Hotărârea nr. 193/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85059/19.09.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 324/21 iulie 2008 privind aderarea Municipiului Iași, ca membru activ, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 36/27 ianuarie 2010 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. APAVITAL S.A,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 103/2007 pentru modificarea si completarea O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere H.G. nr. 35/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași;

Analizand raportul de audit financiar inregistrat la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 69512/30.07.2012, precum si Decizia nr. 47/2012 continand masurile pe care ordonatorul principal de credite al unitatii trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor constatate de Camera de Conturi Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011, în sensul că valorile de inventar ale bunurilor vor fi cele stabilite prin raportul de evaluare nr. 10548/06.04.2012 și prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumite “bunuri de retur”, vor constitui anexa la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. Apavital S.A..

Art.3. Predarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Tehnica și Investiții, Direcța Economica și de Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 193 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 193 din 28 septembrie 2012