Hotărârea nr. 213/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport public local de mărfuri în regim contractual

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor de transport public local de mărfuri în regim contractual

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 92/ 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, privind serviciile publice de transport local;

Având în vedere Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 61 din 11 februarie 2008, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 62406 din 09.07.2012, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 213 din 28 septembrie 2012

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă regulamentul de organizare și desfășurare a serviciilor de transport public local de marfuri in regim contractual, conform anexei A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Control Intern și Managementul Calității, Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Poliției Locale Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către, Direcția Tehnică și Investiții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 213 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 213 din 28 septembrie 2012

ANEXA A la HCL NR. 213 din 28 septembrie 2012

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a serviciilor de transport public local de mărfuri în regim contractual

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

Art.1 - Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local de mărfuri în regim contractual, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuiesc îndeplinite pentru efectuarea seviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați și utilizatorii serviciilor .

Art.2 - Serviviul de transport public local de mărfuri în regim contractual se realizează de către operatorii de transport sau de transportatorii autorizați de autoritatea de autorizare respectiv de atoritățile administrației publice locale prin Biroul Reglementare Transporturi Urbane cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții :

a.    transportul se realizează cu vehicule sau ansambluri de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3,5 tone, deținute în proprietate de către transportatorul autorizat și înmatriculate în județul Iași sau în baza unui contract de leasing ;

b.    transportul se efectuează de un transportator autorizat, pe bază de contract de transport încheiat cu utilizatorul transportului ;

c.    pentru efectuarea serviciului, transportatorul încasează, pe bază de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat așa cum a fost convenit în contractul de transport.

Art.3 -(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului în care se realizează acordarea autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport desfășurare a acestui serviciu.

(2)    Autoritatea de autorizare reprezintă Biroul Reglementare Transporturi Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Iași, urmare ordinului nr. 273 din 12.12.2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, conform autorizației nr. 0008 din 12.12.2007.

(3)    Autoritatea de autorizare are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende și să retragă autorizații de transport pentru servicii de transport public local.

Art.4 - În cazul transportului public local de mărfuri în regim contractual, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul de acordare a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local(HCL nr.61/2008), și în prezentul regulament, întocmit de Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

CAPITOLUL 2

Condiții privind autorizarea serviciilor de transport public local de mărfuri în regim contractual

Art.5 - (1) Acordarea autorizațiilor de transport pentru executarea transportului public local se face de către Biroul Reglementare Transporturi Urbane, cu respectarea prevederilor legii și a prezentului regulament.

(2)    Autoritatea de autorizare acordă autorizatia de transport pe baza examinării și evaluării experienței transportatorului, a capacității sale profesionale, a onorabilității, a capabilității economico-financiare, a capacității și dotării tehnice necesare pentru asigurarea calității și continuitătii serviciului.

(3)    Este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizează și vehicule de transport marfă a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone.În acest caz, licența de transport este asimilată cu autorizația de transport.

(4)    Pentru obținerea autorizațiilor de transport, transportatorii sunt obligați să depună următoarele documente:

a)    cerere-tip, conform anexei nr.1;

b)    copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului, în calitate de transportator ;

c)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de managerul de transport (persoana desemnată), privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv, conform anexei nr.2;

d)    declarație pe propria răspundere privind faptul că nu este implicat în nici un dosar penal privind infracțiuni de natură comercială, privind nerespectarea condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și pentru încălcarea prevederilor legale privind efectuarea transporturilor ;

e)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, conform anexei nr. 3 ;

f)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv, conform anexei nr. 4 și documentele care atestă acest lucru;

g)    declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației, conform anexei nr.5;

h)    scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

i)    copie a certificatului de competență profesională a managerului de transport (persoanei desemnate), astfel cum este definit în Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.27/31 august 2011 , și dovada că persoana desemnată este angajat al transportatorului. În cazul persoanelor fizice sau al asociațiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociației familiale;

j) copie după licența de transport emisă de A.R.R. , dacă este operator de transport.

