Hotărârea nr. 186/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

28 septembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81154 din 06.09.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC”Grup Cinci”SRL;

Având în vedere Legea nr. 7/1996, republicată a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997, în sensul modificării elementelor de identificare ale bunurilor imobile proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 186 din 28 septembrie 2012

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.186 din 28.09.2012

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

Construcție spațiu comercial

Str. Nicolae Gane nr.2, suprafață utilă 194,21 mp, suprafață construită 267,49 mp

2

Teren construit

Str. Nicolae Gane nr.2, suprafață 267,49 mp

3

Teren neconstruit

Str. Nicolae Gane nr.2, suprafață 25,95 mp

4

Construcție spațiu comercial

Bdul Tudor Vladimirescu nr.40, suprafață utilă 120,66 mp, suprafață construită 136,72 mp

5

Teren construit

Bdul Tudor Vladimirescu nr.40, suprafață 136,72 mp

6

Teren neconstruit

Bdul Tudor Vladimirescu nr.40, suprafață 22,50 mp

2/2 la H.C.L. nr. 186 din 28 septembrie 2012