Hotărârea nr. 189/2012

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 3 60 mp situat în Iaşi B-dul N. Iorga nr. 24 bl. C1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Eliza Stile. S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 167/2012, cuprinzând inventarul domeniului

privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 3,60 mp, situat în Iași, B-dul N. Iorga nr. 24, bl. C1, precum și concesionarea directă a acestui teren către S.C. Eliza Stile. S.R.L. în vederea extinderii spațiului existent

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 82889/12.09.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 108981/20.12.2011, prin care S.C. Eliza Stile S.R.L. prin Coțofanu Alexandra, solicită concesionarea terenului în suprafață de 3,60 mp, situat în Iași, str. B-dul Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1, camera 1, în vederea extinderii spațiului existent;

Având în vedere Contractul de donație autentificat cu nr. 4496/15.11.2010, la BNPA Lungu Gabriela și Vlad Cerasela și contractul de comodat nr. 127/06.04.2011;

Având în vedere Avizul comisiei de urbanism nr. 93149/02.1.2011;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 6451/08.03.2012;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 523/29.12.2011, de aprobare PUZ Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1, parter întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate ;

Având în vedere Procesul verbal nr. 15925/22.02.2012 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 60893/04.07.2012, întocmit de S.C. Cont - Expert S.A. în baza contractului de servicii nr. 44393/15.05.2012;

Având în vedere Procesul verbal nr. 81508/07.09.2012 al Comisiei de Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea HCL nr. 167/2012, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 3,60 mp, situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1, alăturat terenului aferent camerei nr. 19, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea directă a terenului menționat la art.1, către S.C. Eliza Stile. S.R.L..

Art.3. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1, în suprafață de 3,60 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 183 euro.

Art.4. Redevența valorică a concesiunii, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 81508/7.09.2012, va fi de 83 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.5. Durata concesionării va fi de 10 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.6. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.8. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.9. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; S.C. Eliza Stile S.R.L., Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 24, bl. C1, camer nr. 19 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și S.C. Eliza Stile. S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 189 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 189 din 28 septembrie 2012