Hotărârea nr. 21/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi pentru anul 2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Iași, pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi-prin expunerea de motive la prezentul proiect de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul executiv al Poliției Locale Iași;

Având în vedere Avizul nr. 924082/09.01.2012 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind functiile publice din cadrul Politiei Locale Iasi, incepand cu data de 01.01.2012;

Având în vedere adresa nr. 27093/2011 a Institutiei Prefectului Judetului Iasi privind numarul maxim de posturi admis pentru Politia Locala Iasi, incepand cu data

de 01.01.2012;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă și protecție socială a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere HCL Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi,

aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si

functionare ale Politiei Locale Iasi, incepand cu data de 01.01.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (r)- Codul muncii ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999(r2)-Statutul funcționarilor publici, completata si modificata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. "b" și art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Organigrama si Statul de funcții ale Politiei Locale Iasi, pentru anul 2012, conform Anexelor nr. 1 si nr.2 - parti integrante ale prezentei hotarari.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat; Poliției Locale Iași. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliția Locala Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 21 din 31 ianuarie 2012

ANEXA nr.1 la HCL nr. 21/2012


MUNICIPIUL IAȘI

ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE IAȘI

01.01.2012


LEGENDA:

Nr. total posturi: 304

* Nr. functii publice: 296 - functii publice de conducere: 17 - functii publice de executie: 279

* Nr. posturi personal contractual: 8 (1 post de conducere si 7 de executie)

MUNICIPIUL IASI POLITIA LOCALĂ IASI


Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/2012


STAT DE FUNCTII 01.01.2012

Nr. pozitie.

