Hotărârea nr. 175/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 28 septembrie 2012;

Având în vedere inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAȘI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul sedintei la rectificarea bugetara in sensul disponibilizarii sumei de 660.000 lei din Capitolul 70.02.71 care defineste lista de investitii din bugetul propriu al Municipiului Iasi si repartizarea acestei sume in capitolul “Transferuri interne” pentru a sustine programul de reabilitari termice pentru programul finantat de fonduri europene, atat pentru partea de consultanta cat si pentru partea de proiectare, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84078/17.09.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 293/2011 - privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 13/2012 - privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

Având în vedere Ordin nr. 217/1172/2012 - pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe județe și municipiul București.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli), nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) , nr. 1.3.1 (Programul obiectivelor de investiții din bugetul local), nr. 1.3.2 (Lista obiectivelor de investiții - învățământ) și nr. 1.3.4 (Bugetul local actualizat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2012), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de 19.155,94 mii lei astfel:

la venituri:

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

45.02.01.01 Fondul European de Dezvoltare Regională - sume primite în

contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.03 Fondul European de Dezvoltare Regională - prefinanțări 45.02.02.01 Fondul Social European - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.03 Fondul Social European - prefinanțări

la cheltuieli:

51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii

54.02.56 Alte servicii publice generale - proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal (hotărâri judecătorești)

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

65.02.57 Învățământ - asistență socială

66.02.10 Sănătate - cheltuieli de personal (DAC)

68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal

68.02.59 Asigurări și asistență socială - alte cheltuieli

68.02.71 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de capital

70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital 70.02.55 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - alte transferuri 80.02.56 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă - proiecte cu

+ 4,00 mii lei - 1.067,63 mii lei


+ 14.347,00 mii lei

+ 6,00 mii lei + 380,51 mii lei

+ 2.681,00 mii lei - 2.681,00 mii lei

+ 74,00 mii lei + 884,00 mii lei

- 83,66 mii lei

+ 2.000,00 mii lei + 3.700,00 mii lei

-    739,34 mii lei

-    348,94 mii lei


+ 10,00 mii lei

-    50,00 mii lei

+ 9.250,00 mii lei

-    33,00 mii lei

+ 4.683,00 mii lei

-    1.121,94 mii lei

-    1.067,63 mii lei + 380,51 mii lei + 447,00 mii lei

-    130,00 mii lei + 130,00 mii lei

-    520,00 mii lei + 520,00 mii lei

+ 4.000,00 mii lei


finanțare din fonduri externe nerambursabile

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii (Citadin)    + 958,00 mii lei

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din fonduri externe + 1.700,00 mii lei nerambursabile

1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

55.02.30 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - dobânzi 68.02.20 Asigurări și asistență socială - bunuri și servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii (Citadin)

-    900,00 mii lei + 50,00 mii lei

+ 850,00 mii lei - 1.853,00 mii lei + 1.753,00 mii lei

+100,00 mii lei - 43,00 mii lei + 43,00 mii lei

-    175,50 mii lei + 175,50 mii lei

-    140,00 mii lei + 140,00 mii lei


67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 84.02.40 Transporturi - subvenții (RATP)

61.02.51 Ordine publica si siguranta nationala - transferuri 51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 54.02.10 Alte servicii publice generale - cheltuieli de personal 51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal 81.02.71 Combustibili și energie - cheltuieli de capital 70.02.55 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - alte transferuri

1.3. Se repartizează suma de 2.255,98 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal 54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri între unități ale administrației publice (DLEP)

- 2.255,98 mii lei + 882,85 mii lei + 302,19 mii lei

+ 626,52 mii lei

+ 41,80 mii lei

+ 141,08 mii lei + 261,54 mii lei


61.02.51 Ordine publică și siguranță națională - transferuri între unități ale administrației publice (Poliția Locală)

67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri între unități ale administrației publice (Ateneu Tatarasi, Editura Junimea)

68.02.10 Asigurări și asistență social - cheltuieli de personal (DAC)

68.02.10 Asigurări și asistență social - cheltuieli de personal (Creșe)

Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2012 (fond 10) pentru Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași, Poliția Locală Iași, Ateneul Tătărași, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași, Editura Junimea, Liceul Waldorf , Liceul „Vasile Alecsandri”

și Grup Școlar „Ștefan Procopiu” conform anexelor nr. 4 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), nr. 4.1 (Secțiunea de funcționare) și nr. 4.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 5.613,99 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 5.613,99 mii lei

Art.3 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 5 privind Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, Anexei nr. 6 privind Sinteza finanțării programelor, Anexei 6.1 privind Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte instrumente/fonduri post-aderare și Anexei nr. 6.2 privind Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare pe anul 2012.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași,;Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 175 din 28 septembrie 2012 5/5 la H.C.L. nr. 175 din 28 septembrie 2012