Hotărârea nr. 207/2012

HOTĂRÂRE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASIprivind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct.

19, Titlul IX din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.100347/20.07.2012 intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi, potrivit caruia Episcopia Romano Catolica Iasi nu datoreaza impozit pe cladiri deoarece activitatea pe care o desfasoara in imobilele pentru care solicita scutirea la plata impozitului pe cladiri are caracter social -umanitar ;

Avand in vedere cererea Episcopiei Romano Catolice Iasi nr. 360/29.02.2012, inregistrata la Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi cu nr. 75705/05.03.2012, prin care solicita scutirea de impozit pentru cladirile cu caracter socio-caritativ conform art. 250 alin. (1) pct. 19, Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Deciziile Episcopiei Romano Catolice Iasi prin care s-a stabilit destinatia cu caracter social-umanitar pentru imobilele pentru care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladiri;

Avand in vedere adresa Episcopiei Romano Catolice Iasi nr. 491/21.03.2012, inregistrata la Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi cu nr. 84199/22.03.2012, prin care informeaza ca are cadrul garantat prin lege pentru a desfasura activitati cu caracter caritativ si social-umanitar, fie prin unitatile aflate in subordine, cat si in mod direct, atunci cand situatiile o cer, potrivit Protocolului de cooperare (din 04.12.2007) in domeniul incluziunii sociale dintre Guvernul Romaniei si Conferinta Episcopilor din Romania. Protocolul s-a incheiat in scopul reglementarii actiunilor de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre partile semnatare, potrivit competentelor stabilite in documentele de organizare si functionare ale acestora, precum si a dispozitiilor cu incidenta asupra activitatilor pe care partenerii le vor derula in cadrul protocolului ;

Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 1218/01.10.2008 privind recunoasterea Codului de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice si a Codului Canoanelor Bisericilor Orientale;

Avand in vedere declaratia Episcopiei Romano Catolice Iasi nr. 84336/23.03.2012 potrivit careia imobilele pentru care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladiri sunt utilizate numai pentru activitati social-umanitare;

Avand in vedere prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19, Titlul IX din Legea nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba scutirea la plata impozitului pe clădiri a Episcopiei Romano Catolice Iasi pentru urmatoarele cladiri aflate in proprietate, incepand cu data de 01.01.2012 pe durata utilizarii cladirilor pentru activitati social-umanitare :

1.    Casa situata in Mun. Iasi, str. Oltea Doamna nr. 1;

2.    Imobilul situat in Mun. Iasi, str. Mihail Sturza nr.25 ;

3.    Imobilul situat in Mun. Iasi, str. Traian nr. 8;

4.    Casa situata in Mun. Iasi, str. Iancu Bacalu nr. 16;

5.    Apartamentul situat in Mun. Iasi, sos. Nicolina nr. 8;

6.    Apartamentul situat in Mun. Iasi, str. Păcurari nr.20;

7.    Apartamentul situat in Mun. Iasi, str. Tudor Neculai nr.15;

8.    Apartamentul situat in Mun. Iasi, str. Cuza Voda nr.12;

9.    Apartamentul situat in Mun. Iasi, Piața Unirii nr. 7, etaj 6;

10.    Imobilul situat in Mun. Iasi, str. George Enescu nr. 5 A.

Art.2. Proprietarul cladirii are obligatia sa informeze organul fiscal cu privire la orice modificare survenita referitor la activitatea desfasurata in aceste cladiri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi- Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice, Episcopiei Romano-Catolice Iasi (Mun. Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sfanț nr. 26) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi-Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 207 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

2

3 / 3 la H.C.L. nr. 207 din 28 septembrie 2012