Art.6 După eliberarea autorizației de transport public local de marfa în regim contractual, la cerere,

autoritatea de autorizare va elibera câte o copie conformă a autorizației de transport public local de marfă în regim contractual pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv ( model copie conformă a autorizației de transport conform anexei nr.6).

Art.7 Autorizația de transport și copia conformă se eliberează pentru o perioadă de cel mult 5 ani, putând fi prelungite, la cerere, cu verificarea îndeplinirii condițiilor inițiale de emitere.

Art.8 -(1) Autorizația de transport se retrage de către Biroul Reglementare Transporturi Urbane în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizației de transport. În cazul retragerii autorizației de transport, copiile conforme ale acesteia au același regim.

(2) Copiile conforme ale autorizației de transport se suspendă de către autoritatea de autorizare în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau protecția mediului.

Art.9- Autorizația de transport și copiile conforme ale acesteia, eliberate unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu autovehiculele deținute activități de transport public.

CAPITOLUL 3

Desfășurarea activității de transport public local de mărfuri în regim contractual

Art.10 - Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual se poate efectua în localitatea de autorizare sau între aceasta și alte localități, în trafic județean, interjudețean sau internațional .

Art.11 - Transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul vehiculului următoarele documente:

a)    copia conformă a autorizației de transport;

b)    contractul de transport ;

c)    actele de însoțire a mărfii, care dovedesc proveniența și destinatarul acesteia ;

d)    legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului autorizat, cu excepția persoanelor fizice/asociațiilor familale autorizate ca transportator, în cazul în care conducătorul auto este persoană fizică sau unul dintre membrii asociației familiale ;

e)    Contractul de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract ;

f)    actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini ;

g)documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deșeuri, animale vii . Art.12 - (1) Transportul public local de mărfuri în regim contractual se poate efectua numai cu vehicule rutiere a

căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate in tară sau în străinatate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL 4

Obligațiile transportatorilor autorizați și a conducătorilor mijloacelor de transport cu privire la desfășurarea activității de transport public local de mărfuri în regim contractual

Art.13 - În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local de mărfuri în regim contractual au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Art.14 - Transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport public local de mărfuri în regim contractual au următoarele îndatoriri :

1.    să respecte reglementarile legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

2.    să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzator, conform prevederilor legale în vigoare;

3.    în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosintă conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei în vigoare;

4.    să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale intreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

5.    să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată să respecte prevederile privind timpul de lucru, de odihnă și repaus;

6.    să se asigure că toți conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

7.    să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

8.    să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

9.    să dețină la sediul social următoarele documente:

-    cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

-    contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

-    avizele medicale și psihologice valabile pentru managerul de transport (persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier), precum și pentru conducătorii auto;

-    toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de

transport;

-    documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

-    evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de

transport;

-    evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

10.    să furnizeze Biroului Reglementare Transporturi Urbane informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

11.    să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

12.    să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materială aferente serviciului prestat.

Art.15 -Transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local de mărfuri în regim contractual vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art.16 - Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

1.    să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

2.    să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;

3.    să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

4.    să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului;

5.    să respecte întocmai legile și reglementările specifice transportului rutier pe care îl execută ;

6.    să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare

Art.17 - Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport

sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr.761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 5

Sancțiuni și contravenții

Art.18 - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale legii nr. 92/2007, cu completările și modificările ulterioare, precum și alte acte normative din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 19 - Anexele nr.1 - 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr.1

CERERE

pentru acordarea autorizației de transport

Către : Primăria Municipiului Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11

Subsemnatul/a ............................................................., în calitate de .persoana desemnata ( manager de transport )

la..........................................................................

(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.)

cu sediul/domiciliul în țara ............................., localitatea ................., str.............................. nr............., bl........., sc.

