Hotărârea nr. 196/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație a unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 82645/12.09.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații temporar disponibile;

Avand in vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 171/26.07.2012 privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 de însusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, și darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar de stat catre Consiliile de Administratie ale acestora;

Avand in vedere adresa Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului-Cabinet Ministru nr. 10307/29.01.2007;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație a Unităților de Invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.3. Bunurile cuprinse în Anexa nr.1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea avizului conform a Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. In acest sens Consiliile de Administrație al unităților de învățământ au obligația de a efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

Art.4. Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, unitatilor de invatamant cuprinse in Anexa nr. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si unitatile de invatamant cuprinse in Anexa nr. 1 din prezenta hotarare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 196 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 196 din 28 septembrie 2012