Hotărârea nr. 169/2012

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8 către Direcţia Locala de Evidenţă a Persoanelor

hotărâre

PrivinD prelungirea perioaDei De aTriBuire în folosință GRaTuiTă a unor spații siTuaTe în iMoBilul Din sTr. VasilE AIecsanDri nr.8, căTRE DiRECția Locala De EviDENță a PersoaneIor

9

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în unanimitate în plenul ședintei privind prelungirea cu 3 (TREi) ANi a perioadei de atribuire în folosință gratuită, către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere nota de fundamentare 64363/13.07.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 26892/2012 a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor;

Având în vedere    prevederile art 124 din Legea 215/ 2001 privind

administrația publică locală, republicată;

Având în vedere    prevederile H.C.L. 572/28 decembrie 2004, privind

inființarea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor;

Având în vedere prevederile H.CL. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Iași, reactualizat;

1/2 lA H.C.L. NR. 169 DiN 26 iuliE 2012

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ArT.1 Se aprobă prelungirea cu 3 (trei) ani a perioadei de atribuire în folosință gratuită, către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, a unor spații situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8, respectiv:

-    la subsol: 388,20 mp;

-    parter: 572,87 mp - integral;

-    la etaj: 81,55 mp,

ArT.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor si Instituției Prefectului Județului Iași;

ArT.3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

ToTaL consilieri locali

26

Prezenți

24

PenTru

24

ÎMpoTrivă

0

ABțineri

0

Nr. 169 din 26 iulie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 169 din 26 iulie 2012