în termenul procedural, repartizate de șeful ierarhic superior.

5. Compartimentul Audit

Este direct subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași. Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii instituției publice pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitatea acesteia. În cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, Auditul Public Intern este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, funcționând ca serviciu independent, subordonat în mod direct directorului executiv.

Serviciul exercită o funcție distinctă și independentă de celelalte activități ale instituției publice. Activitatea serviciului constă în desfășurarea de misiuni de audit, atât în baza planului anual de audit aprobat de conducătorul instituției cât și misiuni ad-hoc, ordonate de acesta.

Auditorii își desfășoară misiunile în baza ordinelor de serviciu aprobate de directorul executiv, în conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale privind exercitarea activității.

Auditorii interni nu sunt implicați în îndeplinirea de activități pe care în mod potențial le pot audita. Serviciul de audit public intern are acces și poate solicita toate datele și informațiile utile și probante

(inclusiv cele pe format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit. Auditorii exercită o funcție de evaluare independentă, care se concretizează în recomandări.

Auditorii trebuie să respecte codul de conduită etică, să respecte secretul profesional.

De asemenea, aceștia trebuie să comunice rezultatele muncii lor (constatările și recomandările)

conducătorului structurii auditate și trebuie să raporteze imediat directorului executiv, fraudele de orice tip și neregulile grave care fac obiectul auditului.

Auditorii interni trebuie să-și îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate.

Auditorii interni din cadrul compartimentului au obligația respectării termenelor prevăzute prin ordinele de serviciu, să respecte ordinele conducătorului instituției publice, să răspundă în orice moment solicitării adresate.

Auditorii interni au obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de

Asistență Comunitară Iași.

6. Compartimentul de Asistență Comunitară

Este subordonat directorului executiv adjunct.

Asistența Medicală Comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, precum și pe nevoile comunității, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale. Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: mediatorul sanitar și asistentul medical comunitar.

1. Mediatorul sanitar are următoarele atribuții:

a)    cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face parte;

b)    facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar;

c)    catagrafiază gravidele și lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum; le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare;

d)    explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi;

e)    catagrafiază populația infantilă a comunității de romi;

f)    explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului;

g)    promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân;

h)    urmărește înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;

i)    sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantilă din comunitățile de romi și a examenelor clinice de bilanț la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani;

j)    explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;

k)    explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune, popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente;

l)    facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență;

m)    mobilizează și însoțește membrii comunității la acțiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc., explică rolul și scopul acestora;

n)    participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

o)    la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacțiile adverse posibile ale acestuia și supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu -tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

p)    însoțește cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit;

r)    semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a apei etc.;

s)    semnalează în scris direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București problemele identificate privind accesul membrilor comunității rome pe care o deservește la următoarele servicii de asistență medicală primară:

(I)    imunizări, conform programului național de imunizări;

(II)    examen de bilanț al copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani;

(III)    supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sănătății;

(IV)    depistarea activă a cazurilor de TBC;

(V)    asistență medicală de urgență;

(VI)    informarea asistentului social cu privire la cazurile potențiale de abandon al copiilor.

2. Asistentul medical comunitar are în principal atribuții privind:

a)    identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității;

b)    determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;

c)    culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară activitatea;

d)    stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății;

e)    identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

f)    efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului;

g)    în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;

h)    supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic;

i)    promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție;

j)    participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de sănătate;

k)    participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

l)    îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;

m)    semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren;

n)    efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu și urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;

o)    urmărește și supraveghează în mod activ copiii din evidența specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici etc.);

p)    identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuie la înscrierea acestora, urmărește și supraveghează activ nou-născuții ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;

r)    organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii populaționale;

s)    colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-țintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale și de comportament), în conformitate cu strategia națională;

t)    urmărește identificarea persoanele de vârstă fertilă, diseminează informații specifice de planificare familială și contracepție;

u)    se preocupă de identificarea cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

v)    efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos.

Asistentului medical comunitar îi revin responsabilitățile respectării:

a)    normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidențialității în exercitarea profesiei;

b)    actelor și hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională și limitele de competență;

c)    îmbunătățirii nivelului cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

d)    întocmirii evidenței și completării documentelor utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu și alte asemenea documente.

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

CENTRE SOCIALE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI

1. Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare C.A. Rosetti

Este subordonat directorului executiv adjunct.

Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare s-a înființat în baza contractului de finanțare nr. 26 220 / 07.11.2007 încheiat între DAC și Ministerul Muncii; conform anexei la contractul de finanțare.În cadrul centrului sunt angajate 8 persoane care au ca principale atribuții asigurarea unor servicii sociale de calitate, respectând standardele generale de calitate și adaptate nevoilor personalizate.

În cadrul Centrului de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială „C.A Rosetti”, activitățile și serviciile sunt puse la dispoziția persoanelor fără locuință; serviciul social se referă la găzduire, reabilitare și reinserție socială a persoanelor fără adăpost.

Activitățile desfășurate prin program, urmăresc trei aspecte complementare în rezolvarea problematicii persoanelor fără locuință:

- asigurarea unor servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor, cu respectarea standardelor din domeniul asistenței sociale;

-    îmbunătățirea calității vieții persoanelor fără locuință din Municipiul Iași, care se confruntă cu probleme locative și sociale datorate insuficienței resurselor materiale;

-    promovarea și respectarea drepturilor acestor persoane, prin stimularea solidarității sociale și armonizarea relațiilor dintre societate și categoria persoanelor fără locuință.

Beneficiarii acestor centre sunt persoanele fără locuință care au domiciliul sau reședința în Municipiul Iași, aflate în situații de criză din cauza absenței unui adăpost și a insuficientelor resurse pentru a-și permite unul, sau care necesită adăpost de urgență până la soluționarea situației sociale, inclusiv persoanele care au pierdut locuința din diverse motive și nu au resurse materiale necesare asigurării unei locuințe și nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale care acordă găzduire.

Accesul la serviciile de găzduire a persoanelor fără adăpost se face în baza unor criterii de eligibilitate, în care gradul de dependență, de risc și nevoile de asistare ale solicitantului sunt esențiale. Cele mai importante dintre criteriile de care se ține cont în selectarea beneficiarilor se referă la:

-    persoane fără adăpost, fără venituri și persoane beneficiare de venitul minim garantat conform prevederilor Legii 416/2001, modificată;

-    au ultimul domiciliu sau resedința în aria administrativ-teritorială a Municipiului Iași;

-    nu au locuință în proprietate sau în folosință;

-    nu sunt beneficiari ai unor servicii sociale care acordă găzduire;

-    nu manifestă un grad de dependență în desfășurarea activităților curente;

-    nu sunt diagnosticați cu boli cronice invalidante care necesită asistare specializată în unități spitalicești sau unități medico-sociale;

-    nu sunt diagnosticați cu afecțiuni psihiatrice grave care ar pune în pericol activitățile centrului și buna conviețuire.

Servicii oferite prin activitățile desfășurate de personalul centrului:

-    găzduire cu titlu temporar, cu posibilitate de prelungire după reevaluarea cazului și nevoile identificate;

-    servicii cu caracter primar;

-    servicii specializate;

-    servicii de consiliere socială;

-    servicii de support.

Personalul specializat din cadrul Direcției de Asistență Comunitară care se ocupă de serviciile sociale pentru persoanele fără adăpost este format din următorii membri: sef birou, administrator adăpost pentru persoanele fără locuință, doctor, asistent medical, asistent social, psiholog.

Metodologia de lucru cuprinde următoarele etape:

a)    evaluarea inițială a nevoilor și problemelor cu care se confruntă solicitantul serviciului, prin ancheta socială, pentru a stabili dacă persoana se înscrie în criteriile stabilite de centru în vederea includerii sale în program. Evaluarea este analizată de o echipă multidisciplinară alcătuită din șef birou, administrator adăpost, asistent social, asistent medical, psiholog;

b)    elaborarea planului individualizat de intervenție pentru furnizarea de prestații și servicii sociale;

c)    încheierea contractului pentru acordarea de servicii sociale;

d)    dezvoltarea interacțiunii cu membrii familiei naturale/lărgite/rude/cunoștințe;

e)    planificarea intervenției împreună cu persoana asistată;

f)    implementarea planului de intervenție;

g ) alte metode și tehnici specifice.

Durata și tipurile de servicii de consiliere si asistență socială pentru fiecare beneficiar sunt stabilite în funcție de nevoile individuale ale acestuia, de decizia asistentului social și sunt consemnate în planul individual de intervenție și în contractul de furnizare a prestațiilor și serviciilor sociale.

Prin oferirea de consiliere socială și cazare și prin implicarea comunităților de apartenență în viața persoanelor fără locuință asistați prin program, se urmărește îmbunătățirea situației beneficiarilor, precum și stimularea solidarității sociale.

2. Centrul de Zi Prichindel

Având în vedere prevederile Legii nr. 274/2004 art. 139 alin. 1 care presupune că serviciile de zi destinate situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului, înființate de consiliile județene, precum și personalul care deservește aceste servicii se transferă consiliilor locale pe teritoriul cărora acestea funcționează, precum și referatul de preluare a Centrului de Zi Prichindel Iași înregistrat sub nr. 591/12.01.2009 de către Direcția de .Asistență.Comunitară Iași, Convenția de colaborare nr. 11891/21.06.2007 art. 2 alin. b, unde se precizează că cele două instituții vor pregăti condițiile pentru preluarea Centrului de Zi Prichindel Iași după încheierea finanțării U..E prin fonduri de predare Phare 2004 în decembrie 2008, se preia de către D.A.C. Iași, în baza protocolului de predare - primire, pe o perioadă de minim 10 ani serviciile sociale oferite de acest Centru concretizate prin preluarea celor unsprezece angajați, a patrimoniului cu toate dotările existente unde își desfășoară activitatea Centrul Prichindel, care își are sediul în Iași, str. Plăieșilor nr. 9, începând cu data de 1.02.2009 și este subordonat directorului executiv.

3. Centrul de zi pentru persoane vârstnice „ Vovidenia”

Este subordonat directorului executiv adjunct, activitatea fiind coordonată prin intermediul Biroului

Centre de Zi pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice s-a înființat și a fost dat în folosință în octombrie 2011 în urma implementării unui proiect realizat prin Programul de Interes Național (PIN) și aprobat prin HG 1707 / 17.12. 2008.

Scopul activității desfășurate în cadrul centrului este îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor singuri, părăsiți, marginalizați, indiferent de apartenența etnică și religioasă, prin oferirea de servicii sociale de către personal calificat, menite să normalizeze viața acestor oameni.

Serviciile oferite vârstnicilor în cadrul centrului de zi sunt: consiliere psihologică, socializare și petrecere a timpului liber. Aceste tipuri de servicii sociale se caracterizează prin integralitate și au ca finalitate rezolvarea problemelor sociale și psihologice ale vârstnicilor cuprinși în program, care vor fi ajutați să depășească situația socială dificilă iar calitatea vieții lor va crește.

