Hotărârea nr. 18/2012

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 549/2011


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. 549/2011

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1685 mp, situat în str. Bucium nr. 86, pentru o perioadă de 10 ani, către Camera de Comerț și Industrie Iași, în vederea construirii unui Centru de Cooperare Transfrontalieră, având ca suport programele europene de finanțare nerambursabile aflate în derulare” consemnat și în procesul verbal al ședinței,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 979/05.01.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa 111557/30.12.2011 a Camerei de Comerț și Industrie Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. 549/29.12.2011 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 547/2009, cu terenul în suprafață de 1685 mp, situat în str. Bucium nr.86 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Camera de Comerț și Industrie Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. 547/2009, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completări ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului 124 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea articolului 2 al H.C.L. 549/2011, în sensul că “terenul în suprafață de 1685 mp, situat în str. Bucium nr. 86, se atribuie în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 ani, către Camera de Comerț și Industrie Iași, în vederea construirii unui Centru de Cooperare Transfrontalieră, având ca suport programele europene de finanțare nerambursabile aflate în derulare”

Art.2 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Camerei de Comerț și Industrie Iași, Instituției Prefectului Județului Iași; Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 18 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 18 din 31 ianuarie 2012