Hotărârea nr. 209/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare versant cu piloţi şi refacere zid de sprijin str. Simion Bărnuţiu (str. Sărărie nr. 124-126) aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 10/2009

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare versant cu piloți și refacere zid de sprijin str. Simion Bărnuțiu (str. Sărărie nr. 124-126), aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 10/2009

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 78365/30.08.2012 intocmit de Direcția Tehnica și de Investiții;

Avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand în vedere prevederile O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorii tehnico - economici, aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 10/2009, pentru execuția lucrărilor de consolidare cu piloți și refacere zid de sprijin str. Simion Bărnuțiu (str. Sărărie nr. 124 -126), conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnice si de Investirii, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi si Directia Tehnica si de Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 209 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 209 din 28 septembrie 2012