Activități de socializare, reintegrare socială, cultural educativă și de animație, în cadrul „clubului pentru seniori”:

-    activități „ pasive sau de consumație” pentru anumite persoane: prezentarea în incinta clubului a unor expoziții, concerte, programe de divertisment, seri de lectură, aniversări. Se va crea o bibliotecă cu cărți achiziționate sau donate.

-    activități „dinamice”, bogate din punct de vedere senzorial (jocuri de societate, gimnastică, activități culinare, vacanțe, activități creative).

-    activități „participative” pentru persoanele care se implică și care pot participa efectiv la activități: plimbări, activități culturale, spirituale, spectacole de teatru, opera, filarmonică, concerte.

-    pelerinaje la cele mai importante obiective cultural - artistice.

-    educație pentru sănătate în vederea prevenirii îmbolnăviri și a accidentelor.

Activități cu caracter psiho-social: consiliere, susținere și comunicare:

-    consiliere psihologică individuală și de grup în vederea depășirii situațiilor de criză specifice vârstei;

-    terapie ocupațională;

-    informare asupra drepturilor sociale: consiliere juridică;

Activități caritative - prepararea și distribuirea hranei:

-    stabilirea meniului pentru fiecare zi, în funcție de regimul alimentar al beneficiarilor și cu consultarea medicului geriatru în privința regimului dietetic adecvat diferitelor patologii.

-    prepararea hranei.

-    servirea mesei de către persoanele deplasabile în sala de mese.

-    distribuirea hranei la domiciliu beneficiarilor care nu se pot deplasa.

4. Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și de vorbire “Sf. Prooroc Zaharia”

Este subordonat directorului executiv adjunct, activitatea fiind coordonată prin intermediul Biroului Centre de Zi pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Scopul proiectului este dezvoltarea sistemului de servicii de asistență socială primară și specializată a persoanelor cu deficiențe de auz și de vorbire prin construirea și amenajarea unui Centru de zi special amenajat.

Grupul țintă: persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire din municipiul Iași, în număr de 1170 persoane(statistici la 01.03.2010).

Obiectivele proiectului:

-    Construirea Centrului de zi pentru persoanele deficiente de auz și de vorbire din Iași, în scopul acordării de servicii de consiliere și asistență socială primară. În acest Centru de zi, deficienții de auz și de vorbire vor beneficia și de servicii de educație moral-civică și spirituală, se vor organiza ședințe informative, în vederea combaterii marginalizării și excluziunii sociale și a sprijinirii integrării sociale a persoanelor deficiente de auz și de vorbire.

-    Derularea activităților de consiliere și de acordare de servicii de asistență socială primară persoanelor deficiente de auz și de vorbire cu probleme de risc social.

-    Punerea la dispoziția deficienților de auz și de vorbire a unui spațiu special amenajat, în clădirea care va servi ca Centru de zi, pentru petrecerea unei părți a timpului liber, prin vizionarea unor filme documentare sau artistice, cu caracter educativ, prin practicarea unor jocuri deconectante (șah, remy, table, etc) într-un mod curat și decent. În acest spațiu vor fi interzise fumatul și consumul de băuturi alcoolice, urmând astfel să reducem amploarea acestor vicii în rândul persoanelor cu deficiențe de auz și de vorbire.

Necesitatea proiectului este argumentată de:

-    lipsa unui Centru de zi, cu personal specializat, pentru deficienți de auz și de vorbire;

-    contextul social și situația grupului țintă;

-    nevoia de ridicarea a nivelului cultural-moral al deficienților de auz și de vorbire.

Grupul țintă și numărul estimat al beneficiarilor direcți și indirecți

Grupul țintă și beneficiarii direcți ai proiectului nostru sunt persoanele cu deficiente de auz și de vorbire din orașul Iași. Această comunitate numără aproximativ 1170 membri(1136 adulti si 34 copii), dintre care cca. 187 sunt persoane cu vârste între 18-35 ani, 353 cu vârste între 35-55 ani și 596 membri au vârste între 55-90 ani. În altă ordine de idei, 173 dintre persoanele cu deficiență sunt încadrați în câmpul muncii, iar 251 persoane sunt fără loc de muncă, o parte dintre ei beneficiind de ajutorul social minim garantat, conform Legii nr. 519 / 2002. Aproximativ 50 persoane sunt șomeri, absolvenți ai Școlii Profesionale din cadrul Grupului Școlar V. Pavelcu, Iași, și sunt încadrați în gradul III de handicap, situație în care nu beneficiază de ajutorul social amintit mai sus (acest ajutor social se acordă doar persoanelor încadrate în gradele I și II de handicap). În jur de 168 persoane beneficiază de pensii de boală, iar ceilalți sunt pensionari pentru vechime în muncă, fiind beneficiari ai Legii nr. 57 / 1992, care prevede ca pensionarea persoanelor cu handicap să se facă la o vechime în muncă de 15 ani pentru femei și 25 ani pentru bărbați (O.UG. 102 / 1999, completată cu Legea 519 / 2002, prevede ca vârsta de pensionare a persoanelor cu handicap să fie cu 10 ani mai mică decât în cazul persoanelor fără handicap).

Între membrii comunității, sunt aproximativ 361 persoane au gradul III de handicap, iar restul, de aproximativ 809 persoane, sunt încadrate în gradul II de handicap. Peste 70% din membrii comunității de persoane deficiente de auz și de vorbire din Iași sunt afectați de sărăcie, având venituri sub salariul minim pe economie.

O categorie aparte o reprezintă elevii deficienți de auz de la Grupul Școlar V. Pavelcu Iași. Fiind o unitate de învățământ special, Grupul Școlar V. Pavelcu are cuprins în programul de educație un număr de peste 300 elevi surdo-muți și hipoacuzici, repartizați de la Grădiniță până la Clasa a X-a. Acești copii provin din mai multe județe, atât din România, cât și din Republica Moldova, având vârste de la 5-6 ani, până la 20-21 ani. Menționăm că toți acești elevi arată preocupare de a cunoaște cât mai multe lucruri și de a avea contacte cât mai strânse cu lumea persoanelor auzitoare. Majoritatea familiilor din care provin acești elevi au venituri modeste, nereușind să acopere decât parțial sau într-o mică măsură cheltuielile de întreținere a elevilor. La nivelul municipiului Iași există Asociația Teritorială a Surzilor Iași, instituție în evidența căreia se află marea majoritate a persoanelor deficiențe de auz și de vorbire din oraș. Activitatea acestei asociații este de a asigura contactul membrilor comunității cu diferite instituții publice (Primărie, Tribunal, spitale etc) prin intermediul interpretului în limbaj mimico-gestual și de a milita pentru drepturile și facilitățile persoanelor deficiente de auz și de vorbire la nivelul societății.

Beneficiarii indirecți sunt familiile persoanelor deficiente de auz și de vorbire din Iași, comunitatea acestor persoane și Asociația Teritorială a Surzilor Iași.

Serviciile pe care le oferim:

-    servicii de consiliere și asistență socială primară;

-    organizarea de întâlniri surzi-auzitori-alte categorii de persoane cu handicap, cu scopul întăririi solidarității sociale;

-    organizarea de întâlniri cu caracter cultural-informativ.

Modul de finanțare a instituției de asistență socială

Sustenabilitatea financiară va fi asigurată prin obținerea de finanțări de la bugetul municipal prin Directia de Asistență Comunitară Iași.

5. Adăpost Noapte M2

Este direct subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Răspunde de aplicarea următoarelor prevederi legale: Legea 116/2002, privind prevenirea și

combaterea marginalizării sociale; HG 1149 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 116 / 2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; Legea 705 / 2001 privind sistemul național de asistență socială cu modificările și completările ulterioare; HG 829 / 2002 privind aprobarea Planului Național anti-sărăcie și promovarea incluziunii sociale cu modificările și completările ulterioare; Obiective:

-    elaborarea unor strategii de îmbunătățire a calității vieții asistaților;

-    asigurarea adapostului temporar pentru prevenirea îmbolnăvirilor și a faptelor antisociale;

-    crearea premiselor de reinserție socială pentru persoanele fără adăpost, aflate în stare de risc social. Atribuții și competențe - oferă următoarele servicii persoanelor fără adăpost:

-    cazare;

-    consiliere în vederea accesării tuturor formelor de protecție socială de care ar putea

beneficia conform legii (masa la cantină, ajutor social, locuință socială sau identificarea unor resurse pentru închirierea unei locuințe, etc.).

INSTITUȚIILE SUBORDONATE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ IAȘI

1. Cantina de Ajutor Social

Este subordonată directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Cantina de Ajutor Social este o unitate de asistență socială ce are drept scop prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico - sociale sau medicale deosebite, având obligația de a respecta cu strictețe regulile impuse de Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar Veterinară având în acest sens obligația de a fi autorizată și acreditată de organele în drept.

Unitatea funcționează în baza:

-    Legii 208/1997 “privind Cantinele de Ajutor Social”

-    Legii 416/2001 “privind venitul minim garantat” cu modificările și completările ulterioare Conform Legii 208/1997

Pot beneficia de masă la Cantină următoarele categorii de persoane:

-    copii în vîrstă de pînă la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățămînt ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani respectiv 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.a);

-    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-    pensionarii;

-    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

-    invalizii și bolnavii cronici;

-    orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pentru 90 de zile.

Cantina de Ajutor Social prestează următoarele servicii persoanelor îndreptățite:

1.    Pregătirea și servirea a două mese zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană stabilită prin H.G. și indexată periodic.

2.    Aprovizionarea contra cost la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la prețurile la care acestea au fost aprovizionate.

3.    Transportul gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu pregătirea și distribuirea hranei prin centre mobile pentru situații deosebite.

Poate presta și alte activități:

1.    Producerea și desfacerea semipreparatelor din carne, produse de patiserie, cafea, sucuri, înghețată, dulciuri, fructe, ceai, sendvichi.

2.    Organizarea și pregătirea meselor festive cu ocazia diferitelor evenimente.

3.    Servicii de catering.

Finanțarea Cantinei se realizează din :

1.    Bugetul local al administrației publice locale.

2.    Donații- sponsorizări.

Conducerea este asigurată de un director conform legii care asigură conducerea executivă a acestuia și răspunde de buna funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

În exercitarea atribuțiilor directorul emite dispoziții în baza prerogativelor ce le conferă legislația în vigoare.

Directorul îndeplinește în condițiile legii următoarele atribuții principale:

1.    Reprezintă unitatea în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate precum și în justiție.

2.    Exercită funcția de ordonator de credite.

3.    Întocmește proiectul bugetului propriu al cantinei precum și bilanțul de închidere a exercițiului financiar.

4.    Numește și eliberează din funcții personalul din cadrul cantinei în condițiile legii.

5.    Programează și ține evidența concediilor de odihnă

6.    Întocmește documentația pentru ieșirea la pensie a salariaților.

7.    Întocmește contractele de muncă.

8.    Îndrumă și controlează activitatea personalului și aplică sancțiuni disciplinare sau acordă premii în condițiile legii.

9.    Întocmește și prezintă informări periodice Direcției de Asistență Comunitară și Consiliului Local privind activitatea desfășurată.

