Hotărârea nr. 211/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL 61 din 30 ianuarie 2009 de constituire a Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL 61 din 30 ianuarie 2009 de constituire a Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea

preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 75891 din 21.08. 2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 230/2006 - Legea serviciului de iluminat public;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități

publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Comisiei de analizare a oportunitații si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi, care va avea următoarea componență:

1.    Presedinte - Mihai Chirica -

viceprimar; consilier local; consilier local;


2.    Membru - Catalin Bulgariu -

3.    Membru - Anghel Ficu -

4.    Membru    -    Sorin Iacoban -    consilier local;

5.    Membru    -    ing. Petru Tomorug -    Director Executiv;

6.    Membru    -    ing. Iosif Catz -    Consilier SEUP;

7.    Membru    -    cons. Jr. Emanuela Lapusneanu - Ser. Juridic;

8.    Membru -    ec. Catalin Velescu -    DEFPL, Serv. Contabilitate;

9.    Membru -    Dan Sauciuc -    inspector DAPPP.

Art.2. Pretul rezultat in urma negocierii, in vederea preluării Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Tehnice și Investiții; D.A.P.P.P., persoanelor nominalizate la art.1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Comisia menționată la art. 1.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 211 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 211 din 28 septembrie 2012