Hotărârea nr. 170/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a două module tip “locuinţe de necesitate” către Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi în vederea utilizării acestora de echipajele SMURD

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a două module tip “locuințe de necesitate” către Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sf. Spiridon Iași, în vederea utilizării acestora de echipajele SMURD

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 66783/20.07.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 66753/20.07.2012 a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sf. Spiridon Iași;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completări ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului 124 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere DIspozIțIILE Legii privinD normeLe De tehnică LEGisLATlvă nr.24/2000 cu MoDIficăRiLe și coMpLeTăRiLe uLTerioare;

Având în vedere DispozițiiLE LEgii 215/2001 privinD aDministrația pubLică LocaLă REpubLicaTă,cu MoDificăRiLE și coMpLETăRiLE uLTERioaRE ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a 2 module tip “locuințe de necesitate” către Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon”, în vederea utilizării acestora de către echipajele

SMURD.

Art.2 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Biroului de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă, Spitalului Clinic de Urgență Sf. Spiridon Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Biroul de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 170 din 26 iulie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 170 din 26 iulie 2012