10.    Întocmește statul de funcții, statul de personal, completează fișele de apreciere și stabilește salariile personalului.

11.    Se ocupă de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor în vederea bunei funcționări a societății.

12.    Asigură aprovizionarea unității cu toate alimentele necesare pregătirii și servirii meselor.

13.    Aprobă meniurile zilnice și listele de alimente;

14.    Aprobă transportul mesei la domiciliu pentru persoanele bolnave, bătrâne și greu deplasabile sau imobilizate la pat.

15.    Asigură relația cu asistații sociali.

16.    Îndrumă spre alte servicii sociale de care pot beneficia.

Unitatea funcționează cu următoarele compartimente:

-    compartiment financiar - contabilitate

-    compartiment asistență socială

-    compartiment prestări servicii asistați

-    compartiment pază.

1. Compartiment contabilitate - financiar, coordonat de contabilul șef urmărește:

1.    Respectarea Normelor Metodologice 1792/2002 modificată prin O.3421/2008 prin care să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonarea și plata cheltuielilor, precum și raportarea angajamentelor bugetare.

2.    Angajarea cheltuielilor din cadrul bugetului numai în limita creditelor bugetare.

3.    Evidențierea contabilă a veniturilor și cheltuielilor pe surse de finanțare și pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică și a clasificației bugetare.

4.    Elaborarea proiectului B.V.C. anual și în perspectivă.

5.    Repartizarea bugetului aprobat anual pe destinații, trimestre și luni.

6.    Întocmirea și predarea în termenele legale a Dării de Seamă Contabilă trimestriale și a situațiilor solicitate de forurile superioare.

7.    Întocmirea situațiilor decadale (prognoza veniturilor și plăților efectuate) și lunare (necesar monetar), precum și altor situații solicitate de Trezorerie și D.G.F.P.

8.    Întocmirea centralizatoarelor lunare și a centralizatoarelor de consum la conturile specifice.

9.    Întocmirea centralizatoarelor de bancă privind plățile lunare precum și verificarea extraselor de cont de la trezorerie.

10.    Întocmirea lunară a notelor contabile pentru toate operațiunile economico - financiare.

11.    Efectuarea punctajelor cu unitățile ce ne aprovizionează.

12.    Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului, precum și inventarierea prin sondaj a patrimoniului ori de cîte ori este necesar.

13.    Conducerea evidenței contabile analitice și sintetice a tuturor conturilor.

14.    Evidențierea inventarelor pe salariați la mijloace fixe și obiecte de inventar.

15.    Efectuarea de punctaje cu gestionarii pe baza procesului verbal de punctaj.

16.    Respectarea prevederilor legale specifice, a R.O.I. și a Codului Muncii.

17.    Păstrarea, conservarea, depozitarea și asigurarea securității documentelor din arhiva unității.

18.    Întreținerea relațiilor specifice cu clienții, furnizorii, Trezorerie, organele fiscale și alte persoane fizice și juridice.

19.    Întocmirea conform legislației în vigoare a Registrului Jurnal și a Registrului Inventar.

20.    Efectuarea casării și declasării obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe conform normativelor legale.

21.    Calcularea și încasarea efectivă a contribuției de întreținere conform legislației în vigoare, depunerea în casieria unității, care se depune apoi la trezoreria în termenul legal.

22.    Întocmirea angajamentelor de plată privind contribuția de 30% stabilită conform legii.

23.    Înregistrarea tuturor documentelor de intrare - ieșire din unitate.

24.    Primirea și expedierea corespondenței.

25.    Virarea și plata salariilor în termenele legale, precum și ridicarea numerarului pentru plățile „cheltuielilor materiale”.

26.    Completarea registrului de casă în mod curent.

27.    Efectuarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți prin virament sau cu numerar din cele 3 conturi deschise la Trezorerie.

28.    Evidențierea, depunerea și retragerea garanțiilor materiale.

29.    Completarea și păstrarea în condițiile prevăzute de lege a C.E.C.-ului pentru numerar și a documentelor cu regim special.

30.    Respectarea soldului de casă stabilit prin convenție cu Trezoreria.

31.    Primirea, recepționarea și depozitarea bunurilor materiale din magazii, precum și întocmirea fișelor de magazie.

32.    Eliberarea materialelor din magazie conform documentelor legale aprobate.

33.    Legarea tuturor documentelor din unitate și predarea la arhiva unității.

34.    Întocmește fișe de lichidare.

35.    Întocmește pontaje la toate compartimentele din subordinea instituției.

36.    Studiază și comunică legislația apărută referitoare la drepturile salariaților.

37.    Întocmește statele de plată.

38.    Ține evidența reținerilor și popririlor - garanții.

39.    Ține evidența reținerilor conform adreselor primite de la diferiți terți (bănci, RAJAC, Consiliul Local și altele).

40.    Reține garanțiile materiale a salariaților.

41.    Întocmește fișele fiscale anuale privind impozitul pe salariu.

42.    Rezolvă corespondența primită pentru debitori.

43.    Întocmește și depune situații statistice la Finanțe.

44.    Întocmește lunar raportări pentru Agenția Forței de Muncă și le depune.

45.    Întocmește lunar documente pentru contribuția la asigurările de sănătate, la asigurări sociale și le transmite direct sau online.

46.    Ține evidența personalului privind deducerile din salarii.

47.    Ține evidența concediilor medicale și odihnă - calcul plată

48.    Asigură întocmirea actelor primare pentru salarii și predarea lor la contabilitate lunar.

49.    Întocmirea registrului de evidență a personalului care, actualizarea acestuia și transmiterea modificărilor la

1.    T.M.Iași în termenele legale .

2.    Compartimentul de asistență socială

Asigură evaluarea social - economică a persoanelor ce solicită înscrierea la cantina de ajutor social prin anchetă socială.

Dezvoltă prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea abandonului familial, abandonului școlar, combaterea situațiilor de risc crescut de la persoanele vîrsnice, excluziunea socială ,etc..

Dezvoltă parteneriate cu ONG-uri în vederea inițierii unor proiecte care pot conduce la îmbunătățirea calității asistenței oferite și la dezvoltarea unor servicii specifice persoanelor defavorizate.

3.    Compartimentul prestări servicii asistati cuprinde:

Bucătărie - bucătar și muncitori necalificați bucătărie care se ocupă de prepararea hranei în condiții igienice și la timp conform listelor de alimente.

Atribuții:

-    pregătirea alimentelor în vederea preparării celor trei mese zilnice;

-    prepararea de produse de patiserie, care se dau ca supliment la servirea mesei;

-    păstrarea, menținerea și efectuarea curățeniei ori de căte ori este necesar;

-    conservarea legumelor și zarzavaturilor pentru iarnă;

Atribuții șoferi:

-    transportul mesei la domiciliul asistaților;

-    transportul alimentelor în procesul de aprovizionare al unității;

-    transportul salariilor și a altor valori

-    completează zilnic foile de parcurs și le dă la vizat directorului unității;

-    face toate serviciile legate de transport în relațiile cu alte instituții numai la dispoziția directorului;

4.    Compartiment pază

Se ocupă de asigurarea pazei obiectivului, a mașinilor și a tuturor bunurilor și a valorilor din perimetrul

unității.

2. Căminul de pensionari “Sfânta Cuvioasă Parascheva” IAȘI

I.    Dispoziții Generale

Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași este o instituție de protecție socială, în subordinea Direcției de Asistență Comunitară din cadrul Municipiului Iași, în care se promovează conviețuirea persoanelor de vârsta a- III - a.

Funcționează în baza deciziei de înființare nr. 642 emisă de Consiliul Popular al Județului Iași , la data de 04. 09. 1997, a autorizației sanitare nr. 634 actualizată anual, conform Legii nr. 17/ 2000 și a Legii nr. 281/2006- pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu respectarea Ordinului 246/ 2006 și a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează și evaluează serviciile acreditate prin reprezentanții legali împreună cu D.A.C. Iași.

În Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași se internează la cerere:

-    persoane varstnice care au domiciliul stabil in municipiul Iasi;

-    persoane vârstice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, valide, apte să se autoservească la internare;

-    persoane care necesită îngrijire permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

-    persoane care nu se pot gospodări singure;

-    persoane fără susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

-    persoane fără locuință și fără venituri proprii.

Persoanele asistate în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași își plătesc integral din venituri proprii sau prin susținători legali contribuția de întreținere.( HCL Iași Legea nr. 17/ 2000 și Legea nr. 281/2006 -pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, H.G. nr. 1021 - Norme metodologice de stabilire a contribuției de întreținere în cămine de persoane vârstnice.

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială în cadrul Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași se face de către primar, conform Legii nr. 17/ 2000, art. 29.

II.    Organizarea și funcționarea Căminul de pensionari “Sf. Cuv. Parascheva “Iași

1.Organizare

Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași, este o instituție de asistență socială cu personalitate juridică, înființată în anul 1975, organizată și finanțată potrivit Legii nr. 17/ 2000, art. 18;19;21 acreditată pentru ASISTENȚĂ ȘI SUPORT ÎN CADRU INSTITUȚIONALIZAT potrivit certificatului seria A nr.0006410 /2008, cu următoarele servicii , cu respectarea Ordinului nr. 246 - Standarde minime specifice de calitate ( standard nr. 8 )

1.    Găzduire pe perioadă nedeterminată

2.    Hrană

3.    Asistență și îngrijire medicală

4.    Asistență paleativă

5.    Consiliere psihologică

6.    Asistență și îngrijire spiritual religioasă

7.    Socializare și petrecerea timpului liber.

Personalul de conducere, administrativ, medico-sanitar, psiho-socio-religios și de deservire, se asigură cu respectarea numărului de posturi potrivit încadrării caminului (Statului de funcții aprobat de ordonatorul principal de credite - Legea Administrației Publice Locale nr. 215).

Potrivit Legii nr. 215/ 2001 Legea Administrației Publice Locale , art. 88 (1) - numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul caminului se fac de către directorul caminului în condițiile legii, iar potrivit art.88 (2) - numirea și eliberarea din funcție a directorului caminului se face de către primar și în condițiile legii.

Pentru desfășurarea normală a activității Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, conducerea împreună cu personalul din subordine asigură condiții corespunzatoare de întreținere, îngrijire, păstrare și utilizare cu spirit gospodăresc a tuturor valorilor materiale aflate în dotarea Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, în conformitate cu prevederile Ordinului 246/2006.

