Hotărârea nr. 179/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 73 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului “ Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii”

MUNICIPIUL IAȘI ONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 73 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent

proiectului “ Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84868 din 17.09.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 71 din 13.02.2012, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 13.588.350,40 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 433.456,81 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din hotărâre.”

Art.2 Se înlocuiește anexa nr. 2 si anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 73 din 13.02.2012 cu anexele la prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 73 din 13.02.2012 rămân nemodificate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț. Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 179 din 28 septembrie 2012

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea conform devizului investiției “Regenerare urbana zona Lapusneanu -Piata Unirii” conform Bugetului proiectului este:

Nr.

Crt.

Denumirea

capitolelor si

subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

10.922,99

2.504,13

2.595,92

13.518,91

3.099,25

din care C+M

8.200,30

1.879,94

1.968,07

10.168,37

2.331,13

Esalonarea investitiei:

Anul 1- 9.463,24/7.117,86 mii lei

( Pondere 70%)


(Pondere 30 %)


Anul 2- 40555,67/3050,51 mii lei

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea durabila a municipiului Iasi-pol urban de crestere, prin valorificarea potentialului turistic,istoric si cultural din centrul istoric.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

1.Modernizarea infrastructurii publice urbane,zona Lapusneanu-Piata Unirii in vederea cresterii gradului de valorificare a potentialului economic si turistic. 2.Cresterea gradului de mobilitate a populatiei in zona istorica a orasului prin imbunatatirea accesibilitatii comunitatilor locale si regionale la obiectivele de interes turistic,cultural ,de invatamint si sanatate.

Sursele de finantare a investitiei “Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii” conform estimărilor din cadrul D.A.L.I. sunt Programul Operational Regional 2007 - 2013 - Axa 1 și bugetul municipiului Iasi

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

5

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

13.588.350,40

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

133.056,12

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

13.423.360,81

c.

TVA neeligibila

31.933,47

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

433.456,81

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

268.467,22

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

133.056,12

III

TVA*

31.933,47

IV

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

13.154.893,59

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 24% (atat cheltuieli eligibile, cat si pentru cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2012 BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

eligibil

TVA

neeligibila

Baza

TVAeligibila

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

36.235,74

8.696,58

44.932,32

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

36.235,74

8.696,58

44.932,32

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

43.618,79

10.468,51

54.087,30

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

43.618,79

10.468,51

54.087,30

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

9.500,00

2.280,00

11.780,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

1.245,79

298,99

1.544,78

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

71.299,99

17.112,00

88.411,99

0,00

3.4

Consultanță

0,00

184.948,80

44.387,71

229.411,99

0,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

272.188,80

65.325,31

337.514,11

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

539.183,38

129.404,01

668.587,39

0,00

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

7.951.116,04

1.908.267,85

9.859.383,89

0,00

4.2

Dotări de specialitate

133.056,12

1.046.948,76

251.267,70

1.298.216,46

0,00

TOTAL CAPITOL 4

133.056,12

8.998.064,80

2.159.535,55

11.157.600,35

0,00

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

170.128,78

40.830,91

210.959,69

0,00

5.1

.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

169.330,05

40.639,21

209.969,26

0,00

5.1

.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

798,73

191,70

990,43

0,00

5.2

Cote legale

0,00

106.673,88

0,00

106.673,88

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

276.802,66

40.830,91

317.633,57

0,00

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

896.032,16

215.047,72

1.111.079,88

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

896.032,16

215.047,72

1.111.079,88

0,00

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

30.000,00

7.200,00

37.200,00

0,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

26.000,00

6.240,00

32.240,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

56.000,00

13.440,00

69.440,00

0,00

8 Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

wwwwwwww

MWWWWWW

wwwwwwww

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

1

TOTAL CHELTUIELI

133.056,12

10.845.937,53

2.577.423,28

13.423.360,81

31.933,47

II

TOTAL GENERAL

133.056,12

10.845.937,53

2.577.423,28 13.423.360,81,    31.933,47

5/5 la H.C.L. nr. 179 din 28 septembrie 2012