Hotărârea nr. 172/2012

HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTĂRÂRE

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 septembrie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul alesilor locali; Având în vedere dispozițiile Ordonanței nr. 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier MARIUS EUGEN OSTAFICIUC, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, domnului consilier MARIUS EUGEN OSTAFICIUC și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Consilier local    CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Avram Iacoban    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local

Gabriel Vasile Harabagiu

Consilier local Daniel Petre Mătăsaru

Nr. 172 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 172 din 28 septembrie 2012