În îndeplinirea sarcinilor specifice, Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” asigură:

1.1.    In cadrul activității de GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ( standarde 24 - 30 )

a)    cazarea persoanelor asistate în camere de 2 paturi sau de 1 pat, în condițiile stabilite prin normele igienico-sanitare si baremurile de dotare; spațiile comune pentru activități sociale, culturale, religioase, sală de mese, spălătorie, centrală telefonică ;

b)    asistența, îngrijirea și supravagherea permanentă în condițiile igienico-sanitare corespunzătoare, condiții de izolare până la transferarea acestora în unitățile de profil;

c)    buna întreținere și folosire a mobilierului, cazarmamentului și echipamentului existent în dotare;

d)    Monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

1.2.    În cadrul activității de asigurarea HRANEI ( standarde 15,20)

a)    asigurarea unui meniu diversificat conform indicațiilor medicului și dorinței asistaților, cu asigurarea caloriilor necesare și încadrarea în alocația zilnică de hrană;

b)    utilaje și echipamente necesare;

c)    condițiile privind respectarea normelor sanitare în vigoare ;

d)    aprovizionarea și depozitarea alimentelor, produselor agro-alimentare în spații corespunzătoare;

e)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

1.3.    În cadrul activității de ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI ÎNGRIJIRE( standarde 14,15,21 - 23 )

a)    îngrijirile medicale conform planului individualizat de îngrijire (îngrijiri de bază, îngrijiri complementare, îngrijiri de tip infirmier);

b)    tratamentele și medicația conform legislației în vigoare;

c)    serviciile medicale de specialitate în unități de profil;

d)    condițiilor igienico-sanitare și a igienei corporale;

e)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

1.4.    În cadrul activității de ASISTENȚĂ PALEATIVĂ ( standarde 14,15,21 - 23,31 )

a)    îngrijirea activă, totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ;

b)    îngrijire holistică în toate stadiile bolii conform Planului individualizat de îngrijire paleativă;

c)    îngrijire și recuperare în vederea dezvoltării autonomiei personale a beneficiarilor asistați;

d)    monitorizarea activităților derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

1.5.    În cadrul activității de CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ( standarde 12-17, 18-19, 21-23, 25-32)

a)    încurajarea, susținerea și promovarea suportului psihologic prin psihoterapie, consiliere și asistență socială;

b)    mediul de îngrijire securizat și sanogenetic persoanelor în fază terminală;

c)    întreținerea psiho-fizică a celor doi parteneri asistat-salariat;

d)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii;

1.6.    În cadrul activității SPIRITUAL RELIGIOASĂ( standarde 12-17, 18-19, 21-23, 25-33)

a)    pastorația (sufletelor)asistaților internați;

b)    activități religioase publice în capela unității sau la patul asistatului;

c)    consiliere spirituală;

d)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii;

e)    servicii și ritualuri religioase specifice.

1.7.    În cadrul activității de CFM ,SOCIALIZARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER( standarde

1,3,4,6,7,8,11,1212-17, 18-19, 24-34 )

a)    prevenirea degradării;

b)    întreținerea psiho-fizică a celor 2 parteneri;

c) facilitarea manifestării conduitelor prosociale;

d)    responsabilizarea competențelor;

e)    crearea atmosferei familiale în unitate;

f)    protecție socio-afectivă;

g)    valorizarea și diseminarea experienței persoanelor cu multe amintiri;

h)    atenție individuală nevoilor specifice asistaților;

i)    activități permanente, ocazionale ( frontale, de grup și individuale)

j)    socializarea și resocializarea asistaților conform Planului de îngrijire individualizat;

k)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

Conducerea Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” se realizează prin director.si echipa interdisciplinară.

Activitatea socială a caminului este coordonată potrivit Legii nr. 215, Legea Administratiei Publice Locale art. 85 (b), de către secretarul consiliului local. Indrumarea metodologică se asigură prin Direcția pentru Dialog Familie și Solidaritate Socială- Legea nr. 17/ 2000. Pensionarii trebuie să fie valizi, apți să se autoservească cu încadrarea în gradele de dependentă III A și III B , H.G. 886/ 2000, la internare.

Întreaga activitate a caminului este monitorizată și coordonată de Direcția de Asistență Comunitară din cadrul Municipiului Iași.

2. Funcționare, obiective

Căminul de Pensionari”Sf. Cuv. Parascheva” funcționează în baza Deciziei nr. 642/ 1977 emisă de Consiliul Popular al jud. Iasi, a autorizației sanitare nr. 634 actualizată anual și a Legii nr. 17/ 2000, fiind o instituție cu personalitate juridică organizată și finanțată potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Personalul de conducere și auxiliar își desfășoară activitatea conform fișei postului, în conformitate cu standardele 1 - 8.

Principalele obiective ale Căminului de Pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" sunt:

-    asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor acreditate;

-    asigurarea pensionarilor asistați cu maximum posibil de autonomie și siguranță;

-    oferirea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea , integritatea și demnitatea pensionarilor

asistați;

-    menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale pensionarilor asistați;

-    stimularea participării pensionarilor asistați la viața socială;

-    facilitarea și încurajarea legăturile interumane, inclusiv cu familiile pensionarilor asistați;

-    asigurarea, supravegherea și monitorizarea derulării serviciilor acreditate potrivit reglementărilor în

vigoare;

-    prevenirea și tratarea consecințele legate de procesul de îmbătrânire;

Caminul funcționează potrivit Legii nr. 17/2000, art. 18 al.(3) cu secții pentru:

-    persoane dependente;

-    persoane semidependente;

-    persoane independent.

III. Servicii și prestații sociale

1. Evaluarea situației persoanelor vârstnice care solicită internarea în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași

Criterii necesare internării în Cămin

Accesul unei persoane vârstnice în camin conform Legii nr. 17/ 2000, se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

-    are domiciliul stabil in Municipiul Iasi;

-    necesită îngrijire medicală permanentă care nu poate fi asigurată la domiciliu;

-    nu se poate gospodări singură;

-    este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiare;

-    nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

Nevoile persoanelor care solicită internarea în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” se evaluează, conform H.G. 886/ 2000, prin ancheta socială de teren, ancheta medicală, stabilindu-se tipurile de servicii de care are nevoie solicitantul și orientarea acestuia spre acele servicii. Ancheta socială se elaborează pe baza datelor cu privire la necesitățile de îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit precum și veniturile efective sau potențiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții

Fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică)

Tipurile de servicii recomandate prin ancheta socială pentru a fi asigurate în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, se stabilesc cu ajutorul fișei geriatrice pe baza evaluării nevoilor și încadrării în grade de

dependență, a situației economice și sociale a persoanei care solicită internarea conform H.G. nr. 886/ 16. 10.

2000.

Servicii asigurate persoanelor vărstnice în Căminul de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva Iași activități desfășurate conform acreditării:

-    găzduire pe perioadă nedeterminată;

-    hrană;

-    asistență și îngrijire medicală;

-    asistență paleativ;

-    consiliere psihologică;

-    asistență spiritual religioasă;

-    socializare și petrecere a timpului liber

Găzduire pe perioadă nedeterminată:

-    cazarea permanentă a persoanelor vârstnice instituționalizate;

-    igienizarea și întreținerea camerelor de locuit;

-    igienizarea și întreținerea spațiilor pentru activități zilnice;

-    asigurarea bunurilor de natura obiectelor de inventar;

Dosarul personal cuprinde: cerere de internare înregistrată la registratura Primăriei Iași, ancheta socială efectuară de un colectiv numit prin dispoziția primarului, fișa geriatrică(socio-medicală), dispoziția de internare emisă de primar, copii de pe actele de stare civilă, Plan individualizat de asistență și îngrijire, Manualul de proceduri, contract de furnizare de servicii. Găzduirea persoanelor vârstnice în camin se efectuează în condițiile Legii17/2000-legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice și Legea nr. 281/ 2006 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, în baza unui contract de furnizare de servicii.

Persoanele asistate sunt cazate în camere cu un singur pat sau în camere cu două paturi.

Hrana:

se asigură în limita alocației zilnice de hrană stabilită pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială potrivit H.G.729 din 14 iulie 2005-Anexă litera D punctul 1, constând în trei mese calde pe zi - mic dejun, prânz și cina.

Persoanele vârstnice încadrate în gradele IIIA și IIIB de dependență potrivit H.G.886/2000, servesc masa în sala de mese care are o capacitate de 100 locuri, dotare 25 de mese cu 4 scaune la masă. Masa se servește în două serii.

Persoanele vârstnice încadrate în gradele IA, IB, IIA, IIB și IIC sunt cazate în secția de dependență și servesc masa la cameră și sunt ajutate să se hrănească s-au sunt hrănite de infirmiere și îngrijitoare. În perioada terminală asistatul în cauză este hidratat și alimentat conform planului de îngrijire individualizat stabilit care cuprinde reguli și norme specifice.

Asistență Socio Medicală

1.    Asistență medicală curativă și de urgență

2.    Prevenirea și depistarea bolilor infecțioase și parazitare

3.    Dispensarizarea unor categorii de boli

4.    Educație sanitară

5.    Asistență socială

6.    Informare

7.    Consiliere socială

Serviciile de îngrijire acordate asistaților din cămin sunt stabilite în funcție de nevoile specifice fiecărui asistat și se efectuează în conformitate cu Planul de îngrijire individual stabilit. Planul de îngrijire individual este elaborat de medicul de familie ( de unitate ), cu cadrele medii sanitare, asistentul social, psiholog, instructor animator și preot, împreună cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia și este semnat de managerul de caz și de beneficiar sau reprezentantul acestuia, un exemplar de află la beneficiar sau reprezentantul său legal și un exemplar la dosarul personal și cuprinde:

-    datele generale cu privire la starea sănătății asistatului ( evaluarea inițială și diagnostic);

-    măsuri ( stabilirea serviciilor medicale și a tehnicilor de îngrijire corespunzătoare diagnosticului stabilit, asigurarea continuității serviciilor stabilite, printr-o comunicare corespunzătoare între membrii echipei.

Planul de îngrijire cuprinde îngrijirile de bază și îngrijirile complementare,

-    semestrial managerii de caz întocmesc rapoarte privind nivelul de performanță obținut prin derularea serviciilor acreditate;

-    lunar managerii de caz și responsabilii de sectoare transmit rapoartele de activitate la secretariat conform dispozițiilor în vigoare.

Rapoartele de monitorizare și evaluare a gradului de performanță sunt puse la dispoziția persoanelor, organismelor și instituțiilor abilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Asistență Paleativă

Beneficiarii serviciilor de îngrijire paleativă din camin sunt: persoanele cu insuficiențe de organ, scleroză multiplă, cu patologie multiplă precum și persoanele bolnave de cancer în stadii incurabile. Aceștia primesc îngrijire paleativă 24 de ore din 24. Echipa de îngrijire paleativă este formată din: medic, psiholog, asistent medical, asistent social, instructor animator, preot, infirmier.

Îngrijirea paleativă se aplică în toate stadiile bolii, de la faza de diagnostic,în fazele de tratament și până la deces pe baza unui Plan de îngrijire. Aceasta se referă la:îngrijirea complexă și totală(holistică),

În cadrul îngrijirii paleative consilierea este acordată la nivelul de bază de către oricare membru al echipei interdisciplinare.

Consiliere Psihologică

Serviciile de consiliere psihologică cuprind:

-    consilierea individuală;

-    consilierea familială;

-    consilierea de grup;

-    intervenție în caz de criză;

-    consilierea familiei înainte de decesul asistatului;

-    consilierea familiei după decesul asistatului dacă este cazul;

-    consiliere colectivă;

-    consilierea psihologică în baza unui plan de îngrijire individualizat;

-    identificarea vârstnicilor cu tulburări mentale(nevoilor).

Activitatea Spiritual Religioasă

Serviciile de îngrijire spiritual religioase se asigură de către preot și cântărețul bisericesc care i-au parte la elaborarea și implementarea planului de îngrijire individualizat.

