Hotărârea nr. 192/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012 cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 81959/10.09.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere planul de ansamblu al spațiilor comerciale întocmit de SC Genesis

SRL;

Avand in vedere proiectul de modernizare Piața Agroalimentară și Agrementare Fluxuri de Circulație în zona Halei Centrale Iași, obiectiv: Pasaj Pietonal;

Avand in vedere procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții/modernizare și de înregistrare lucrărilor ca active fixe corporale nr.

81617/10.09.2012;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 167/2012, cu bunurile imobile cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare vor fi administrate prin gestionare directă de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin serviciul de specialitate și vor fi scoase la licitație publică în vederea închirierii.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 192 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

ANEXA 1

la H.C.L. nr. 192/ 28.09.2012

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare de inventar (lei)

1.

Spațiu comercial nr. 1

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 157,82 mp

455.626,34

2.

Spațiu comercial nr. 2

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 100,04 mp

288.815,48

3.

Spațiu comercial nr. 3

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 190,18 mp

549.049,66

4.

Spațiu comercial nr. 4

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 53,05 mp

153.155,35

5.

Spațiu comercial nr. 5

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 104,08 mp

501.665,60

6.

Spațiu comercial nr. 6

Situat în Pasaj Pietonal Hala Centrală, suprafața construită 216,51 mp

1.043.578,20

3 / 3 la H.C.L. nr. 192 din 28 septembrie 2012