Hotărârea nr. 217/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS. BUCIUM NR.79 Intocmit pentru extindere locuinta construire garaj si terasa acoperita pe teren proprietate privata persoana fizicaHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOS. BUCIUM NR.79

Intocmit pentru extindere locuinta, construire garaj si terasa acoperita pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere nota de fundamentare nr.30037/03.04.2012 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având in vedere certificatul de urbanism nr.190/26.01.2012;

Având in vedere cererea nr.30037/03.04.2012,prin care doamna Ciulin Mariana

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, sos.Bucium nr.79;

Având in vedere avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 18.04.2012;

Având in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare

topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.16/PUD/2012 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii

Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996, privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Iasi, sos. Bucium nr. 79, întocmit pentru extindere locuinta, construire garaj si terasa acoperita pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 733,80 mp. ,conform contractului de vanzare cumparare nr. 3420/2004.

Indicatori urbanistici : POT=30%,CUT=0.9;regim de inaltime P+M (maxim 7,50m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru

Cadastru și Publicitate Imobiliară, Doamnei Ciulin Mariana cu domiciliul în Iași, Șoseaua Bucium, nr. 79, Județul Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 217 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 217 din 28 septembrie 2012