Asistații sunt implicați în activitățile spiritual religioase desfășurate de către preot și dascăl prin acțiuni permanente și ocazionale.

Funcție de nevoile identificate se recomandă servicii care să răspundă satisfacerii nevoilor spiritual religioase ale asistaților și se întocmește Planul de îngrijire spiritual religioasă, de comun acord cu persoana îngrijită.

Cultură Fizică Medicală, Socializare și Petrecerea timpului liber

Serviciile de socializare și petrecerea timpului liber se desfășoară conform planului individualizat de îngrijire funcție de nevoi, de către instructorul animator, acestea fiind:

-    nevoia de protecție afectivă;

-    nevoia de a fi util;

-    nevoia de activitate;

-    nevoia de recunoaștere socială;

-    nevoia de manifestare a experienței și autorității;

-    nevoia de a interacționa și a stabili relații sociale;

-    nevoia de a nu fi judecat;

-    nevoia de protecție socială;

-    nevoia de a păstra unele secrete pentru sine;

-    nevoia de a da ani vieții și viață anilor.

Asistații din camin sunt implicați activ la toate nivelurile organizaționale, astfel fac parte din comitetul de sprijin 11 asistați, consiliul director 2 asistați, comisiile pentru recepția mărfurilor, comisiile pentru paza și stingerea incendiilor, din comisiile pentru prevenirea și înlăturarea consumurilor neeconomice de energie electrică și apă, comisia pentru promovarea și înlăturarea abuzurilor. Pensionarii valizi din camin fac de serviciu zilnic la bucătărie conform unui plan bine stabilit (asistă și supraveghează procesele tehnologice din bucătărie din momentul ridicării alimentelor din magazie și până în momentul administrării acestora)

-    integrarea socială a asistaților în camin și comunitate;

-    stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor;

-    promovarea unor relații strânse cu alte instituții;

-    motivarea inițiativei ocupaționale ale asistaților;

-    schimbarea mentalităților cu privire la persoanele de vârsta a treia.

IV. Buget

Conform Legii 17/ 2000,la Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, finanțarea, cheltuielile curente și de capital se asigură din:

a) venituri extrabugetare:

-    fonduri proprii

-    sponsorizări

-    donații.

b)    bugetul local.- se alocă fonduri pentru subvenții acordate în completarea veniturilor extrabugetare.

c)    bugetul de stat - se alocă fonduri pentru completarea veniturilor extrabugetare, atunci când bugetele locale devin insuficiente.

d) sponsorizări și donații - se folosesc ca venituri extrabugetare, numai în scopul pentru care au fost acordate.

Veniturile extrabugetare se realizează prin încasarea contribuției de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru pensionarii asistați, de la aceștia sau de la susținătorii legali și prin sponsorizări și donații. Sponsorizările și donațiile în bani sau în natură făcute de persoane fizice și juridice române sau străine se folosesc ca venituri extrabugetare, numai în scopul pentru care au fost acordate. Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale și medicamente , care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, în condițiile legii sunt asigurate de camin.

Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora

Pensionarii asistați în camin au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită prin H.C.L. Iași pe baza costului mediu lunar de întretinere.- Legea nr. 281/2006

Contribuția lunară de întreținere se stabilește de contabilul șef și asistentul social conform dispoziției nr., în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice îngrijite, de veniturile persoanei.

Obligația privind plata contribuției lunare de întreținere se stabilește printr-un angajament de plată semnat de persoana vârstnică care urmează să fie îngrijită în camin sau de către reprezentantul său legal sau hotărâre judecătorească.

Angajamentul de plată semnat în fața directorului caminului constituie titlu executoriu.- Legea nr. 281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

In cazul în care persoana vârstnică asistată nu achită contribuția lunară de întreținere pentru 2 luni consecutiv, furnizorul de servicii sociale are dreptul de a sista acordarea serviciilor ( prevederile cap. VI, art. 4 din contractul pentru acordarea de servicii sociale ) și în ultimă instanță de a rezilia contractul pentru acordarea serviciilor sociale.

In această situație , persoana asistată are obligația de a elibera necondiționat camera pe care o ocupă, fără parcurgerea unei proceduri prealabile ( emiterea unei somații).( prevederile cap. IX, art. 7 din contractul pentru acordarea de servicii sociale).

Dacă persoana îngrijită în camin și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul instituției.

Obligația privind plata contribuției se poate stabili și prin hotărâre judecatorească, atunci când persoanele obligate la plată refuză, sumele reprezentând contribuția lunară de întreținere constituie venituri extrabugetare ale caminului .

V.    Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială în Căminul de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva Iași

Internarea în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal a acesteia, a instituției judecătorești, a personalului de specialitate din cadrul Consiliului Local, a Poliției, a organizației pensionarilor sau a unităților care au ca obiect de activitate, asistența socială a vârstnicilor.

Dreptul la asistență socială în camin, se stabilește pe baza anchetei sociale cu respectarea criteriilor prevăzute în grila națională de evaluare a persoanelor vârstnice (H.G. 886/ 2000).

Ancheta socială se relizează de un colectiv format dintr-un asistent social din cadrul Consiliului Local, D.A.C. ,unul din cadrul Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva" și un medic.

Comisia constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3407/09.11.2010, analizează dosarul persoanelor vârstnice care solicită internarea în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”și în funcție de situație, propune forma de asistență socială care se impune a se acorda.

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială pentru persoanele vârstnice, în Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, se face de către PRIMAR - Legea nr. 17/ 2000, art 29 a.

Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la servicii de asistență socială poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr. 29/ 1990.

VI.    Atribuțiile colectivului de conducere al Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva Iași

Colectivul de conducere al caminului are următoarele atribuții: ( standard 1 - 8 ):

a)    stabilește măsurile de ansamblu privind aplicarea corectă a dispozițiilor legale și analizează periodic realizarea lor;

- MANUAL DE PROCEDURI

-    PROIECT INSTITUȚIONAL

-    PLAN DE ACTIVITATE

b)    aprobă studii și programe privind dezvoltarea activității în perspectivă - Proiect instituțional;

c)    analizează periodic modul cum se asigură aplicarea asistenței sociale în unitate- Raport de activitate;

d)    aprobă structura activităților sociale, medicale și religioase și urmărește modul de îndeplinire al acestora;

e)    analizează activitatea unității - Raport de evaluare;

f) organizează perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor și analizează periodic modul cum se realizază și eficiența acestora- Plan de formare profesională;

j)    hotărăște încadrarea și promovarea în muncă a personalului muncitor;

k)    asigură cunoașterea de către toți lucrătorii unității a hotărârilor și a legilor în domeniu. Periodic analizează modul cum se realizează activitatea socială, precum și eficiența acesteia - Raport de activitate, Raport de evaluare;

l)    asigură luarea măsurilor pentru apărarea și gospodărirea avutului obștesc;

m)    analizează periodic modul în care personalul executiv aduce la îndeplinire atribuțiile conferite prin fișa postului- Indicatori proprii de performanță;

n)    stabilește componența colectivului de conducere;

o)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

p)    stabilește măsuri pentru perfecționarea organizării activității în cămin;

r)    aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personalul;

s)    aprobă acordarea de trepte și gradații pentru personalul caminului;

t)    directorul și contabilul șef răspund de respectarea disciplinei de plan contractual și financiar, de luare a măsurilor pentru asigurarea integrității avutului obștesc, dezvoltarea și gospodărirea eficientă a bunurilor încredințate având obligația de a refuza în condițiile legii orice operație patrimonială, care contravine dispozițiilor legale.

Atribuțiile Directorului Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva Iași

Directorul Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iași conduce, coordonează și îndrumă întreaga activitate a Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, având următoarele atribuții:

-    aplică în mod corespunzător în cadrul Caminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele și instrucțiunile date de forurile superioare și locale inclusiv cele cu caracter financiar și de gestiune;

-    întocmește planul de activitate, de dezvoltare și aprovizionare al Caminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, urmărind realizarea acestuia cât și dările de seamă periodice, arătând lipsurile și greutățile care împiedică buna funcționare a unității și face propuneri pentru remediere, forului tutelar;

-    îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine și ia la timp toate măsurile necesare bunei desfășurări a muncii, în care scop stabilește graficul de muncă și programul orar al personalului, inclusiv al cadrelor sanitare conform dispozițiilor legale în vigoare;

-    urmărește întocmirea formelor administrative în cazuri de deces în conformitate cu dispozițiile legale în

vigoare;

-    supraveghează ca persoanele încadrate să se achite de sarcinile de serviciu ce revin din fișa postului;

-    supraveghează ca persoanele internate și întreagul camin să se găsească într-o perfectă stare de curățenie și igienă, precum și asigurarea unei dotări și alimentații corespunzătoare;

-    ia măsuri pentru organizarea vieții culturale a persoanelor internate , în care scop trebuie să țină o strânsă legătură cu colaboratorii;

-    supraveghează ca funcționarea și organizarea acțiunilor de ergoterapie să se facă cu respectarea normelor legale;

-    asigură introducerea și ținerea la zi a tuturor evidențelor stabilite, precum și raportarea activității;

-    asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii;

-    asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor se stins incendii, organizarea și instruirii echipei de pompieri și paznici;

-    organizează paza și securitatea clădirilor, urmărind să nu pătrundă în incinta Căminului de Pensionari Sf.Cuv. Parascheva, persoane străine fără aprobare și să nu se scoată din unitate bunuri de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;

-    angajează și desface contractul de muncă al personalului din subordine, urmărește ținerea la zi a fiselor de evidenta muncii;

-    controlează zilnic prezența la seviciu a personalului și vizează condica de prezență;

-    asigură respectarea drepturilor personalului Caminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, potrivit normelor legale și perfecționarea pregătirii acestuia;

-    îndeplinește potrivit legii, atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite, răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise și conform cu destinația lor, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale, inventarierea la sfârșitul exercițiului și ori de câte ori este necesar a întregii averi a unității, a matrialelor combustibile și necombustibile, încheind procese verbale de constatare, semnalând lipsurile și făcând propuneri de imputare;

-    finanțarea la timp a acțiunilor conform bugetului aprobat, cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

-    aprobarea plăților numai cu prealabila avizare a contabilului șef și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

-    directorul reprezintă Căminul de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, în relațiile cu terții.

