Hotărârea nr. 215/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe NICHITA pentru semnarea Actului Adiţional la Documentul de Poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS

HOTĂRÂRE

privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe NICHITA

pentru semnarea Actului Adițional la Documentul de Poziție prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 72834 / 09.08.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Prevederile Programului Operațional Sectorial de mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” ;

Având în vedere Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru și a statului - cadru ale socităților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utililități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2009 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2011 privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2012 privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe NICHITA pentru semnarea Documentului de Poziție prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași;

Având în vedere Adresa Consiliului Județean nr. 68307/26.07.2012 de solicitare a aprobării Actului Adițional nr.1 la documentul de poziție și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai Studiului de Fezabilitate;

Având în vedere Art.22 pct (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă mandat special Domnului Primar Gheorghe NICHITA să exprime votul pentru Municipiul Iași -în calitate de membru al Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, în ședințile Adunării Generale ale acesteia.

Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Documentul de poziție, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește Domnul Primar Gheorghe NICHITA să semneze legal valabil, în numele și pentru Municipiul Iași Actul Adițional nr.1 la Documentul de Poziție în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași.

Art.4. Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Primarului Municipiului Iași.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Serviciului U.I.P.M. Primaria Municipiului Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul U.I.P.M. Primaria Municipiului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 215 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 215 din 28 septembrie 2012