Marca

OCUPAT / VACANT

Studii

Clasa

Functia publica/ Postul

Gradația

Clase de salarizare

Grad/Treapta

CONDUCERE

1

1

OCUPAT

S

I

Director Executiv

4

80

II

2

2

OCUPAT

S

I

Director Executiv Adjunct

5

78

II

SERVICIUL JURIDIC, INSTRUIRE, RESURSE UMANE

3

5

OCUPAT

S

I

Sef Serviciu

2

76

II

4

7

OCUPAT

S

I

CONSILIER

2

44

principal

5

8

OCUPAT

S

I

CONSILIER

5

43

asistent

6

9

OCUPAT

SSD

II

Referent de Specialitate

5

48

superior

7

11

OCUPAT

S

I

CONSILIER

5

59

superior

BIROUL JURIDIC- CONTENCIOS. EVIDENTA PROCESELOR VERBALE

8

6

OCUPAT

S

I

Sef birou

3

74

II

9

4

VACANT

S

I

Consilier juridic

0

34

asistent

10

23

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

11

24

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

12

25

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

13

26

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

14

308

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

15

208

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

16

12

VACANT

S

I

Sef Serviciu

0

76

II

17

13

OCUPAT

S

I

CONSILIER

2

48

principal

18

21

OCUPAT

S

I

CONSILIER

5

48

principal

19

14

OCUPAT

S

I

CONSILIER

2

39

asistent

20

16

OCUPAT

S

I

CONSILIER

5

63

superior

21

17

OCUPAT

S

I

CONSILIER

5

43

asistent

22

18

OCUPAT

S

I

CONSILIER

5

47

asistent

23

15

OCUPAT

M

III

Referent

5

32

superior

SERVICIUL CONTROL URBANISM. AFISAJ STRADAL

24

28

OCUPAT

S

I

Sef Serviciu

5

76

II

25

29

VACANT

S

I

Polițist local

0

42

principal

26

30

VACANT

S

I

Polițist local

0

27

debutant

27

31

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

62

superior

28

32

OCUPAT

S

I

Polițist local

3

60

superior

29

33

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

30

34

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

31

36

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

32

74

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

33

38

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

34

254

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

35

213

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

36

78

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

SERVICIUL MANAGEMENT OPERAȚIONAL. RELAȚII PUBLICE

37

39

OCUPAT

S

I

Sef Serviciu

2

76

II

38

10

OCUPAT

M

III

Referent

2

20

asistent

39

55

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

40

300

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

41

22

OCUPAT

S

I

Consilier

4

42

asistent

42

20

VACANT

S

I

Polițist local

0

42

principal

COMPARTIMENT SECTORIȘTI

43

41

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

44

42

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

45

43

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

46

44

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

47

47

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

48

48

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

49

49

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

50

50

OCUPAT

S

I

Polițist local

3

44

asistent

51

51

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

52

52

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

53

53

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

54

56

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

55

57

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

56

58

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

57

286

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

58

239

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

59

62

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

60

250

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

61

77

OCUPAT

S

I

Polițist local

3

44

asistent

62

80

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

63

246

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

64

178

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

65

190

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

66

194

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

67

196

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

68

215

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

69

218

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

70

294

OCUPAT

S

I

Polițist local

3

44

asistent

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

71

63

VACANT

S

I

Sef birou

0

74

II

72

54

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

73

64

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

74

65

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

75

66

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

76

67

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

77

68

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

23

asistent

BIROU CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

78

69

VACANT

S

I

Sef birou

0

74

II

79

70

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

80

45

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

81

166

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

82

117

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

83

60

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

BIROU EVIDENȚA PERSOANELOR

84

75

VACANT

S

I

Sef birou

0

74

II

85

40

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

86

168

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

87

241

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

88

71

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

89

257

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

SERVICIUL ACȚIUNI SPECIALE INTERVENȚIE

90

87

OCUPAT

S

I

Sef Serviciu

5

76

II

91

82

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

92

83

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

93

84

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

94

85

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

95

86

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

96

88

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

97

89

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

98

90

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

99

91

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

100

92

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

101

305

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

25

principal

102

94

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

103

95

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

104

96

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

105

293

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

106

97

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

SERVICIUL DISPECERAT, LOGISTIC, ADMINISTRATIV

107

99

OCUPAT

S

I

Sef Serviciu

5

76

II

108

100

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

109

101

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

110

102

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

111

103

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

112

104

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

113

106

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

114

107

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

115

108

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

116

109

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

117

111

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

118

114

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

119

115

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

120

116

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

121

46

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

122

266

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

123

27

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

BIROU ADMINISTRATIV

124

118

OCUPAT

S

Sef birou-personal

contractual

5

72

II

125

119

OCUPAT

S

Referent-Personal

Contractual

5

57

I

126

120

OCUPAT

M

Referent-Personal

Contractual

5

23

II

127

121

VACANT

M

Referent-Personal

Contractual

0

18

I

128

122

OCUPAT

G

Muncitor calificat

5

19

129

123

OCUPAT

G

Ingrijitor

5

21

130

124

VACANT

G

Ingrijitor

0

12

131

19

VACANT

M

Arhivar

0

13

SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

132

127

VACANT

S

I

Sef Serviciu

0

76

II

133

186

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

134

128

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

135

129

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

136

130

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

137

131

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

138

132

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

139

133

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

140

134

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

141

135

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

142

136

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

143

137

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

144

139

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

145

140

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

146

141

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

147

142

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

148

143

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

149

144

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

150

145

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

151

146

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

152

147

OCUPAT

S

I

Polițist local

2

42

asistent

153

148

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

154

149

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

155

150

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

156

151

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

157

152

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

158

153

VACANT

SSD

II

Polițist local

0

18

asistent

159

154

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

160

155

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

161

156

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

162

157

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

163

158

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

164

159

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

165

160

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

166

161

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

167

172

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

168

79

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

169

209

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

170

240

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

33

superior

171

252

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

172

265

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

28

principal

173

59

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

174

98

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

175

227

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

25

principal

SERVICIUL NR.1-ORDINE PUBLICĂ

176

162

VACANT

S

I

Sef Serviciu

0

76

II

177

164

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

178

165

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

179

167

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

180

169

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

181

170

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

182

171

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

183

173

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

184

174

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

185

175

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

186

176

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

187

177

OCUPAT

S

I

Polițist local

1

40

asistent

188

179

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

189

180

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

190

181

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

191

182

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

192

183

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

193

184

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

194

185

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

195

187

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

196

188

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

197

189

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

198

191

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

33

superior

199

192

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

33

superior

200

193

OCUPAT

S

I

Polițist local

3

44

asistent

201

195

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

202

197

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

203

105

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

204

110

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

205

112

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

206

72

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

207

37

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

208

216

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

SERVICIUL NR.2 - ORDINE PUBLICĂ

209

199

OCUPAT

S

I

Sef Serviciu

5

76

II

210

200

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

211

201

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

212

203

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

213

204

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

214

205

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

215

206

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

216

207

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

217

210

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

218

211

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

219

212

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

220

214

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

221

217

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

222

219

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

223

220

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

224

221

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

33

superior

225

222

VACANT

M

III

Polițist local

0

26

superior

226

223

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

227

224

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

228

226

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

229

228

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

230

229

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

231

230

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

232

231

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

233

232

OCUPAT

S

I

Polițist local

3

44

asistent

234

233

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

235

234

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

236

235

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

237

76

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

238

202

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

239

163

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

240

225

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

SERVICIUL NR.3 - ORDINE PUBLICĂ

241

236

VACANT

S

I

Sef Serviciu

0

76

II

242

237

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

33

superior

243

238

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

244

61

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

245

242

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

246

243

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

247

244

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

248

245

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

249

247

VACANT

M

III

Polițist local

0

22

principal

250

248

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

251

249

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

25

asistent

252

251

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

253

253

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

254

255

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

255

258

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

256

259

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

257

260

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

258

261

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

259

262

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

33

superior

260

263

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

261

264

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

262

267

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

263

268

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

264

269

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

265

270

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

266

271

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

267

272

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

268

113

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

269

125

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

270

126

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

271

307

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

272

309

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

SERVICIUL NR.4 - ORDINE PUBLICĂ

273

273

VACANT

S

I

Sef Serviciu

0

76

II

274

274

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

275

275

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

276

276

VACANT

M

III

Polițist local

0

18

asistent

277

277

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

278

278

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

279

279

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

280

280

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

281

281

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

282

282

OCUPAT

S

I

Polițist local

4

45

asistent

283

283

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

35

superior

284

284

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

285

285

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

27

principal

286

287

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

31

principal

287

288

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

288

289

OCUPAT

M

III

Polițist local

3

29

principal

289

138

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

290

291

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

291

292

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

26

asistent

292

295

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

293

296

OCUPAT

M

III

Polițist local

1

21

asistent

294

297

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

295

298

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

296

198

VACANT

M

III

Polițist local

0

26

superior

297

301

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

298

302

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

30

principal

299

303

OCUPAT

S

I

Polițist local

5

46

asistent

300

304

VACANT

M

III

Polițist local

0

22

principal

301

93

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

302

306

OCUPAT

M

III

Polițist local

5

27

asistent

303

73

OCUPAT

M

III

Polițist local

2

23

asistent

304

256

OCUPAT

M

III

Polițist local

4

34

superior

LEGEND

TOTAL POSTURI = 304 din care:

FUNCTIONARI PUBLICI: 296

PERSONAL

Functii publice de conducere: 17

Funcții de conducere: 1

Functii publice de executie: 279

Functii de executie: 7