Hotărârea nr. 171/2012

HOTĂRÂRE,Privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,reactualizat darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat către Consiliile de Administraţie ale acestoraHOTĂRÂRE

Privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 72/2011 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat darea în administrare a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat către Consiliile de Administrație ale acestora

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 63102/11.07.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legiieducației naționale nr. 1/2011

Având în vedere prevederile OUG 103/2007 pentru modificarea si completarea OG 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere prevederile H.CL. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile H.G. 35/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 8 (Unități de învățămînt) a H.C.L. 72/2011, în sensul că valorile de inventar ale bunurilor imobile vor fi cele rezultate in urma procesului de reevaluare, cuprinse în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile cuprinse in Anexa 1 se dau în administrare către Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, constituite conform art. 96 al Legii 1/2011 a educației naționale.

Art.3 Predarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art.4 Contractele de închiriere aflate în derulare, pentru spațiile situate în incinta unităților școlare, cuprinse în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor produce efecte până la ajungerea acestora la termen.

Art.5 Incepând cu data prezentei unitățile școlare au obligația să vireze la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea chiriei lunare pe care o percep.

Art.6 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Inspectoratului Școlar Județean Iași, Unităților de învățământ preuniversitar si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.7 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Unitățile de învățământ preuniversitar;

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de

Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 171 din 26 iulie 2012