Hotărârea nr. 203/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiilor situate în puncte termice şi care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat a spațiilor situate în puncte termice și care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 65660/18.07.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72/2011 privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea spațiilor situate în puncte termice și care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare, cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Direcției Tehnice și de Investiții în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.2. Spațiile disponibile, având elementele de identificare precizate în Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, vor fi închiriate prin licitație publică, prețul de pornire al licitației fiind cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 180/2011, Anexa 12A.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Tehnice si de Investitii, Directiei Economice si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Tehnica si de Investitii si Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 203 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 203 din 28 septembrie 2012