Hotărârea nr. 180/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 144/26.07.2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 144/26.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 84747/18.09.2012, elaborată de către Directia de Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul Management Proiecte, privind modificarea HCL 144/26.07.2012;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 144/26.07.2012;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 privind modificarea și completarea HCL 211/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 -Amendament la Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL 211/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2010 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, prin emisiune de obligații municipale prefinanțată prin credit bancar, în valoare de maxim 50 milioane euro, în scopul asigurării finanțării unor obiective de interes local;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înlocuirea Anexei 1 la H.C.L. nr. 144/26.07.2012 cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/26.07.2012 rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale - Primăria Municipiului Iași; Direcției de Dezvoltare și Proiecte Europene - Primăria Municipiului Iași; Institutiei Prefectului Judetului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 180 din 28 septembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 180 din 28 septembrie 2012