Hotărârea nr. 181/2012

HOTĂRÂRE Privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27. 01.2011

HOTĂRÂRE

Privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27. 01.2011

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 66905/20.07.2012, elaborată de către Directia Tehnică și de Investiții, Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu, privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27. 01.2011 care prevedea nominalizarea a doi membri ai Consiliului Local care alături de Primarul Municipiului Iași, Președintele Consiliului Județean Iași și doi membri ai Consiliului Județean Iași vor constitui Consorțiul care va decide forma de operare a investiției și va avea rolul de organ superior al structurii de operare pentru obiectivul de investiții “CENTRULUI EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.: 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova Iași” -depus spre finanțare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică și Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași pentru realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova Iași”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 515/09.11.2004 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Iași la realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova “ Iași - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 335/31.08.2007 prin care s-a aprobat cofinanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul “Centrul Expozițional Moldova Iași” cât și acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicității proiectului, etc;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 386/23.12.2010 privind înființarea Consorțiului pentru administrarea obiectivului “Centrul Expozițional Moldova Iași” și nominalizării membrilor Consiliului Județean Iași în cadrul acestui consorțiu;

Având în vedere Cererea de finanțare aferentă proiectului “Centrul Expozițional Moldova Iași” în care se menționează: "Consorțiul va avea în componență câte doi reprezentanți ai membrilor...". În consecință, Consiliul Local Iași Iași va nominaliza doi membri care alături de Primarul Municipiului Iași și reprezentanții Consiliului Județean Iași vor constitui Consorțiul care va decide forma de operare a investiției și va avea rolul de organ superior al structurii de operare pentru obiectivul de investiții “Centrul Expozițional Moldova”, Iași;

Având în vedere Adresa nr. 6221/27.06.2012 prin care Consiliul Județean Iași ne solicită să transmitem Hotărârea Consiliului Local privind nominalizarea membrilor Consiliului Local în Consorțiul pentru administrarea obiectivului de investiții “Centrul Expozițional Moldova Iași” (modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27. 01.2011);

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea art.1 al Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27. 01.2011 care va avea următorul cuprins:

Se nominalizează Domnul Mihai CHIRICA, Viceprimar al Municipiului Iași precum si Doamna Maria SIMIONESCUDirector General Directia Economică și de Finanțe Publice Locale - Municipiul Iași în Consorțiul care va decide forma de operare a investiției și va avea rolul de organ superior al structurii de operare - în limitele competențelor stabilite pentru obiectivul de investiții “Centrul Expozițional Moldova Iași”.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27.01.2012 rămân neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași; Direcției Tehnice și de Investiții - Primăria Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale - Primăria Municipiului Iași si Institutiei Prefectului Judetului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și de Investiții - Primăria Municipiului Iași și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale-Primăria Municipiului Iași.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 181 din 28 septembrie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 181 din 28 septembrie 2012