Hotărârea nr. 216/2012

HOTĂRÂRE privind însuşirea unor documente aprobate în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS din data de 31.08.2012

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS din data de 31.08.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. R 83509 / 13.09.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Prevederile Programului Operațional Sectorial de mediu (POS Mediu) , Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” ;

Având în vedere Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv -cadru și a statului -cadru ale socităților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utililități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2009 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2011 privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2012 privind aprobarea

mandatării Domnului Primar Gheorghe NICHITA pentru semnarea Documentului de

Poziție prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Adresa Consiliului Județean nr. 83509/ 13.09.2012 de solicitare

5

a aprobării însușirii documentelor aprobate în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.S. din data 31.08.2012 ;

Având în vedere Art.22 pct (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește votul exprimat de Domnul Viceprimar Mihai Chirica, în numele și pentru Municipiul Iași, în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. din data de 31.08.2012, cu privire la următoarele documente aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” “Actul Adițional la „Documentul de poziție” “Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici revizuiți ai proiectului”.

Art.2. În aplicarea prevederilor art. 1 se aprobă următoarele documente, aprobate in cadrul ședinței Adunării Generale a ADIS, din data de 31.08.2012 :

-    “ Actul Adițional la „Documentul de poziție” aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”

-    “Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici revizuiți ai proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Serviciului U.I.P.M. Primaria Municipiului Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul U.I.P.M. Primaria Municipiului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Total

consilieri locali

27

Prezenti

5

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc Nr. 216 din 28 septembrie 2012


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

3 / 3 la H.C.L. nr. 216 din 28 septembrie 2012