Hotărârea nr. 202/2012

HOTĂRÂRE,privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi a Punctului Termic nr. 13,situat in strada DecebalHOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi a Punctului Termic nr. 13, situat in strada Decebal

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 82081/10.09.2012 întocmit de Direcția Tehnica si Investitii;

Avand in vedere acreditarea Directiei de Asistenta Comunitara pentru „identificarea si evaluarea nevoilor psihosociale, consiliere psihologica si asistentiala primara, sprijin de urgenta si interventie, suport, informare si dezvoltare continua pentru persoane, familii si grupuri aflate in dificultate”;

Avand in vedere solicitarile primite de la reprezentantii parohiei „Sfanta Mahrama a Domnului si Sfintii Martiri Brancoveni”, parohie ce acorda servicii sociale grupurilor vulnerabile din cartierul Dimitrie Cantemir Iasi, una dintre primele zone rezidentiale ale Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridica a acestuia, republicata;

Avand in vedere prevederile art. 35 alin. 2 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011care prevede ca „grupurile si comunitatile aflate in situatii de dificultate beneficiaza de servicii sociale, in cadrul programelor de actiune comunitara destinate prevenirii si combaterii riscului de marginalizare si excluziune sociala, aprobate prin hotarari ale consiliilor judetene/locale”;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba transmiterea in folosința gratuita a Punctului Termic nr. 13, situat in Aleea Decebal, cartierul Dimitrie Cantemir Iasi Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, in vederea dezvoltarii unui centru de servicii comunitare in parteneriat cu Parohia „Sfanta Mahrama a Domnului si Sfintii Martiri Brancoveni” pe durata existentei constructiei.

Art.2. Predarea-preluarea Punctului Termic nr. 13 se efectueaza pe baza unui protocol incheiat intre partile interesate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Parohiei „Sfanta Mahrama a Domnului si Sfintii Martiri Brancoveni”, Directiei Tehnice si de Investitii, Directiei Economice si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Directia Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc                    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 202 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1