Atribuțiile contabilului șef în coordonarea compartimentului contabilitate administrativ

-    asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, în conformitate cu dispozițiile legale;

-    organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară, precum și de planificarea în problemele de muncă și salarii;

-    analizează cheltuielile administrative - gospodărești și ia sau propune măsuri de reducere continuă a cheltuielilor;

-    organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

-    asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, către bugetul statului, unitățile bancare și terțe;

-    organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

-    asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economici financiari;

-    angajează căminul alături de conducătorul Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva prin semnătură, în toate operațiunile patrimoniale;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin contabilității, pentru asigurarea integrității avutului obștesc;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil, cu privire la controlul financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

-    asigură întocmirea , circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

-    rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar - contabilă;

-    în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ

curent;

-    întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

-    întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

-    înregistrază operatiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

-    întocmește contul de execuție lunar, comunicând și primăriei și urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare pentru trezoreria Iași și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

-    întocmește lucrările în vederea încheierii dării de seamă trimestriale și anuale;

-    întocmește dările de seamă pe care le depune la serviciul buget din cadrul D.A.C. Iași;

-    ține evidența imprimatelor cu regim special;

-    organizează și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

-    urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

-    întocmește planurile de muncă și salarii pentru camin ;

-    aplică dispozițiile legale cu privire la drepturile de personal și utilizarea fondului de salarii;

-    verifică consumul de materiale și alimente;

-    verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

-    urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

-    asigură exploatarea în bune condițiuni a parcului auto și răspunde de aplicarea normativelor în verificarea consumului de benzină auto pe fiecare conducător auto;

-    organizează , îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și retribuții ale Căminului de Pensionari Sf.Cuv. Parascheva;

-    îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească din Căminul de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva;

-    propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc al Căminului de Pensionari Sf.Cuv. Parascheva;

-    răspunde de întocmirea conform legislației în vigoare a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, a carnetelor de muncă, condicile de prezență, fișele individuale de retribuție, etc.;

-    participă la inventarierea bunurilor materiale;

-    urmărește dotarea Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva;

-    cu mijloacele de transport corespunzătoare, exploatarea în condiții optime a acestor mijloace și casarea lor în condiții legale;

-    ia măsurile necesare pentru funcționalitatea activităților gospodărești, igienizarea locurilor de muncă, îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort;

-    asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;

-    asigură și exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor, controlează și răspunde de competența echipelor voluntare de P.S.I;

-    aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

- organizează procesul de aprovizionare ritmică a Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva;

- cu alimentele ce intr ă în compunerea meniurilor;

-    organizează depozitarea corespunzătoare, pentru conservarea alimentelor, legumelor și fructelor, pe timp de iarnă;

-    organizează controlul asupra modului de întreținere igienică a blocului alimentar;

-    controlează distribuirea hranei la bucătărie;

-    controlează modul de întocmire a foii de alimentație centralizată pe Căminul de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva;

-    asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc;

-    organizează controalele pentru evitarea sustragerii hranei de la asistați;

-    urmărește înscrierea în limitele alocației de hrană, evitând depășirile și economiile care ar influiența negativ calitatea hranei;

-    verifică întocmirea corectă a foii de mișcare a asistaților și înaintarea ei la timp la dieticiana Caminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva;

-    răspunde de inventarul primit;

-    respectă întocmai instrucțiunile în ceea ce privește protecția muncii și PSI;

-    îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității; gospodărește în bune condiții și apără bunurile Caminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva

Căminul de Pensionari ”Sf. Cuv. Paracheva” își desfășoară activitatea cu un număr de 69 salariați, care au sarcinile de serviciu stabilite prin fișa postului.

Organele de lucru ale colectivului de conducere

Pe lângă colectivul de conducere al Căminului de Pensionari Sf.Cuv.Parascheva, funcționează următoarele comisii:

1.    Comisia pentru recepția bunurilor.

2.    Comisia pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

3.    Comisia pentru probleme sociale ( de sprijin - asistent social, preot, administrator.

4.    Comisia de pregătire și funcționare, de perfecționare, încadrare și promovare în muncă - director, referent personal, responsabilii de compartimente.

5.    Comisia care se ocupă de rezolvarea problemelor legate de decesul asistaților;

Comisiile se compun din 3 - 5 membri, desemnați de conducere. Comisiile pe domenii își desfășoară activitatea conform atribuțiilor ce le revin și a sarcinilor stabilite de colectivul de conducere.

3. Căminul de Bătrini Sfinții Împărați "Constantin și Elena”

I. Dispoziții generale

Căminul de Batrani ,,Sf. Imp. Constantin si Elena” Iași este o instituție de protecție socială, în subordinea Direcției de Asistență Comunitară din cadrul Municipiului Iași, în care se promovează conviețuirea persoanelor de vârsta a - III - a și a-IV-a .

Funcționează în baza Protocolului dintre C.J.Iasi si Consiliul local Iasi din 1999, a autorizației sanitare nr.013524/2011 actualizată anual, conform Legii nr. 17/ 2000 și a Legii nr. 281/2006- pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu respectarea Ordinului 246/ 2006.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează și evaluează serviciile acreditate prin reprezentanții legali împreună cu Direcția de Asistență Comunitară Iași.

În Căminul de Batrani ,,Sf. Imp.Constantin si Elena” Iași se internează la cerere persoanele care îndeplinesc urmatoarele condiții:

-    au domiciliul stabil in municipiul Iasi ;

-    sunt persoane vârsntice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, valide, apte să se autoservească ( acest fapt este necesar sa fie indeplinit la internare);

-    persoane care necesită îngrijire permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

-    persoane care nu se pot gospodări singure;

-    persoane fără susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

-    persoane fără locuință și fără venituri proprii.

Persoanele asistate în camin îsi plătesc integral din venituri proprii sau prin susținători legali contribuția de întreținere conform.( H.C.L Iași, Legea nr. 17/ 2000 și Legea nr. 281/2006 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, H.G. nr. 1021 - Norme metodologice de stabilire a contribuției de întreținere în cămine de persoane vârstnice.

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială în cadrul Căminului de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași se face de către primar, conform Legii nr. 17/ 2000, art. 29.

II. Organizarea și funcționarea Căminului de Bătrâni „SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA “ IAȘI

Căminul de Bătrâni ,,Sf. Imp. Constantin si Elena” Iași, este o instituție de asistentă socială cu personalitate juridică, organizată și finanțată potrivit Legii nr. 17/ 2000, art. 18;19;21 acreditată pentru ASISTENȚĂ ȘI SUPORT ÎN CADRU INSTITUȚIONALIZAT potrivit certificatului nr.0006410/2008, cu următoarele servicii, cu respectarea Ordinului nr. 246 - Standarde minime specifice de calitate ( standard nr. 8 )

1.    Găzduire pe perioadă nedeterminată

2.    Hrană

3.    Asistență și îngrijire medicală

4.    Asistență paleativă

5.    Consiliere psihologică

6.    Asistență și îngrijire spiritual religioasă

7.    Socializare și petrecerea timpului liber.

Personalul de conducere, administrativ, medico-sanitar, psiho-socio-religios și de deservire, se asigură cu respectarea numărului de posturi potrivit încadrării centrului rezidențial (Statului de funcții aprobat de ordonatorul principal de credite - Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată).

Potrivit Legii nr. 215/ 2001 Legea Administratiei Publice Locale , art. 88 (1) - numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul centrului rezidențial se face de către conducătorii centrului rezidențial în condițiile legii, iar potrivit art.88 (2) - numirea și eliberarea din funcție a directorului și al contabilului șef al Căminului de Batrani ,,Sf. Imp. Constantin și Elena” Iași se face de către primar în condițiile legii.

Pentru desfășurarea normală a activității Căminului de Bătrâni ”Sf.Imp.Constantin și Elena”-Iași conducerea împreună cu personalul din subordine asigură condiții corespunzatoare de întreținere, îngrijire, păstrare și utilizare cu spirit gospodăresc a tuturor valorilor materiale aflate în dotarea unitatii, în conformitate cu prevederile Ordinului 246/2006.

În îndeplinirea sarcinilor specifice Căminul de Batrani “Sf.Constantin si Elena” Iași asigură:

Găzduire pe perioadă nedeterminată (standarde 24 - 30)

a)    cazarea persoanelor asistate în camere de 4 paturi, în condițiile stabilite prin normele igienico-sanitare și baremurile de dotare;

b)    spații comune pentru activități sociale, culturale, religioase, sală de mese, spălătorie, cabinet psihologic, sala fizioterapie, sala ergoterapie, cabinete medicale;

c)    asistența, îngrijirea și supravagherea permanentă în condițiile igienico-sanitare corespunzatoare, condiții de izolare până la transferarea acestora în unitățile de profil;

d)    buna întreținere și folosire a mobilierului, cazarmamentului și echipamentului existent în dotare;

e)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

În cadrul activității de asigurarea HRANEI (standarde 15, 20)

a)    asigurarea unui meniu diversificat conform indicațiilor medicului și dorinței asistaților, cu asigurarea caloriilor necesare;

b)    utilaje și echipamente necesare;

c)    condițiile privind respectarea normelor sanitare în vigoare;

d)    aprovizionarea și depozitarea alimentelor, produselor agro-alimentare în spații corespunzătoare;

e)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRE ( standarde 14,15,21 - 23 )

a)    îngrijirile medicale conform planului individualizat de îngrijire ( îngrijiri de bază, îngrijiri complementare, îngrijiri de tip infirmier);

b)    tratamentele și medicația conform legislației în vigoare;

c)    serviciile medicale de specialitate în unități de profil;

d)    condițiile igienico-sanitare și a igiena corporală;

e)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

În cadrul activității de ASISTENȚĂ PALEATIVĂ (standarde 14,15,21 - 23,31)

a)    îngrijirea activă, totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ;

b)    îngrijire holistică în toate stadiile bolii conform Planului individualizat de îngrijire paleativă;

c)    îngrijire și recuperare în vederea dezvoltării autonomiei personale a beneficiarilor asistați;

d)    monitorizarea activităților derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

În cadrul activității de CONSILIERE PSIHOLOGICĂ (standarde 12-17, 18-19, 21-23, 25-32)

a)    încurajarea, susținerea și promovarea suportului psihologic prin psihoterapie, consiliere și asistență socială;

b)    mediul de îngrijire securizat și sanogenetic persoanelor în fază terminală;

c)    întreținerea psiho-fizică a celor doi parteneri asistat-salariat;

d)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

În cadrul activității SPIRITUAL RELIGIOASĂ (standarde 12-17, 18-19, 21-23, 25-33)

a) pastorația (sufletelor)asistaților internați;

b)    activități religioase publice în capela unității sau la patul asistatului;

c)    consiliere spirituală;

d)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii;

e)    servicii și ritualuri religioase specifice.

În cadrul actiității de SOCIALIZARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER (standarde 12-17, 18-19, 24-33)

a)    prevenirea degradării;

b)    întreținerea psiho-fizică a celor 2 parteneri;

c)    facilitarea manifestării conduitelor prosociale;

d)    responsabilizarea competențelor;

e)    crearea atmosferei familiale în unitate;

f)    protecție socio-afectivă;

g)    valorizarea și diseminarea experienței persoanelor cu multe amintiri;

h)    atenție individuală nevoilor specifice asistaților;

i)    activități permanente, ocazionale ( frontale, de grup și individuale);

j)    socializarea și resocializarea asistaților conform Planului de îngrijire individualizat;

k)    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii.

Conducerea Căminului de Bătrâni,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași se realizează prin director și contabilul șef al unității.

Activitatea socială a Căminului de Bătrâni este coordonată potrivit Legii nr. 215, Legea Administratiei Publice Locale art. 85 (b), de către secretarul consiliului local. Indrumarea metodologică se asigură prin Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Iași, Legea nr. 17/ 2000. Pensionarii trebuie să fie valizi, apți să se autoservească cu încadrarea în gradele de dependență III A și III B , H.G. 886/ 2000, la internare.

