Hotărârea nr. 174/2012

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011

MUNICIP

CONSILIU


IAȘIHOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 septembrie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84076/17.09.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2985/16.12.2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 2.053 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2011, dupa cum urmeaza:

Cap. 65.02.71: Invatamant - 200 mii lei pentru obiectivul „Reabilitare sala de gimnastica“ (Colegiul Costache Negruzzi)

Cap. 67.02.71: Cultura , recreere si religie - 1.853 mii lei pentru obiectivul „Dotari spatii joaca“ (Municipiul Iasi)

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnice si Investitii si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Eugen Ostaficiuc


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr.174 din 28 septembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 174 din 28 septembrie 2012