Hotărârea nr. 204/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 79142/2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.79/25.02.2002, modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 498/09.11.2004 si nr. 458/29.11.2007, privind conditiile minimale de acces si criteriile de evaluare a cererilor de atribuire a locuintelor din proprietatea private a statului si din proprietatea Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea de Guvern nr.

1275/2000;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 77938/29.08.2012, incheiat in cadrul sedintei Comisiei sociale constituite in conditiile Legii nr. 114/1996;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 si a art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002, modificata si completata, care va avea urmatorul cuprins: „Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996 va analiza anual

solicitarile de locuinte din proprietatea privata a statului si proprietatea Municipiului Iasi. Pentru efectuarea lucrarilor de analiza a solicitarilor de locuinte Comisia

desemneaza anual secretariatul Comisiei sociale constituite in conditiile Legii nr. 114/1996.”

Art.2. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr. 2 prin care sunt stabilite conditiile de acces la locuinta sociala, criteriile si punctajele aferente pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor inregistrate pentru repartizarea locuintelor sociale din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002, modificata si completata, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr. 3 prin care sunt stabilite conditiile de acces la locuintele aflate in proprietatea privata a statului si a Municipiului Iasi din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002, modificata si completata, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 204 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 204 din 28 septembrie 2012