Întreaga activitate a Căminului de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași este monitorizată și coordonată de Direcția de Asistență Comunitară din cadrul Municipiului Iași.

Functionare, obiective:

Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași funcționează în baza Legii 17/2000 legea asistentei sociale a persoanelor vârstnice modificată prin legea nr.281/2006 art.24 și 25, a protocolului întocmit între C.J. Iasi și Consiliul Local al Primăriei Municipiului.Iași în anul 1999.Unitatea funcționează și în baza autorizației sanitare nr.013524/02.08.2011, a Documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru unitățile de vânzare cu amănuntul /01.09.2011, a Autorizației de securitate la incendiu nr.1.323.262-5 din 23.11.2011, a Acceptului de la Agenția pentru protecția Mediului Iași.

Personalul de conducere și auxiliar își desfășoară activitatea conform fișei postului, în conformitate cu standardele 1 - 8 .

Principalele obiective ale Căminului de Bătrâni ,,Sf. Imp. Constantin și Elena” Iași sunt:

-    asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor acreditate ;

-    asigurarea pensionarilor asistați cu maximum posibil de autonomie și siguranță ;

-    oferirea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea pensionarilor

asistați;

-    menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale pensionarilor asistați;

-    stimularea participarii pensionarilor asistați la viața socială;

-    facilitarea și încurajarea legăturile interumane, inclusiv cu familiile pensionarilor asistați;

-    asigurarea, supravegherea și monitorizarea derulării serviciilor acreditate potrivit reglementărilor în

vigoare;

-    previnirea și tratarea consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Căminul de Bătrâni ,,Sf. Imp. Constantin și Elena” Iași funcționează potrivit Legii nr. 17/2000, art. 18 al.(3) cu secții pentru:

-    persoane dependente

-    persoane semidependente

-    persoane independente

III. SERVICII ȘI PRESTAȚII SOCIALE

1. EVALUAREA SITUAȚIEI PERSOANELOR VĂRSTNICE CARE SOLICITĂ INTERNAREA ÎN CĂMINUL DE BĂTRÂNI ,,SF. IMP. CONSTANTIN ȘI ELENA” IAȘI CRITERII NECESARE

Accesul unei persoane vârstnice în Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași, conform Legii nr. 17/ 2000, se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

-    necesită îngrijire medicală permanentă care nu poate fi asigurată la domiciliu;

-    nu se poate gospodări singură;

-    este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiare;

-    nu are locuintă și nu realizează venituri proprii.

ANCHETA SOCIALĂ

Nevoile persoanelor care solicită internarea în Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași se evaluează, conform H.G. 886/ 2000, prin ancheta socială de teren efectuată de către specialiștii din cadrul serviciului Autorității Tutelare, Ptotecției Minorilor și Familiei din cdrul D.A.C.Iasi., ancheta medicală stabilindu-se tipurile de servicii de care are nevoie solicitantul și orientarea acestuia spre acele servicii. Ancheta socială se elaborează pe baza datelor cu privire la necesitățile de îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit precum și veniturile efective sau potențiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții

FIȘA DE EVALUARE SOCIOMEDICALĂ ( GERIATRICĂ )

Tipurile de servicii recomandate prin ancheta socială pentru a fi asigurate în CĂminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, se stabilesc cu ajutorul fișei geriatrice pe baza evaluării nevoilor și încadrării în grade de dependență, a situației economice și sociale a persoanei care solicită internarea conform H.G. nr. 886/ 16. 10. 2000.

2. SERVICII ASIGURATE PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN CĂMINUL DE BĂTRÂNI ,,SF. IMP. CONSTANTIN ȘI ELENA” IAȘI

Activități desfășurate conform acreditării :

a)    găzduire pe perioadă nedeterminată

b)    hrană

c)    asistență și îngrijire medicală

d)    asistență paleativă

e)    consiliere psihologică

f)    asistență spiritual religioasă

g)    socializare și petrecere a timpului liber

GĂZDUIRE pe perioadă nedeterminată

-    cazarea permanentă a persoanelor vârstnice instituționalizate;

-    igienizarea și întreținerea camerelor de locuit;

-    igienizarea și întreținerea spațiilor pentru activități zilnice;

-    asigurarea bunurilor de natura obiectelor de inventar:

Dosarul personal cuprinde: cerere de internare înregistrată la registratura Primăriei Iași, ancheta socială efectuară de un colectiv numit prin dispoziția primarului, fișa geriatrică(socio-medicală),dispoziția de internare emisă de primar, copii de pe actele de stare civilă, Plan individualizat de asistență și îngrijire, Manualul de proceduri, contract de furnizare de servicii. Găzduirea persoanelor vârstnice în camin se efectuează în condițiile Legii17/2000-legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice și Legea nr. 281/ 2006 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, în baza unui contract de furnizare de servicii.

Persoanele asistate sunt cazate în camere cu 4 paturi ,4 sifoniere,un dulap tip cuier,una masa televizor, telefon, etc.

HRANĂ

Hrana se asigură în limita alocației zilnice de hrană stabilită pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială constând în trei mese calde pe zi : mic dejun , prânz și cina.

Persoanele vârstnice încadrate în gradele lllA și lllB de dependență potrivit H.G.886/2000, servesc masa în sala de mese care are o capacitate de 156 locuri , dotare 39 de mese cu 4 scaune la masă.

Persoanele vârstnice încadrate în gradele lA, lB, llA, llB și llC sunt cazate în secția de dependență și servesc masa la cameră unde sunt ajutate să se hrănească sau sunt hrănite de infirmiere și îngrijitoare. În perioada terminală asistatul în cauză este hidratat și alimentat conform planului de îngrijire individualizat stabilit care cuprinde reguli și norme specifice.

ASISTENȚĂ SOCIO - MEDICALĂ

-    asistență medicală curativă și de urgență;

-    prevenirea și depistarea bolilor infecțioase și parazitare;

-    dispensarizarea unor categorii de boli;

-    educație sanitară;

-    asistenta sociala;

-    informare;

-    consiliere socială.

Serviciile de îngrijire acordate asistaților din Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași sunt stabilite în funcție de nevoile specifice fiecărui asistat și se efectuează în conformitate cu Planul de ingrijire individual stabilit. Planul de îngrijire individual este elaborat de medicul de familie ( de unitate ), cu cadrele medii sanitare, asistentul social, psiholog, împreună cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia și este semnat de managerul de caz și de beneficiar sau reprezentantul acestuia, un exemplar de află la beneficiar sau reprezentantul său legal și un exemplar la dosarul personal și cuprinde:

-    datele generale cu privire la starea sănătății asistatului ( evaluarea inițială și diagnostic )

-    măsuri ( stabilirea serviciilor medicale și a tehnicilor de îngrijire corespunzătoare diagnosticului stabilit, asigurarea continuității serviciilor stabilite, printr-o comunicare corespunzătoare între membrii echipei.

Planul de îngrijire cuprinde îngrijile de bază și îngrijirile complementare.

-    semestrial managerii de caz întocmesc rapoarte privind nivelul de performanță obținut prin derularea serviciilor acreditate.

Lunar managerii de caz și responsabilii de sectoare transmit rapoartele de activitate la secretariat conform dispozițiilor în vigoare.

rapoartele de monitorizare și evaluare a gradului de performanță sunt puse la dispoziția persoanelor, organismelor și instituțiilor abilitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ASISTENȚĂ PALEATIVĂ

Beneficiarii serviciilor de îngrijire paleativă din Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași sunt: persoanele cu scleroză multiplă, cu patologie multiplă precum și persoanele bolnave de cancer în stadii incurabile. Aceștia primesc îngrijire paleativă 24 de ore din 24. Echipa de îngrijire paleativă este formată din: medic,psiholog, asistent medical, asistent social, ergoterapeut, fizioterapeut, infirmier .

Îngrijirea paleativă se aplică în toate stadiile bolii, de la faza de diagnostic,în fazele de tratament și până la deces pe baza unui Plan de îngrijire .Aceasta se referă la:îngrijirea complexă și totală.

În cadrul îngrijirii paleative consilierea este acordată la nivelul de bază de către oricare membru al echipei interdisciplinare.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Serviciile de consiliere psihologică cuprind:

-    consilierea individuală

-    consilierea familială

-    consilierea de grup

-    intervenție în caz de criză

-    consilierea familiei înainte de decesul asistatului

-    consilierea familiei după decesul asistatului dacă este cazul

-    consiliere Consilierea psihologică în baza unui plan de îngrijire individualizat

-    identificarea vârstnicilor cu tulburări mentale(nevoilor).

ACTIVITATEA SPIRITUAL RELIGIOASĂ

Asistații sunt implicați în activitățile spiritual religioase desfășurate în cadrul unității prin acțiuni permanente și ocazionale activități organizate de către preoti și de colective de studenți din cadrul

A.S.C.O.R.Iași.

Funcție de nevoile identificate se recomandă servicii care să răspundă satisfacerii nevoilor spiritual religioase ale asistaților și se întocmește Planul de îngrijire spiritual religioasă, de comun acord cu persoana îngrijită.

SOCIALIZARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER

Serviciile de socializare și petrecerea timpului liber se desfășoară conform planului individualizat de îngrijire funcție de nevoi, de către psihopedagog astfel:

-    nevoia de protecție afectivă

-    nevoia de a fi util

-    nevoia de activitate

-    nevoia de recunoaștere socială

-    nevoia de manifestare a experienței și autorității

-    nevoia de a interacționa și a stabili relații sociale

-    nevoia de a nu fi judecat

-    nevoia de protecție socială

-    nevoia de a păstra unele secrete pentru sine

-    nevoia de a da ani vieții și viață anilor

ASISTAȚII DIN CĂMINUL DE BĂTRÂNI ,,SF. ÎMP. CONSTANTIN ȘI ELENA” IAȘI sunt implicați activ la toate nivelurile organizaționale astfel încât să se realizeze:

-    integrarea socială a asistaților în și comunitate;

-    stimularea apropierii serviciilor sociale de problematica vârstnicilor;

-    promovarea unor relații strânse cu alte instituții;

-    motivarea inițiativei ocupaționale ale asistaților;

-    schimbarea mentalităților cu privire la persoanele de vârsta a treia.

IV. FINANȚAREA CĂMINULUI DE BĂTRÂNI ,,SF. IMP. CONSTANTIN ȘI ELENA” IAȘI

Conform Legii 17/ 2000, la Căminul de Batrani "Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, finanțarea, cheltuielile curente și de capital se asigură din:

a) venituri extrabugetare:

-    fonduri proprii

-    sponsorizări

-    donații

b) bugetul local se alocă fonduri pentru subvenții acordate în completarea veniturilor extrabugetare.

Veniturile extrabugetare se realizează prin încasarea contribuției de întreținere stabilită ca obligație de

plată pentru pensionarii asistați, de la aceștia sau de la susținătorii legali și prin sponsorizări și donații.Sponsorizările și donațiile în bani sau în natură făcute de persoane fizice și juridice române sau străine se folosesc ca venituri extrabugetare, numai în scopul pentru care au fost acordate.Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale și medicamente, care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, în condițiile legii sunt asigurate de Căminul de Bătrâni.

