Hotărârea nr. 17/2012

H O T Ă R Â R E privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi str.Pinului nr.6 utilizat de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-Protopopiatul Iaşi I pe baza unui contract de comodat

MUNICIP

ONSILIU


IAȘIH O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a imobilului din Iași, str.Pinului nr.6, utilizat de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Protopopiatul Iași I pe baza unui contract de comodat

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședintei privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a imobilului din municipiul Iași, str. Pinului nr.6, județul Iași, utilizat de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Protopopiatul Iași I pe baza unui contract de comodat , pentru un nou termen deani, consemnat și în procesul verbal;

Având în vedere nota de fundamentare nr.107226/14.12.2011 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 386/30.10.2006, precum și contractul de comodat nr. 26693/13.12.2006 încheiat între Municipiul Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Protopopiatul Iași I ;

Având în vedere solicitarea nr. 90038/24.10.2011 formulată de Protopopiatul

Iași I

Având în vedere situațiile centralizatoare, devizele de lucrări, documentele de achiziție și plată a materialelor și manoperei, precum și procesul verbal de recepție încheiat în data de 15.11.2011, prezentate de Protopopiatul Iași I pentru lucrările de reparații și modernizare a imobilului din Iași, str. Pinului nr. 6, în valoare totală de 223266,36 lei, efectuate de instituția comodatară în perioada 2007-2011.

În conformitate cu prevederile art.115, alin (1), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1- Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a imobilului din municipiul Iași, str. Pinului nr.6, județul Iași, utilizat de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Protopopiatul Iași I pe baza unui contract de comodat , pentru un nou termen de 5 ani.

Art.2- Contractul de comodat va fi emis de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.3- Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4- Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași,Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Mitropoliei Moldovei și Bucovinei-Protopopiatul Iași I,. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 17 din 31 ianuarie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 17 din 31 ianuarie 2012