Hotărârea nr. 194/2012

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a următoarelor terenuri: teren în suprafaţă de 140 mp situat în Iaşi - Aleea Tudor Neculai T 188 parcela 1(7917/1) şi a terenului în suprafaţă de 64 23 mp situat în Iaşi –str. Pantelimon intersecţie cu str. Maior Popescu Eremia T13 parcela 1(449/5/2)

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași, a următoarelor terenuri: teren în suprafață de 140 mp situat în Iași - Aleea Tudor Neculai, T188, parcela 1(7917/1) și a terenului în suprafață de 64,23 mp situat în Iași -str. Pantelimon, intersecție cu str. Maior Popescu Eremia, T13, parcela 1(449/5/2)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85415/19.09.2012, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand in vedere raportul de evaluare nr. 132/21.07.2012 intocmit de SC „CONT-EXPERT”- SA Bacău;

Avand in vedere prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a următoarelor terenuri: teren în suprafață de 140 mp situat în Iași - Aleea Tudor Neculai, T 188, parcela 1(7917/1) și a terenului în suprafață de 64,23 mp situat în Iași -str. Pantelimon

1 / 2 la H.C.L. nr. 194 din 28 septembrie 2012

intersecție cu str. Maior Popescu Eremia, T13, parcela 1(449/5/2), conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituției Arhitectului sef-Serviciul G.I.S. Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituția Arhitectului Sef-Serviciul G.I.S. Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 194 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 194 din 28 septembrie 2012