Hotărârea nr. 20/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Palat nr. 20-28 în suprafată de 75 mp

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Palat nr. 20-28, în suprafată de 75 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul

de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consililui Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2045/10.01.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 110239/23.12.2011 prin care dl. Scafaru Constantin solicită cumpărarea terenului situat în str. Palat nr. 20-28, în suprafată de 75 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de concesiune nr. 19681/07.03.2011;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 110468/27.12.2011 întocmit de PFA Chiteală Adrian Ovidiu, în baza contractului de servicii nr. 34864/20.04.2011;

Având în vedere Încheierea nr. 52636/20.06.2011, emisă de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice

locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în str. Palat nr. 20-28, având suprafata de 75 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 547/2009.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare, efectuat de PF Chiteală Adrian Ovidiu, pentru terenul situat în str. Palat nr. 20-28, având suprafata de 75 mp, care stabileste prețul de 280 euro/mp, respectiv de 21.000 euro pentru întreaga suprafață de 75 mp, echivalentul a 90.400 lei.

Art.3 Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în str. Palat nr. 20-28, având suprafata de 75 mp, în următoarea componență:

Președinte: Vasile Munteanu - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri: Gabriel Mihai Surdu - consilier local;

Laurențiu Grigoraș - consilier local;

Ficu Anghel - consilier local;

Palaga Letiția - director D.A.P.P.P.

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 În situatia în care terenul este cumpărat de proprietarul constructiei atunci contractul de concesiune nr. 19681/07.03.2011 încetează la data vânzării. În situatia în care se organizează licitatie publică, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și de Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art.3 al prezentei hotărâri, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finante Publice Locale; Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 20 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 20 din 31 ianuarie 2012