Hotărârea nr. 206/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Episcopia Romano-Catolica IasiHOTĂRÂRE

privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Episcopia Romano-Catolica Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 81336/07.09.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 68992/27.07.2012 inaintata de Episcopia Romano-Catolica Iasi si Contractul de comodat nr. 47635/21.05.2009 incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 177/29.04.2009;

Avand in vedere acordul incheiat intre Centrul Diecezan Caritas si Episcopia Romano-Catolica Iasi inregistrat sub nr. 81309/07.09.2012;

Avand in vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei in sensul ca atribuirea in folosinta gratuita a spatiului catre Episcopia Romano-Catolica Iasi se va face pana la data de 31.05.2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de incetarea Contractului de comodat nr. 47635/21.05.2009 incheiat intre Municipiul Iasi si Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi pentru spatiul din Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 22-24.

Art.2. Se aproba atribuirea in folosința gratuita a spațiului cu alta destinație decat aceea de locuinta situat in Municipiul Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 22-24, in suprafata totala de 414,88 mp, catre Episcopia Romano-Catolica Iasi, pana la data de 31.05.2014.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Episcopiei Romano-Catolice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 206 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 206 din 28 septembrie 2012