Hotărârea nr. 197/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului de sport în suprafaţa de 250 mp situat în incinta Colegiului Economic Administrativ din Iaşi str. Sărăriei nr. 35

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului de sport, în suprafața de 250 mp, situat în incinta Colegiului Economic Administrativ din Iași, str. Sărăriei nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 64625/16.07.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere adresa nr. 63319/11.07.2012 a Colegiului Economic Administrativ; Avand in vedere acordul Colegiului Economic Administrativ, conform adresei nr.

1031/07.06.2012 a Colegiului Economic Administrativ;

Avand in vedere adresa nr. 1031/07.06.2012 a SC Play Space - Sport and

Entertainment S.R.L.-D;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului de sport, în suprafață de 250 mp, situat în incinta Colegiului Economic Administrativ.

1 / 2 la H.C.L. nr. 197 din 28 septembrie 2012

Art.2 Licitația va fi organizată de către Colegiul Economic Administrativ, după obținerea avizului conform emis de Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Din comisia de licitație vor face parte 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.5. Colegiul Economic Administrativ are obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Colegiului Economic Administrativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Colegiul Economic Administrativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 197 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 197 din 28 septembrie 2012