Hotărârea nr. 2/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 558 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – etapa II”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 558 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia - etapa II”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

23.01.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4.827 din 17.01.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se inlocuiește anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 558 din 29 decembrie 2011 cu anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 558 din 29 decembrie 2011 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă realizarea proiectului Reabilitarea Mânăstirii Golia - etapa II, în parteneriat cu Județul Iași, având un buget total de 25.139.418,37 lei.”

Art.3. Se modifică art. 4 din H.C.L. nr. 558 din 29 decembrie 2011 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea aferentă Municipiului Iași în cadrul bugetului menționat la art. 1, în sumă de 9.150.599,74 lei, cofinanțarea proiectului cu suma de 146.608,52 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1.”

Art.4 Anexa nr. 3 și nr. 4 la H.C.L. nr. 558 din 29 decembrie 2011 se înlocuiește cu Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 339 din 26 octombrie 2011 rămân nemodificate.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice

Locale; Consiliului Județean Iași; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 2 din 23 ianuarie 2012

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 2 din 23 ianuarie 2012