Hotărârea nr. 178/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 381 din 2 noiembrie 2011 privind realizarea proiectului „Consolidare si restaurare imobil în vederea înfiinŃării Muzeului Municipal Iasi”

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 381 din 2 noiembrie 2011, privind realizarea

proiectului „Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 82075/10.09.2012, întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 381 din 02.11.2011, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 19.488.616,90 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 387.326,32 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile,

finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexelor care fac parte integrantă din hotărâre.”

Art.2. Se înlocuiesc anexele nr. 1și nr. 2 la H.C.L. nr. 381 din 02.11.2011 cu anexele nr. 1, respectiv nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 381 din 02.11.2011 rămân nemodificate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 178 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

ANEXA nr. 1 la HCL NR. 178 din 28.09.2012

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

“Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași”

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

15.615,13

3.613,19

3.714,53

19.329,66

4.472,70

Din care C + M

10.609,58

2.454,96

2.546,30

13.155,88

3.044,15

Valorile sunt calculate la cursul euro din data de 13.10.2011, respectiv 1 euro = 4,3217 RON.

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Valori fara TVA

Ani

1

2

Valoare anuală a investiției

5.465

10.150,13

(C+M)

3.713

6.896,58

Pondere

35 %

65 %

Sursele de finanțare ale investiției

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

9

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

19,488,616.90

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

98,630.01

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

19,366,315.69

c.

TVA neeligibila

23,671.20

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

509,627.53

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

387,326.32

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

98,630.01

III

TVA neeligibila

23,671.20

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

18,978,989.37

Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului, cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități de proiect, este de 34 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de investitie este de 24 luni.

Capacități (în unități fizice)

Regim de inaltime : Subsol(parțial) + P + 1E

Ac = 470,20 mp

Adc = 1000,60 mp din care :

-    S subsol = 68,10 mp

-    S parter = 470,20 mp

-    S etaj = 462,30 mp

Înălțimea max. la cornișă: 9,40m

Înălțimea max. la coamă: 13,75m

Dimensiuni max în plan: forma în plan “L” 20,05x33,45m.

S teren = 1141,00mp S spații verzi = 303,20mp

S amenajări = 93,60mp din care: S terasă neacoperită = 32,30mp S jardiniere = 11,30mp S curte serviciu = 50,00mp

S alei = 274,00mp din care: S alei carosabile = 175,00mp S alei pietonale = 99,00mp

S componente artistice = 225 mp

S acoperiș (învelitoare) = 561mp

DISTRIBUȚIA FUNCȚIONALĂ

9    9

Subsol parțial

S01

Acces muzeu numismatica

7.80mp

S02

Muzeu numismatica

22.40mp

Parter

P01

Hol acces

7.90mp

P02

Zona info/supraveghere

17.80mp

P03

Sala expunere

29.70mp

P04

Sala expunere

33.80mp

P05

Sala expunere

30.00mp

P06

Sala expunere

23.40mp

P07

Sala expunere

19.00mp

P08

Hol expunere

25.90mp

P09

Hol expunere

18.70mp

P10

Pregătire exponate

10.50mp

P11

Atelier

14.90mp

P12

Casa scarii

13.60mp

P13

Sas

2.60mp

P14

Oficiu

5.40mp

P15

Camera curatenie

2.60mp

P16

Grup sanitar

8.10mp

P17

Hol expunere

33.10mp

Etaj

E01

Scara principala

17.60mp

E02

Hol expunere

23.30mp

E03

Sala multimedia

44.10mp

E04

Sala expunere

52.30mp

E05

Sala expunere

34.70mp

E06

Sala expunere

29.00mp

E07

Birou muzeografi si conservator

23.30mp

E08

Sala expunere

19.50mp

E09

Acces mansarda

9.20mp

E10

Hol expunere

27.20mp

E11

Birou director

10.90mp

E12

Secretariat contabilitate

15.80mp

E13

Casa scarii

4.70mp

E14

Hol

2.90mp

E15

Centrala termica

8.00mp

E16

Curenti slabi

6.60mp

E17

Grup sanitar

9.00mp

ANEXA nr. 2 la HCL NR. 178 din 28.09.2012

BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

cheltuieli

TVA neeligibila

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Legatura in PT cf studiu solutie EON Energie

0.00

350.000,00

84.000,00

434.000,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

350.000,00

84.000,00

434.000,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Proiectare si inginerie

0,00

109.800,00

26.352,00

136.152,00

0,00

3.4.

Consultanta

0,00

227.000,00

54.480,00

281.480,00

0,00

3.4.1

Organizare proceduri de licitație

0,00

5.000,00

1.200,00

6.200,00

0,00

3.4.2

Consultanta in management

0,00

222.000,00

53.280,00

275.280,00

0,00

3.5.

Asistenta tehnica si dirigentie de santier

0,00

299.500,00

71.880,00

371.380,00

0,00

3.5.1

Asistenta tehnica

0,00

149.500,00

35.880,00

185.380,00

0,00

3.5.2

Dirigentie de șantier

0,00

150.000,00

36.000,00

186.000,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

636.300,00

152.712,00

789.012,00

0,00

4.

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții si instalații

0,00

1 1.1 89. 170, 14

2.685.400,83

13.874.570,97

0,00

4.2.

Dotari de specialitate

0,00

1 .728.680,00

414.883,20

2.143.563,20

0.00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

12.917.850,14

3.100.284,03

16.018.134,17

0,00

5.

CAPITOLUL 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de santier

0,00

1 82.632,05

43.831,69

226.463,74

0,00

5.1.1.

Constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0,00

182.632,05

43.831,69

226.463,74

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Cote legale

0,00

1 37.924,37

0,00

137.924,37

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

320.556,43

43.831,69

364.388,1 1

0,00

6.

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1.

Diverse si neprevazute

98.630,01

1.291.785,00

3 10.028,40

1 .60 1.8 1 3 ,40

23.671,21

TOTAL CAPITOL 6

98.630,01

1.291.785,00

310.028,40

1.60 1.8 13,40

23.671,21

7.

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1.

Audit

0,00

25.000,00

6.000,00

31.000,00

0,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

103.200,00

24.768,00

127.968,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

128.200,00

30.768,00

158.968,00

0,00

8.

CAPITOLUL 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TOTAL GENERAL

98.630,01

15.644.691,57

3.721.624,12

19.366.315,68

23.671,21