Hotărârea nr. 200/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Pasaj Cuza Voda nr. 6 în suprafată de 12 75 mp

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Pasaj Cuza Voda nr. 6, în suprafată de 12,75 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85122/19.09.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 65961/18.07.2012 prin care dl Ciubotaru Constantin solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Pasaj Cuza Vodă nr. 6, în suprafată de 12,75 mp, pe care îl deține în prezent în baza Contractului de concesiune nr. 26/26.02.2007;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/26.07.2012 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 84830/18.09.2012 întocmit de S.C. Cont - Expert S.A. în data de 27.07.2012, în baza Contractului de servicii nr.

44393/15.05.2012;

Avand in vedere prevederile art. 123 al Legii nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei privind completarea Comisiei de licitatie cu un membru supleant din partea partidului PP-DD, in persoana doamnei Anca Preda;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

1 / 3 la H.C.L. nr. 200 din 28 septembrie 2012

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, str. Pasaj Cuza Vodă nr. 6, în suprafață de 12,75 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 167/26.07.2012.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Cont - Expert S.A., pentru terenul situat în Iași, str. Pasaj Cuza Vodă nr. 6, în suprafată de 12,75 mp, care stabileste prețul de 270 euro/mp, respectiv de 3.440 euro pentru întreaga suprafață de 12,75 mp, echivalentul a 15.860 lei.

Art.3. Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, str. Pasaj Cuza Vodă nr. 6, având suprafata de 12,75 mp, în următoarea componență:

Președinte:    Danga Marius Sorin    - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu    - consilier local;

Anghel Ficu    - consilier local;

Leonte Constantin    - consilier local;

Bulgariu Cătălin    - consilier local;

Membru supleant: Anca Preda    - consilier local.

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.

Art.4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată.

Art.5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Contractul de concesiune nr. 26/26.02.2007 încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale, domnului Ciubotaru Constantin (Iasi, str. Pasaj Cuza Voda nr. 6) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi si Comisia de vanzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 200 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 200 din 28 septembrie 2012