........., et.........., ap.........., județul ....................., telefon .............,

................................., fax....................., având CUI/CIF/etc................................, cont.......................................,

deschis la Banca ........................................................., Sucursala ........................................, vă solicit acordarea

autorizației pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual .

În acest sens anexez la prezenta, în ordinea prezentată mai jos, următoarele documente:

1.

copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de

oficiul registrului comerțului

2.

copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate

3.

cazierul judiciar a persoanei desemnate, în original

4.

declarație pe propria răspundere privind perioada în care firma a mai executat

servicii de transport public local

5.

declarație privind parcul auto (forma de deținere)

6.

declarație privind deținerea spațiului pentru parcarea vehiculelor

7.

declarație pe propria răspundere privind faptul că societatatea nu face obiectul

unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment

8.

scrisoare de bonitate financiară

Data.................... Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

*Autoritatea de autorizare: nu eliberează; nu modifică; nu prelungește valabilitatea; nu suspendă la cerere, (după caz), autorizația de transport dacă solicitantul furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

Anexa nr.2

DECLARAȚIE,

5    7

Subsemnatul ............................................................................, în calitate de persoană desemnată să conducă

permanent și    efectiv activitatea de transport, declar pe propria răspundere că transportatorul

............................................................................................., a mai executat, în condiții legale de autorizare,

serviciul de transport ....................................................................................... în perioada/perioadele de timp prezentate

mai jos:

De asemenea declar că în perioada în care operatorul de transport sus menționat a executat serviciul de transport

.............................. nu a avut/a avut interdicții în desfășurarea activității.

Motivele interdicțiilor în desfășurarea activității au fost următoarele:

Data........................


Semnătura și ștampila,


Anexa nr.3

DECLARAȚIE,

5    7

Subsemnatul ........................................................................................, în calitate de persoană desemnată să conducă

permanent și efectiv activitatea de transport, declar pe propria răspundere că

transportatorul...................................................................................................., deține/are capacitatea financiară de a

deține în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, un număr de...........vehicule pentru transport

................................, conform situației prezentate mai jos și în anexe, care vorfi utilizate pentru executarea serviciul

de transport..............................................................................................................................................

Nr.

crt.

Nr.

înmatriculare

Marca/Tipul

An fabr.

Deținut/va fi deținut

în proprietate/leasing

1

2

3

4

5

6

Data........................ Semnătura și ștampila

Anexa nr.4

DECLARAȚIE,

5    7

Subsemnatul ............................................................................, în calitate de persoană desemnată să conducă

permanent și efectiv activitatea de transport cu vehicule destinate transportului ..................................................,

declar    pe    propria    răspundere    că    transportatorul

....................................................................................................., deține în proprietate/în baza unui contract

de închiriere spațiul special amenajat pentru parcarea unui număr de ...............autovehicule, cu sprafața de.............m2,

situat în .........................................., str.................................................., nr. ........

Anexăm la prezenta copie autentificată la notar după actul de proprietate/contractul de închiriere al spațiului de parcare deținut.

Data........................

Semnătura și ștampila,


Anexa nr.5

DECLARAȚIE,

Subsemnatul ....................................................................., în calitate de administrator/director

la...............................................................................................................

........, bl........., sc.

...............................5

declar pe propria


cu sediul/domiciliul în țara............................., localitatea................., str..............................nr.

........., et.........., ap.........., județul....................., telefon.............,..................

................................., fax....................., având CUI/CIF/etc................................, cont ...

deschis la Banca ........................................................., Sucursala ......................................

răspundere că......................................................,

nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment.

Data


Semnătura și ștampila,

Declarația va fi emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației

Anexa nr.6


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

Se acordă, în conformitate cu prevederile legii serviciului de transport public local    ransportatorul

nr. 92/2007    autorizat

COPIA CONFORMĂ Nr.......

posesor al Autorizației de Transport seria TMRC nr...... valabilă până la......., în vederea efecutării

serviciului public local de marfuri in regim contractual cu..........marca..........., nr. de înmatriculare

Valabil de la..........până la............