Hotărârea nr. 214/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 (completată prin HCL nr. 161/26.07.2012) privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul 2012 – 2013

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 (completată prin HCL nr. 161/26.07.2012), privind aprobarea atribuirii de noi denumiri

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, pentru anul 2012 - 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 83062 din 12 septembrie 2012, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Adresa nr. 10650 din 06.09.2012, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, privind modificările apărute în denumirile unităților de învățământ particular în urma aplicării Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3283/2012, pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 6.564/2011;

Având în vedere Adresa nr. 77477/27.08.2012 prin care Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Iași solicită schimbarea denumirii;

Având în vedere prevederile HCL nr. 86 din 29 februarie 2012(completată prin HCL nr. 161/26.07.2012), privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, pentru anul 2012 - 2013;

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 3283 din 17 februarie 2012, pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011;

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 6694/2011, privind privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013;

Având în vedere prevederile art. 61 și art. 101 din Legea nr. 1/2011, a educației naționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 (completată prin HCL nr. 161/26.07.2012), privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași, pentru anul 2012 -2013.

Art.2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și de Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Liceului Tehnologic Economic "Virgil Madgearu" Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu" Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 214 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 214 din 28 septembrie 2012

Nr.

Crt.

Denumirea Unitătii de

Învățământ, an școlar 2011 - 2012

Denumirea Unității de

Învățământ, an școlar 2012 - 2013

Nivel de învățământ școlarizate

1.

LICEUL TEHNOLOGIC

"VIRGIL MADGEARU" IAȘI

LICEUL TEHNOLOGIC

ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" IAȘI

PRI, GIM, LIC TEH

2 / 2 la H.C.L. nr. 214 din 28 septembrie 2012