Hotărârea nr. 173/2012

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier a domnului Bîrhală Constantin din partea Partidului Democrat Liberal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier a domnului Bîrhală Constantin din partea Partidului Democrat Liberal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară din data de 28 septembrie 2012;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași

Având în vedere adresa intocmita de Primaria Municipiului Iasi nr.54609/ 15.06.2012 si înaintată către organizația județeană a Partidului Democrat Liberal prin care a fost solicitată confirmarea apartenenței politice a membrului supleant de pe lista PDL, ca urmare a renunțării domnului Păduraru Nicușor a mandatului de consilier local;

Având în vedere adresa nr. 87813/26.09.2012 inregistrată la Primaria Municipiului Iasi, a Biroului Permanent Județean Iași a Partidului Democrat Liberal;

Având în vedere adresa nr. 69030/27.07.2012 inregistrată la Primaria Municipiului Iasi, a Biroului Permanent Județean Iași a Partidului Democrat Liberal;

Având în vedere adresa nr. 18/27.09.2012 a Biroului Permanent Judetean Iasi a Partidului Democrat Liberal prin care s-a confirmat apartenenta politică a membrului supleant în persoana domnului Bîrhală Constantin;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140 /29 iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași ,

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul sedintei extraordinare din data de 29 iunie 2012 consemnate si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 136 /18 iunie 2012

privind validarea mandatelor consilierilor locali

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.137/18 iunie 2012

privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Avand in vedere dispozitiile Legii 67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice

locale ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 393 /2004privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. 35 /2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se validează mandatul de consilier al domnului BÎRHALĂ CONSTANTIN din partea Partidului Democrat Liberal, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art.2 Se completează in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art.3 Se completează in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 140/29 iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, în sensul numirii domnului consilier Bîrhală Constantin ca membru în Comisia juridică si de disciplina si Comisia de muncă și de protecție socială, precum si ca membru supleant în Comisia pentru repartizarea spatiilor pentru o.n.g., asociatii si partide politice si Comisia de analiza a cererilor de acordare a subventiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate persoanala la legea 12/2007.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Organizației Județene Iași a Partidului Democrat Liberal și Instituției Prefectului Județului Iași ;

Art.5 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Eugen Ostaficiuc    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 173 din 28 septembrie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 173 din 28 septembrie 2012