Hotărârea nr. 182/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării actelor constitutive ale S.C TEHNOPOLISS.R.L. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 74389/16.08.2012, întocmită de către Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene;

Avand in vedere adresa S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. nr. 515/12.07.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr. 64107/13.07.2012;

Avand in vedere Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/03.05.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională -

CAEN;

Avand in vedere Contractul de societate S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;

Avand in vedere Statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;

Avand in vedere Contractul de Administrare nr. 10510/01.11.2004 încheiat între membrii Asocierii în Participațiune și S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean nr. 205/02.08.2012 privind aprobarea preluării mandatului administratorului S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. de către CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, completarea obiectului de activitate al societății cu codul CAEN 8110 CAEN rev.2 - activități de servicii suport combinate și aprobarea modificării și completării actelor constitutive ale societății;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b si art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Contractul de societate și statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, în forma actualizată a acestora, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze legal valabil, în numele și pentru Consiliul Local Iași, Contractul de societate și statutul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, în formă actualizată.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași cu înregistrarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Judetean Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. TEHNOPOLIS S.R.L..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 182 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 182 din 28 septembrie 2012