Hotărârea nr. 187/2012

HOTĂRÂRE - privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 3382 mp situat în str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia - suplimentarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită către Parohia “Invierea Domnului” cu 582 mp

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

- privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în

str. Vitejilor nr. 2, Cartier Dacia;

- suplimentarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită către Parohia “Invierea Domnului” cu 582 mp;

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

28 septembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 62658/10.07.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 27215/27.03.2012 a Parohiei “Invierea Domnului”;

Având în vedere planul de situație comunicat de Serviciul Gis-Cadastru; Având în vedere adresa 27215/03.07.2012 a Serviciului Gis-Cadastru;

Având în vedere Decizia 748/26.12.1990 a Primariei Municipiului Iasi; Având în vedere H.C.L. 167/2012, privind însușirea inventarului domeniului

privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile articolului 124 din Legea 215/2001 a

administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică

locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 3382 mp, situat în str.

Vitejilor nr. 2, conform planului de situație, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă suplimentarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită către Parohia “Invierea Domnului” prin Decizia nr. 748/1990, pe durata existenței construcției, cu 582 mp din terenul menționat la art.1.

Art.3 Terenul va fi predat pe bază de proces verbal.

Art.4 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Parohiei “învierea Domnului“ Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru;

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 187 din 28 septembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 187 din 28 septembrie 2012