Hotărârea nr. 195/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 140 59 mp situat în zona Lăpuşneanu - Banu şi atribuirea acestuia în folosinţă Bisericii Banu

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 140,59 mp, situat în zona Lăpușneanu -Banu și atribuirea acestuia în folosință Bisericii Banu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85048/19.09.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa formulata de Arhiepiscopia Iașilor - Parohia Banu inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 36937/25.04.2012;

Avand in vedere Planul de situație întocmit de persoana fizica autorizată Rotaru Ștefan;

Avand in vedere adresa nr. 62694/10.08.2012 a Compartimentului de Aplicare a Legilor Proprietății;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei privind completarea articolului nr. 2 din prezenta hotarare, care va avea urmatorul cuprins: „ Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului mentionat la art. 1, pe durata existentei constructiei, catre Biserica Banu, in vederea punerii in aplicare a proiectului «Reabilitare si Dezvoltare Turistica a Monumentului Istoric Biserica Banu Iasi»”;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile articolului 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 195 din 28 septembrie 2012

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 167/2012, cu terenul în suprafață de 140,56 mp, situat în zona Lăpușneanu - Banu, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului menționat la art.1, pe durata existentei constructiei, către Biserica Banu, în vederea punerii în aplicare a proiectului “Reabilitare și Dezvoltare Turistică a Monumentului Istoric Biserica Banu Iași”.

Art.3. Terenul va fi predat pe bază de proces verbal.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituției Arhitectului sef-Serviciul G.I.S. Cadastru, Bisericii Banu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituția Arhitectului Sef-Serviciul G.I.S. Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Marius Eugen Ostaficiuc Nr. 195 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

5

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 195 din 28 septembrie 2012