Hotărârea nr. 208/2012

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Amenajare platforme betonate Bazar parcare şi împrejmuire”HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economicipentru investiția “Amenajareplatforme betonate Bazar, parcare și împrejmuire”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 81995/10.09.2012 întocmit de Directia Tehnica si de Investitii- Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Amenajare platforme betonate Bazar, parcare și împrejmuire”, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnice si de Investitii, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi si Directia Tehnica si de Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 208 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 208 din 28 septembrie 2012