V.    CONTRIBUȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU A SUSȚINĂTORILOR LEGALI AI ACESTORA

Pensionarii asistați în Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită prin H.C.L. Iași pe baza costului mediu lunar de întretinere.- Legea nr. 281/2006.

Contribuția lunară de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice îngrijite, de veniturile acesteia și după caz de veniturile susținătorilor ei legali, conform Legii nr.281/2006 art. 25.Obligația privind plata contribuției lunare de întreținere se stabilește printr- un angajament de plată semnat de persoana vârstnică care urmează să fie îngrijită în Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași sau de către reprezentantul său legal.

Angajamentul de plată semnat în fața directorului Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași constituie titlu executoriu.- Legea nr. 281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.Dacă persoana îngrijită în Căminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta potrivit Legii 281/2006,art.24,alniatul(2).

Obligația privind plata contribuției se poate stabili și prin hotărâre judecatorească, atunci când persoanele obligate la plată refuză potrivit aceleasi legi ,art.25.aliniatul(8)., Sumele reprezentând contribuția lunară de întreținere constituie venituri extrabugetare ale Centrului rezidențial., potrivit Legii nr.17/2000,Cap.III.Sectiunea II.art.26.

Persoanelor asistate în cămin care realizează venituri din surse proprii - pensie, dar refuză să achite contravaloarea contribuției de întretinere mai mult de două luni consecutiv li se vor aplica prevederile Legii 17/2000, art.29, adica li se vor sista drepturile la servicii de asistență socială în instituție.

VI.    PROCEDURA DE STABILIRE, SUSPENDARE ȘI ÎNCETARE A DREPTURILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CĂMINUL DE BĂTRÂNI ,,SF. IMP. CONSTANTIN ȘI ELENA” IAȘI

Internarea în Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași, se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal a acesteia, a instituției judecătorești, a personalului de specialitate din cadrul Consiliului Local, a Poliției, a organizației pensionarilor sau a unităților care au ca obiect de activitate, asistența socială a vârstnicilor.

1.    Dreptul la asistență socială în Caminul de Batrani,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, se stabilește pe baza anchetei sociale cu respectarea criteriilor prevăzute în grila națională de evaluare a persoanelor vârstnice (H.G. 886/ 2000).

2.    Ancheta socială se relizează de catre serviciul specializat din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara Iasi.

3.    Comisia constituită în baza Dispoziției primarului nr. 1171/03.05 2010, analizează dosarul persoanelor vârstnice care solicită internarea în Căminul de Batrani „Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași și în funcție de situația fiecarui slicitant se propune forma de asistență socială care se impune a se acorda.

4.    Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială pentru persoanele vârstnice, în Caminul de Batrani „Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, se face de către PRIMAR - Legea nr. 17/ 2000, art 29 a.

5.    Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la servicii de asistență socială poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/ 2004 modificată.

VII.    ATRIBUȚIILE COLECTIVULUI DE CONDUCERE AL CĂMINULUI DE BĂTRÂNI ,,SF. ÎMP. CONSTANTIN ȘI ELENA” IAȘI

Colectivul de conducere al Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași are următoarele atribuții ( standard 1 - 8 ):

a) stabilește măsurile de ansamblu privind aplicarea corectă a dispozițiilor legale și analizează periodic realizarea lor;

-    MANUAL DE PROCEDURI

-    PROIECT INSTITUȚIONAL

- PLAN DE ACTIVITATE

b)    aprobă studii și programe privind dezvoltarea activității în perspectivă - Proiect instituțional;

c)    analizează periodic modul cum se asigură aplicarea asistenței sociale în unitate- Raport de activitate;

d)    aprobă structura activităților sociale, medicale și religioase și urmărește modul de îndeplinire al acestora;

e)    analizează activitatea unității - Raport de evaluare;

f)    organizează perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor și analizează periodic modul cum se realizază și eficiența acestora- Plan de formare profesională;

g)    hotărăște încadrarea și promovarea în muncă a personalului muncitor;

h)    asigură cunoașterea de către toți lucrătorii unității a hotărârilor și a legilor în domeniu. Periodic analizează modul cum se realizează activitatea socială, precum și eficiența acesteia - Raport de activitate, Raport de evaluare;

i)    asigură luarea măsurilor pentru apărarea și gospodărirea avutului obștesc;

j)    analizează periodic modul în care personalul executiv aduce la îndeplinire atribuțiile conferite prin fișa postului-Indicatori proprii de performanță;

k)    stabilește componența colectivului de conducere;

l)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

m)    stabilește măsuri pentru perfecționarea organizării activității în Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași;

n)    aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personalul Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași;

o)    aprobă acordarea de trepte și gradații pentru personalul Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași;

p)    directorul și contabilul șef răspund de respectarea disciplinei de plan contractuale și financiare, de lurea măsurilor pentru asigurarea integrității avutului obștesc, dezvoltarea și gospodărirea eficientă a bunurilor încredințate având obligația de refuza în condițiile legii orice operație patrimonială, care contravine dispozițiilor legale.

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI

Directorul Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași Iași conduce, coordonează și îndrumă întreaga activitate a unității, având următoarele atribuții:

-    aplică în mod corespunzător în cadrul Caminului de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași, legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele și instrucțiunile date de forurile superioare și locale inclusiv cele cu caracter financiar și de gestiune;

-    întocmește planul de activitate, de dezvoltare și aprovizionare al Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, urmărind realizarea acestuia cât și dările de seamă periodice, aratând lipsurile și greutățile care împiedică buna funcționare a unității și face propuneri pentru remediere forului tutelar;

-    îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine și ia la timp toate măsurile necesare bunei desfășurări a activitatii în care scop stabilește graficul de muncă și programul orar al personalului Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, inclusiv al cadrelor sanitare conform dispozițiilor legale în vigoare;

-    urmărește întocmirea formelor administrative în cazuri de deces în conformitate cu dispozițiile legale în

vigoare;

-    supraveghează ca persoanele încadrate să se achite de sarcinile de serviciu ce revin din fișa postului;

-    supraveghează ca persoanele internate și întregul Cămin de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași să se găsească într-o perfectă stare de curățenie și igienă, precum și asigurarea unei dotări și alimentații corespunzătoare;

-    ia măsuri pentru organizarea vieții culturale a persoanelor internate , în care scop trebuie să țină o strânsă legătură cu colaboratorii;

-    supraveghează ca funcționarea și organizarea acțiunilor de ergoterapie să se facă cu respectarea normelor legale;

-    asigură introducerea și ținerea la zi a tuturor evidențelor stabilite, precum și raportarea activității;

-    asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii;

-    asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor de stins incendii, organizarea și instruirea echipei de pompieri și paznici;

-    organizează paza și securitatea clădirilor, urmărind să nu pătrundă în incinta Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași, persoane străine fără aprobare și să nu se scoată din unitate bunuri de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;

-    angajează și desface contractul de muncă al personalului din subordine.

-    controlează zilnic prezența la seviciu a personalului și vizează condica de prezență;

-    asigură respectarea drepturilor personalului Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași, potrivit normelor legale și perfecționarea pregătirii acestuia;

-    îndeplinește potrivit legii, atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite, răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise și conform cu destinația lor, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale, inventarierea la sfârșitul exercițiului și ori de câte ori este necesar a întregului patrimoniu al unitatii, matrialelor combustibile și necombustibile, încheind procese verbale de constatre, semnalând lipsurile și făcând propuneri de imputare;

-    finanțarea la timp a acțiunilor conform bugetului aprobat, cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

-    aprobarea plăților numai cu prealabila avizare a contabilului șef și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

-    directorul reprezintă Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași în relațiile cu terții.

ATRIBUȚIILE CONTABILULUI ȘEF

-    asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași în conformitate cu dispozițiile legale;

-    organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară, precum și de planificarea în problemele de muncă și salarii;

-    analizează cheltuielile administrativ - gospodărești și se propun măsuri de reducere continuă a cheltuielilor;

-    organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

-    asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași către bugetul statului, unitățile bancare și terțe;

-    organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

-    asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indictori economici financiari;

-    angajează Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iași alături de conducătorul unitatii, prin semnătură, în toate operațiunile patrimoniale;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin contabilității, pentru asigurarea integrității patrimoniului.

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil, cu privire la controlul financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

-    asigură întocmirea , circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

-    rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar - contabilă;

-    în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ

curent;

-    întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

-    întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

-    înregistrază operatiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

-    întocmește contul de execuție lunar, comunicănd și primăriei și urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare pentru trezoreria iași și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

-    întocmește lucrările în vederea încheierii dării de seamă trimestriale și anuale;

-    întocmește dările de seamă pe care le depune la serviciul buget din cadrul D.A.C. Iași;

-    ține evidența imprimatelor cu regim special;

-    organizeaza și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

-    urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

-    întocmește planurile de muncă și salarii pentru Căminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași;

-    aplică dispozițiile legale cu privire la drepturile de personal și utilizarea fondului de salarii;

-    verifică consumul de materiale și alimente;

-    verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

-    urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

-    asigură exploatarea în bune condițiuni a parcului auto și răspunde de aplicarea normativelor în verificarea consumului de benzină auto pe fiecare conducător auto;

-    organizează, îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și retribuții ale Căminului de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași;

-    îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească din Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași și propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc al unității;

-    răspunde de întocmirea conform legislației în vigoare a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, a carnetelor de muncă, condicile de prezență, fișele individuale de retribuție, etc.;

-    participă la inventarierea bunurilor materiale;

-    urmărește dotarea Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași cu mijloacele de transport corespunzătoare, exploatarea în condiții optime a acestor mijloace și casarea lor în condiții legale;

-    ia măsurile necesare pentru funcționalitatea activităților gospodărești, igienizarea locurilor de muncă, îmbunătățirea continuă a condițiilor de confort;

-    asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;

-    asigură și exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor, controlează și răspunde de competența echipelor voluntare de PSI;

-    aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

-    organizează procesul de aprovizionare ritmică a Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași cu alimentele ce intră în compunerea meniurilor;

-    organizează depozitarea corespunzătoare, pentru conservarea alimentelor, legumelor și fructelor, pe timp de iarnă;

-    organizează controlul asupra modului de întreținere igienică a blocului alimentar;

-    controlează distribuirea hranei la bucătărie;

-    controlează modul de întocmire a foii de alimentație centralizată pe Căminul de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași;

-    asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc;

-    răspunde de inventarul primit;

-    respectă întocmai instrucțiunile în ceea ce privește protecția muncii și PSI;

-    îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare al unității;

-    gospodărește în bune condiții și apără bunurile Căminului de Bătrâni ,,Sf.Imp.Constantin și Elena” Iași. Căminul de Bătrâni ,,Sf. Imp. Constantin si Elena” Iași își desfășoară activitatea cu un număr de 43 salariați, care isi desfasoara activitatea conform sarcinilor stabilite in fisa postului.

Notă: Între serviciile existente în cadrul D.A.C. nu există relații de subordonare, ci doar de colaborare.

38